For­vent­nin­ge­ne til folk var nok ikke at de skul­le an­set­te en type som meg.

Mil­lion­løn­nen til Reidar Fugle­stad og hans mang­len­de kunst­kom­pe­tan­se, må­let for Kunst­si­lo­en og Ni­co­lai Tan­gens enor­me kunst­gave var den mest sen­tra­le te­ma­tik­ken un­der de­bat­ten på Kick sce­ne.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRISTIAN HOLE kristian.hole@fvn.no

Over 200 møt­te opp på Kick Sce­ne tirs­dag kveld da Fædre­lands­ven­nen in­vi­ter­te til de­batt om Kunst­si­lo­en.

– Jeg kan in­gen­ting om kunst, og det er det vik­tig å være helt ær­lig på, sier Reidar Fugle­stad helt i star­ten av de­bat­ten.

Den­ne uken har den tid­li­ge­re Dyreparken-sje­fen hatt sin førs­te jobb­uke som di­rek­tør for Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um, som frem­over skal lede Kunst­si­lo­en.

– UBEHAGELIG å Få KRI­TIKK

Ud­jus gikk ikke rundt grø­ten da han åp­net kvel­den med å stil­le Fugle­stad fle­re sen­tra­le spørs­mål om hans mang­len­de kunst­kom­pe­tan­se.

– Fugle­stad, du har fått pep­per fra en­kel­te i kunst- og kul­tur­mil­jø­et her i Kristiansand den sis­te ti­den. En­kel­te me­ner at du ikke har bak­grunn for å fyl­le den­ne sto­re opp­ga­ven med inn­hold. Hva ten­ker du om den kri­tik­ken?

– Det er ubehagelig å få kri­tikk. Men jeg har vært vel­dig åpen på min mang­len­de kompetanse på kunst­fel­tet, og fak­tisk har jeg ikke hatt kompetanse på noe av det jeg har be­gynt med de sis­te 20 åre­ne. Sånn sett er jeg ikke redd for det.

– Jeg for­står ab­so­lutt inn­ven­din­ge­ne mot an­set­tel­sen. For­vent­nin­ge­ne til folk var nok ikke at de skul­le an­set­te en type som meg.

– Noe av de­bat­ten har også vært løn­nen din på rundt tre mil­lio­ner kro­ner. Hvor­dan rea­ge­rer du på kri­tik­ken?

– Jeg for­står vel­dig godt den kri­tik­ken, men det er egent­lig and­re som må sva­re for hvor­for jeg har fått det­te til­bu­det.

TURISTMAGNET

Vi­de­re om­hand­let de­bat­ten det sto­re spørs­må­let om Kunst­si­lo­en skal bli en turistmagnet og et reise­mål, kon­tra et kunst­sen­ter. Kul­tur­re­dak­tør Ka­ren Kris­ti­ne Blåge­stad me­ner at tryk­ket skal lig­ge på kuns­ten.

– Tryk­ket skal lig­ge på kunst. Bare kunst. Og hvis det blir en bra sam­ling og en god kunst­for­mid­ling, så blir det jo også en de­sti­na­sjon. Men det blir i så fall en kon­se­kvens av at kuns­ten er i fo­kus, sa Blåge­stad.

Styre­le­der i SKMU, Jan Vin- cents Jo­hann­es­sen, me­ner at det blir for en­kelt kun å ten­ke på kuns­ten i ut­vik­lin­gen av Kunst­si­lo­en. Han trek­ker fram ta­ket, res­tau­rant­mu­lig­he­ter og ut­sik­ten som et vik­ti­ge­re trekk­plas­ter.

– Det er vans­ke­lig å få folk på mu­se­um. 90 pro­sent er ikke spe­si­elt in­ter­es­ser­te i bil­led­kunst. For de fles­te hand­ler kunst om å fin­ne et bil­de som pas­ser til gar­di­ne­ne. Jeg sa helt ær­lig fra til Ni­co­lai Tan­gen om at ta­ket på Kunst­si­lo­en blir vik­tig, og at det kom­mer til å trek­ke folk, sa Jo­hann­es­sen be­stemt.

RYGGMARGSREFLEKSEN

Pub­li­kum fikk også slip­pe til orde un­der de­bat­ten på Kick sce­ne tirs­dag kveld. Bil­led­kunst­ner Jan Fre­uch­en tok til mik­ro­fo­nen for å ut­tryk­ke sin me­ning om både kunst­ga­ven og hva som bør være i fo­kus på kunst­si­lo­en.

– Når noen kan kom­me til makt­po­si­sjo­ner på grunn av pen­ger ryk­ker det i ryggmargsrefleksen min. Sam­ti­dig er jeg vold­somt be­geist­ret for hva den­ne sam­lin­gen in­ne­bæ­rer. Jeg ser jo at det er en stor skatt, sa Fre­uch­en.

– Vi må for­enes rundt noe som gjør at det­te pro­sjek­tet kan løf­te Kristiansand på and­re må­ter enn det vi al­le­re­de er gode på, nem­lig un­der­hold­nings­as­pek­tet. Der­for skal kuns­ten være vik­tigst her. Det mest es­sen­si­el­le må bli å løf­te kuns­ten fram og gi den en be­tyd­ning, ut­dy­pet Fre­uch­en.

Bir­git Ama­lie Nils­sen, tea­ter­sjef i Kil­den Tea­ter, be­nyt­tet an­led­nin­gen til å si hva hun me­ner om an­set­tel­sen av Reidar Fugle­stad.

– Det al­ler vik­tigs­te er at Reidar Fugle­stad og Ni­co­lai Tan­gen vet hva de ikke er gode på. Der­for tror jeg at det­te ek­te­ska­pet med kunst­si­lo­en kan gå vel­dig bra.

FOTO: KRISTIAN HOLE

De­bat­ten ble le­det av Vi­dar Ud­jus (t.v.) , po­li­tisk re­dak­tør i Fædre­lands­ven­nen, og i de­batt­pa­ne­let del­tok styre­le­der i SKMU, Jan Vin­cents Jo­hann­es­sen, kunst­his­to­ri­ker og kunst­kri­ti­ker Fri­da Fors­gren, kunst­ner Per Fronth, Rødt-po­li­ti­ker Hal­vor Fjer­mer­os og kul­tur­re­dak­tør i Fædre­lands­ven­nen, Ka­ren Kris­ti­ne Blåge­stad.

FOTO: KRISTIAN HOLE

Det var stinn brak­ke på Kick Sce­ne da Fædre­lands­ven­nen in­vi­ter­te til de­batt om Kunst­si­lo­en tirs­dag kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.