Fra Frps etis­ke re­gel­verk

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● En­hver med­ar­bei­der skal for­sø­ke å bi­dra til enig­het og ska­pe gode hold­nin­ger og mel­lom­men­nes­ke­li­ge re­la­sjo­ner i par­ti­et. Det be­tyr at man all­tid om­ta­ler sine parti­kol­le­ger i søm­me­li­ge, re­spekt­ful­le og høf­li­ge for­mer.

● Hvis det ut­vik­ler seg en kon­flikt i parti­la­get, skal vi søke å fin­ne kom­pro­mis­ser og løs­nin­ger alle kan leve med, frem­for å for­ster­ke stri­den.

● Frem­skritts­par­ti­ets folke­valg­te og til­lits­valg­te med­lem­mer har et selv­sten­dig an­svar for å etter­leve nors­ke lo­ver og reg­ler, samt de nor­mer par­ti­et for­fek­ter i po­li­tis­ke fora. Som en­kelt­per­soner vil de også i fri­ti­den bli as­so­si­ert med Frem­skritts­par­ti­et. Det for­ven­tes der­for at de til en­hver tid har en søm­me­lig at­ferd i det of­fent­li­ge rom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.