QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvem tok over som kring­kas­tings­sjef et­ter Hans-to­re Bjerk­aas i 2013?

2. Hva he­ter ho­ved­sta­den i Malay­sia?

3. Hvem spil­te Mad Max i fil­me­ne med sam­me navn?

4. Hva he­ter Nor­ges størs­te løp målt i an­tall del­ta­ke­re, som ar­ran­ge­res i Oslo i be­gyn­nel­sen av mai?

5. Om­trent hvor man­ge men­nes­ker bod­de det på jor­da i 1960?

6. Hva he­ter ste­det der men­nes­ke­ne bor, i føl­ge nor­røn my­to­lo­gi?

7. I hvil­ken kom­mu­ne lig­ger den størs­te øya på Sør­lan­det?

8. Hvil­ken for­fat­ter skri­ver kri­mi­nal­bø­ker hvor hand­lin­gen fore­går i Fjäll­backa i Bo­hus­län?

9. Hva he­ter det størs­te fly­sel­ska­pet i Fin­land?

10. Hvem har skre­vet boka ”Hund­re år”, om ster­ke og farge­rike kvin­ner i nord­norsk land­skap?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.