– Hele Nor­ge me­ner at Kristiansand er Bar­nas by

41 pro­sent for­bin­der Kristiansand med Bar­nas by, etter­fulgt av Oslo og Ber­gen med bare to pro­sent.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

En un­der­sø­kel­se ut­ført i mars lev­ner li­ten tvil om by­ens po­si­sjon blant na­sjo­nens barne­fa­mi­li­er.

– Kristiansand er bar­nas by. Ikke bare vi, men hele Nor­ge me­ner det. Det er utro­lig gøy å få det­te sva­ret, sier In­ger L. Hutch­in­son, pro­sjekt­le­der for Bar­nas by i den sør­lands­ke reise­livs­klyn­gen Usus.

Ons­dag in­for­mer­te hun for­mann­ska­pet om pro­sjek­tet som ble satt ut i live i 2014, da reise­livs­næ­rin­gen ak­tet å ta po­si­sjo­nen som Bar­nas by i Nor­ge.

SLÅR SEG IKKE TIL RO

Inn­til nå har de sav­net be­legg for å frem­føre på­stan­den med tyng­de. Der­for en­ga­sjer­te de Re­spons Ana­ly­se til job­ben.

– Det er greit å vite, ikke bare tro, på­pe­ker Hutch­in­son.

Drøyt 1000 for­eld­re til barn un­der 18 år, hjemme­hø­ren­de i hele lan­det, ble stilt spørs­må­let «Hvil­ken norsk by for­bin­der du med Bar­nas by?»

41 pro­sent svar­te Kristiansand, etter­fulgt av Oslo og Ber­gen på to pro­sent.

Kvin­ner for­bin­der i klart stør­re grad Kristiansand med Bar­nas by, enn menn. Halv­par­ten, blant dem man­ge menn, sva­rer «vet ikke».

Og det har Usus mer­ket seg. De har en rek­ke til­tak på gang for å styr­ke po­si­sjo­nen yt­ter­li­ge­re i åre­ne som kom­mer.

Kon­kur­ran­sen om bli Bar­nas by er sterk fra hele Sør-nor­ge; alle øns­ker det­te seg­men­tet av til­rei­sen­de, som leg­ger igjen sto­re be­løp.

– Må IKKE MISTE GREPET

Også føl­gen­de spørs­mål ble stilt: «Der­som du og din fa­mi­lie skal rei­se på fe­rie i Nor­ge som­mer­en 2017, til hvil­ken by/sted vil­le du reist med fa­mi­li­en din?»

Her svar­te ti pro­sent Kristiansand, etter­fulgt av Oslo og Ber­gen med seks pro­sent.

Fa­mi­li­er med barn i al­de­ren 0-5 år sva­rer of­te­re Kristiansand enn de med stør­re barn.

– Kristiansand er nor­ges­mes­te­re på som­mer­se­son­gen, og det er vik­tig å ikke miste grep på den. Tøm­mes byen om som­mer­en, fyl­les det ikke der­med opp om vin­te­ren. Vi må be­hol­de den gode som­mer­en, og hel­ler for­len­ge se­son­gen, sa pro­sjekt­le­der In­ger L. Hutch­in­son.

Hun la til at man­ge uli­ke ak­tø­rer sør­ger for å styr­ke by­ens po­si- sjon som bar­nas fa­vo­ritt: Klatre­par­ken Høyt & Lavt åp­net i fjor, Kil­den og Sør­lan­dets kunst­mu­se­um har sta­dig fle­re ar­ran­ge­men­ter for de mins­te, det sam­me har Kvad­ra­tur­for­enin­gen – for å nev­ne noe.

DYREPARKEN

Mag­ne­ten frem­for noen fei­ret 50-års­ju­bi­le­um i fjor:

På spørs­må­let «Hva for­bin­der du med reise­må­let Kristiansand?» svar­te 88 pro­sent Dyreparken, 25 pro­sent Kap­tein Sa­bel­tann og 17 pro­sent som­mer og sol.

– Vi har 41 pro­sent og nes­te by er på to pro­sent – det er utro­lig sterkt. Men det du er god på må du bli enda bed­re på, det bør være vår stra­te­gi, sier vara­ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen (H) til Fædre­lands­ven­nen.

Ved å være Bar­nas by øns­ker Kristiansand også å lok­ke til seg at­trak­ti­ve ar­beids­ta­ke­re til næ­rings­li­vet.

– Vi tren­ger fle­re inn­byg­ge­re, ikke bare be­sø­ken­de. Vi må få for­eld­re til å etab­le­re seg per­ma­nent, på­pek­te Odd Nord­mo (H).

Til det svar­te pro­sjekt­le­de­ren at en by til­rette­lagt for barn vil lok­ke til­flyt­te­re – og bruk­te seg selv som ek­sem­pel.

ARKIVFOTO

På spørs­må­let «Hva for­bin­der du med reise­må­let Kristiansand?» svar­te 88 pro­sent Dyreparken, 25 pro­sent Kap­tein Sa­bel­tann og 17 pro­sent som­mer og sol.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Pro­sjekt­le­der In­ger L. Hutch­in­son fra Usus er til­freds med at barne­fa­mi­li­er i Nor­ge fore­trek­ker Kristiansand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.