Enda en suv fra Sko­da

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TOR MJAALAND

Nye suv-er lan­se­res nes­ten dag­lig. Nå for­tel­ler Sko­da at de har en ny kom­pakt-suv på gang og vi­ser bil­der av Karoq.

Den må­ler 4,4 me­ter i leng­den, er 1,8 me­ter bred og 1,6 me­ter høy. Den for­holds­vis lan­ge ak­sel­av­stan­den på 2,6 me­ter skal bi­dra til god plass for pas­sa­sje­re­ne i bi­len, skri­ver Sko­da i en presse­mel­ding.

Det opp­ly­ses også at ba­ga­sje­rom­met må­ler 521 li­ter med bak­sete­ryg­gen opp­slått. Ved å leg­ge ned bak­sete­ryg­gen øker den til­gjen­ge­li­ge plas­sen til 1630 li­ter. Bi­len kan også le­ve­res med flytt­ba­re bak­se­ter. Da kan ba­ga­sje­roms­plas­sen økes fra 479 til 588 li­ter. Se­te­ne kan også tas ut av bi­len, og da byr bi­len på hele 1810 li­ter ba­ga­sje­plass. Sko­da er kjent for å være flin­ke på ba­ga­sje­plass.

Karoq har som alle and­re nye bi­ler mye å by på når det gjel­der fø­rer­as­sis­tent­sys­te- mer. Det in­klu­de­rer par­ke­rings­as­sis­tent, la­ne as­sist, blind­sone­vars­ling og front as­sist med fot­gjen­ger­be­skyt­tel­se. Den blir også den førs­te Sko­da-mo­del­len som kan le­ve­res med et hel­di­gi­talt og pro­gram­mer­bart in­stru­ment­pa­nel.

Bi­len er til­gjen­ge­lig med fem for­skjel­li­ge mo­tor­al­ter­na­ti­ver – to ben­sin­mo­to­rer og tre die­sel­mo­to­rer. Beg­ge ben­sin­mo­to­re­ne og to av die­sel­mo­to­re­ne er nye i Sko­da-sam­men­heng. Mo­to­re­ne yter mel­lom 115 og 190 heste­kref­ter.

Om den kom­mer i lad­bar ver­sjon, sies det in­gen­ting om. Hel­ler ikke pris i Nor­ge er na­tur­lig nok klar, men kjen­ner vi Sko­da rett, blir det en for­holds­vis ag­gres­siv pri­sing.

Mye ty­der vel på at Karoq skal over­ta for Ye­ti, en suv som er mo­den for for­ny­el­se.

FOTO: SKO­DA

Sko­da har nå of­fent­lig­gjort bil­der av den nye kom­pakt-suv-en Karoq.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.