Kif-søs­ken klar­te krav

Faedrelandsvennen - - SPORT - IN­GER B. STEINSLAND, for KIF Fri­idrett

Fa­bi­an, Myron og Stel­la Wein­berg klar­te mes­ter­skaps­krav i førs­te for­søk.

De tre søsk­ne­ne har lagt bak seg et år med mye pla­ger og ska­der, og etter nytt tre­nings­opp­legg og man­ge for­and­rin­ger var de spen­te på se­song­star­ten sist helg. Den gikk over all for­vent­ning.

Fa­bi­an reis­te til Mo­dum for å del­ta i dis­kos og kule i G16­klas­sen. I beg­ge øvel­se­ne ble det ny uten­dørs­pers og i beg­ge klar­te han kra­vet til EYOF (Euro­pean Youth Olym­pic Ga­mes). I dis­kos 1,5 kg ble det 52,45m – best i Nor­ge i års­klas­sen 2001/2000, 6. best gjen­nom alle ti­der og andre­plass i års­klas­sen 2001 i Euro­pa. I kule (5 kg) ble det 15.93m.

Myron prio­ri­te­rer i år mange­kamp i G18-klas­sen, han er junior-nor­ges­mes­ter i mange­kamp in­nen­dørs tid­li­ge­re i år. Sist helg se­song­de­bu­ter­te han i Evje og Horn­nes med spyd. Myron kas­ter førs­te år med se­nior­spyd (800 gr). Re­sul­ta­tet ble 56,64m, som er litt un­der pers. Myron klar­te kra­vet til junior-nm og U23-NM og han er ikke langt fra kra­vet til se­nior-nm.

Stel­la se­song­de­bu­ter­te også i Evje og Horn­nes. Hun kas­tet med se­nior­spy­det 600 gr. Hen­nes bes­te re­sul­tat i J19-klas­sen ble 50,15m, som er litt un­der pers. Men re­sul­ta­tet er over kra­vet til U20-EM og U23-EM.

FOTO: PRI­VAT

Fa­bi­an (15, f.v.), Myron (17) og Stel­la Wein­berg (18) fra KIF Fri­idrett er alle i landstop­pen i sine re­spek­ti­ve fri­idretts­øvel­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.