Hold Kris­te­lig Folke­par­ti unna!

Faedrelandsvennen - - MENING - Frank SIMONSEN, Søg­ne

Sen­ter­par­ti­et har len­ge hatt en jevn øk­ning på me­nings­må­lin­ge­ne.

●● Sta­dig fle­re nord­menn øns­ker de kon­tro­ver­si­el­le EØS- og Schen­gen-av­ta­le­ne byt­tet ut med en ren han­dels­av­ta­le på litt sikt, og på kor­te­re sikt øns­kes stan­sing av tvung­ne kom­mune­sam­men­slå­in­ger. Nær­po­litire­for­men og Heime­ver­net er også te­ma­er som ofte nev­nes. Sen­ter­par­ti­et blir bok­sta­ve­lig talt et na­tur­lig valg for sta­dig fle­re.

Men for kort tid si­den var plut­se­lig Krf-leder Knut Arild Harei­de fram­på i media med et solo-ut­spill. Han in­vi­te­rer sitt eget par­ti inn i sam­ar­beids­re­gje­ring med blant and­re nett­opp Sen­ter­par­ti­et. En­ten hans eget par­ti sam­men med Ar­bei­der­par­ti­et og Sen­ter­par­ti­et, el­ler - utro­lig nok - en mo­dell der Harei­de fore­stil­ler seg at Sen­ter­par­ti­et blir med KRF i en re­gje­ring sam­men med EUog «kom­mu­ne­tvang»-par­ti nr. 1 i Nor­ge, nem­lig Høy­re!

Ja, dét skul­le blitt god­dag­mann økse­skaft, sett fra Sen­ter­par­ti­ets vin­kel! Hel­dig­vis gikk Sen­ter­par­ti-leder Tryg­ve Slags­vold Ve­dum raskt ut i media og la dis­se sce­na­rie­ne full­sten­dig døde. Han un­der­stre­ket at det kun er Ar­bei­der­par­ti­et/sen­ter­par­ti­et-mo­del­len han øns­ker å sat­se på. Hå­per bare ikke at en sta­dig mer de­spe­rat Knut Arild Harei­de skal gjen­ta det­te drøm­me­ri­et fle­re gan­ger, slik at folk til slutt tror på det. For med det sære og sne­r­pe­te Kris­te­lig folke­par­ti på slep vil­le det blitt en håp­løs si­tua­sjon. All opp­merk­som­het vil­le blitt fo­ku­sert på Krf’s kamp mot ho­mo­fi­le ek­te­skap, de­res evi­ge krav om «re­ser­va­sjons­rett» på kris­tent grunn­lag i alle mu­li­ge sam­men­hen­ger, og så vi­de­re.

Glemt vil­le både opp­løs­ning av tvung­ne kom­mune­sam­men­slå­in­ger og and­re vik­ti­ge opp­ga­ver blitt. Så skal Sen­ter­par­ti­et bli et stort og slag­kraf­tig par­ti på sel­ve valg­da­gen, da må det små­li­ge og sære KRF hol­des langt unna i mel­lom­ti­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.