10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

4. MAI 2007

●● Høie Fab­rik­ker blir av­vik­let 30. no­vem­ber i år etter 157 års drift på Mos­by i Kristiansand. – Det fin­nes in­gen mu­lig­het til å opp­nå lønn­som drift. Det er en­kelt sagt bak­grun­nen for at det går mot slut­ten ved Høie Fab­rik­ker, sier styre­le­der Carl Pet Pet­ter Brun. Han vi­ser til at be­drif­ten har tapt pen­ger over man­ge år. Høie Fab­rik­ker er grad­vis byg­get ned over de sis­te 20-25 åre­ne. Fra et par hund­re a an­sat­te og ned til de 34 som er igjen idi dag. Klubb­for­mann Jan Mag­ne Skår­da dal sier at det er en sor­gens dag, men at han var for­be­redt på at det kun­ne gå den vei­en vei­en. Høie senge­tøy skal fort­satt frem­stå som e et pro­dukt, men pro­du­se­res and­re ste­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.