100-års­ju­bi­lant i Mandal

Faedrelandsvennen - - NÆRT - NTB

●● Gud­bjørg Le­ono­ra Ol­sen, Giert Gier­t­sens­gate 7, 4514 Mandal, fyl­ler 100 år 4. mai.

Etter folke­sko­len be­gyn­te Gud­bjørg Le­ono­ra Ol­sen å ar­bei­de i bu­tik­ken til kjøp­mann Jo­han Heg­nan­der i Mandal. I 1945 gif­tet hun seg med Ter­je Ol­sen, sam­men byg­de de hus, selv om det ver­ken fan­tes vei el­ler vann. I 1956 byg­de de Selv- be­tje­nin­gen i Ulve­gje­let som var den førs­te selv­be­tje­nings­bu­tik­ken i Mandal. Etter hvert ble den ut­vi­det til å in­klu­de­re koldt­kjøk­ken og ca­te­ring, og som­mer­tu­ris­te­ne kun­ne gle­de seg over fer­di­ge mid­dags­por­sjo­ner som bare skul­le var­mes.

Etter endt yr­kes­kar­rie­re ble det tid til buss­rei­ser i Euro­pa og Russ­land i til­legg til to be­søk til bro­ren i Ame­ri­ka. Det ble også man­ge fiske­tu­rer i egen båt, med med­brakt kaf­fe og mat på mo­tor­kas­sa, og hun fikk god tre­ning i å ren­se og til­be­re­de fisk.

Gud­bjørg Le­ono­ra Ol­sen ble enke i 1992 og har si­den bodd ale­ne og klart seg selv, all­tid med et godt nett­verk av ven­ner rundt seg og et godt so­si­alt liv. De sis­te åre­ne har fan­tas­tis­ke per­soner i hjemme­syke­plei­en vært til god hjelp.

Ju­bi­lan­ten til­brin­ger mye tid sam­men sine tre døt­re, sju barne­barn og 20 olde­barn. Da­gen fei­res på Hald Pen­sjo­nat sam­men med fa­mi­li­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.