110.000 el­bi­ler i Nor­ge

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TOR MJAALAND

110.000 el­bi­ler i Nor­ge ble pas­sert ved ut­gan­gen av mars må­ned. Det er klart flest Nis­san Le­af, rundt 30.000.

Det er Norsk el­bil­for­ening som har gjen­nom­gått Mo­tor­vogn­re­gis­te­ret for å fast­slå hvor man­ge el­bi­ler som fin­nes på nors­ke vei­er per 31. mars.

– Nis­san LE­AF er den ube­strid­te ene­ren og BMW i3 har størst vekst, mens kun 14 av 100 solg­te el­bi­ler til nå er en Te­s­la, kon­sta­te­rer Norsk el­bil­for­enings ge­ne­ral­sek­re­tær Christina Bu.

Bror­par­ten av el­bi­le­ne (105.803) er re­gist­rert som per­son­bi­ler. Og med pro­gno­se for el­bil­sal­get i år på minst 37.500 ny­re­gist­re­rin­ger i til­legg til brukt­im­por­ter­te, er det kan­skje mu­lig å run­de 150.000 el­bi­ler i Nor­ge før 2017 er unna­gjort..

Nis­san Le­af ut­gjør nes­ten 28 pro­sent av el­bil­be­stan­den og nær­mer seg 30.000 solg­te. Mo­del­len har snart seks år bak seg på det nors­ke mar­ke­det, og er også den fem­te mest solg­te bi­len i Nor­ge så langt i år.

El­bil­for­enin­gen me­ner at det er en udek­ket etter­spør­sel etter el­bi­ler i mel­lom­klas­sen, der de ty­pis­ke fa­mi­lie­bi­le­ne be­fin­ner seg:

– Vi mang­ler bil­mo­del­le­ne flest nord­menn øns­ker seg; roms­li­ge og ikke alt for dyre fa­mi­lie­bi­ler med god rekke­vid­de. Pro­du­sen­ten som først tref­fer det­te be­ho­vet vil opp­nå fan­tas­tis­ke salgs­tall, spår Bu.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.