Spe­sia­li­se­rer seg på brann i el­bi­ler

De kan det mes­te om brann­be­kjem­pel­se i Nord­sjø­en. Nå fo­ku­se­rer de på trygg­het når det går galt for el­bi­ler og lad­ba­re hy­bri­der.

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TEKST: TOR MJAALAND

Det multi­na­sjo­na­le sel­ska­pet ERM med kon­to­rer i rundt 40 land og 5000 an­sat­te har sitt nors­ke kon­tor på And­øya i Vågs­bygd. Både dag­lig leder Jør­gen Pet­ter­sen og se­nior elek­tro­in­ge­ni­ør Kjell Hof­stad kjø­rer Te­s­la, Hof­stad også en e-up i fle­re år. Der­med var det na­tur­lig å ret­te blik­ket mot den sterkt vok­sen­de el­bil­flå­ten. Ikke minst for­di fal­len­de olje­pris har re­sul­tert i fær­re opp­drag i Nord­sjø-mar­ke­det. Og for­di de har er­fart at det er stor man­gel på kunn­skap om det­te fag­om­rå­det.

Am­bi­sjo­ne­ne er høye. Ikke mind­re enn å bli ver­dens­le­den­de på å til­by kurs til brann­folk, red­nings­per­so­nal, bil­ber­ge­re og and­re som kom­mer til ulyk­kes­ste­der der el­bi­ler er inn­blan­det.

ØKT TRYGG­HET

– Vår am­bi­sjon er å gi kunn­skap og av­mys­ti­fi­se­re og gjø­re inn­sats­per­so­na­let i stand til å vur­de­re ri­si­ko og der­med gjø­re en best mu­lig jobb på ulyk­kes­ste­det, sier Jør­gen Pet­ter­sen. Leder for brann­fore­byg­gen­de en­het ved KBR, Hans Ar­ne Mad­sen, slår fast at fag­fol­ke­ne på And­øya al­le­re­de har fjer­net en god del usik­ker­het hos brann­fol­ke­ne.

– Kunn­skap vi har fått fra ERM vil bi­dra til økt trygg­het for hvor­dan vi skal opp­tre, sier Mad­sen.

Og når Kjell Hof­stad min­ner om at spen­nin­gen i en el­bil ikke er over 400 volt, det sam­me som i et­hvert sør­landsk hjem, leg­ger Mad­sen til: – Vi trod­de jo el­bi­le­ne var rul­len­de høy­spent­bok­ser!

PARAFIN

Men likevel er det åpen­bart vik­ti­ge hen­syn å ta ved ulyk­ker og even­tu­el­le bran­ner i el­bi­ler. Litium­bat­te­ri­ene i el­bi­le­ne inne­hol­der parafin, noe som øker brann­fa­ren i for­hold til and­re bat­teri­ty­per. Llit­hi­um ok­sy­de­rer vel­dig lett, og da ut­vik­ler den var­me som an­ten­ner pa­ra­fi­nen. Noen lit­hium­bat­te­ri­er inne­hol­der også ok­sy­gen­for­bin­del­ser som kan un­der­hol­de bran­nen. Knall­gass kan fore­kom­me hvis det kom­mer vann inn i batte­ri­kas­sen. Det­te er noen av ut­ford­rin­ge­ne ved lit­hium­bat­te­ri­er.

– Men el­bi­ler er ikke far­li­ge­re enn and­re bi­ler om det skjer noe galt. Sna­re­re tvert imot, sier Hof­stad og vi­ser til at de har en mer so­lid opp­byg­ging enn and­re bi­ler for på be­skyt­te batte­ri­kas­sen og bære økt vekt. Fle­re av pro­du­sen­te­ne, som f. eks. Vol­ks­wa­gen, bru­ker også har­de­re stål i pro­duk­sjo­nen av el­bi­ler enn i and­re til­sva­ren­de bi­ler.

– Der­med er sjan­sen for å sit­te fast­klemt mind­re, sier spe­sia­lis­t­in­ge­ni­ø­ren med blant an­net 14 års er­fa­ring som drifts- og ved­li­ke­holds­le­der på Gull­faks i Nord­sjø­en.

TI GAN­GER STØR­RE

Er­fa­rin­gen er også at det bren­ner sjeld­ne­re i el­bi­ler enn i bi­ler med fos­si­le mo­to­rer. Sta­ti­stik­ken vi­ser at fa­ren for brann i en kon­ven­sjo­nell bil er ti gan­ger stør­re enn i en el­bil.

– Men vi mang­ler er­fa­ring fra høy­has­tig­hets­ulyk­ker der bi­le­ne er to­tal­vrak. Det gjør oss usik­re, sier Mad­sen.

Og nett­opp ulyk­ker der batte­ri­kas­sen de­for­me­res, er noe fag­fol­ke­ne har fo­kus på. – Ri­si­ko­en er stor ved en ut­for­kjø­ring der bat- te­ri­kas­sen, som har dob­le bar­rie­rer, pe­ne­tre­res, sier Hof­stad. Og leg­ger til at der­for må inn­sats­per­so­na­let være på­pas­se­li­ge når en el­bil som har kjørt ut­for vei­en skal ber­ges.

– Da må den løf­tes, ikke trek­kes opp, sier Hof­stad som også er ty­de­lig på at når ber­gings­fol­ke­ne skal klip­pe opp en bil for å få folk ut, må det skje høy­ere oppe på stol­pe­ne enn på and­re bi­ler for å unn­gå strøm­fø­ren­de led­nin­ger.

MYE VANN

Skul­le det være fare for brann i en el­bil, el­ler brann har opp­stått, er ned­kjø­ling av bat­te­ri­ene med mye vann et nøk­kel­ord.

– Ved hjelp av en pre­sen­ning kan man lage et «bade­kar» som bi­len set­tes oppi. Og sam­stemt av­dra­ma­ti­se­rer de fa­ren for at det kan opp­stå bran­ner i el­bi­ler i par­ke­rings­an­legg.

– Det er in­gen grunn til å for­by el­bi­ler i par­ke­ring­skjel­le­re. And­re bi­ler, ikke minst die­sel­drev­ne, er vel så far­li­ge, slår fag­fol­ke­ne på el­bil­bran­ner fast.

FOTO: IGJERSTAD.NO/NTB SCANPIX

Den­ne Te­s­la-en brant opp på hur­tig­la­de­sta­sjo­nen på Broke­lands­heia i ja­nu­ar i fjor.

FOTO: TOR MJAALAND

An­sat­te i sel­ska­pet ERM på And­øya i Kristiansand sam­men med en re­pre­sen­tant for Kris­tian­sand­re­gio­nen brann og red­nings­ve­sen. Fra venst­re se­nior elek­tro­in­ge­ni­ør Kjell Hof­stad, ERM, pro­sjekt­le­der/safety en­gi­neer Sti­an Furu, ERM, dag­lig leder Jør­gen Pet­ter­sen, ERM og Hans Ar­ne Mad­sen, leder for brann­fore­byg­gen­de av­de­ling ved KBR.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.