18-åring til­talt for draps­for­søk

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ERLEND OLSBU erlend.olsbu@fvn.no

Vit­ner me­ner 18-årin­gen var sja­lu på 30-årin­gen han kniv­stakk. 18-årin­gen hev­der han ble for­søkt ra­net og på­be­ro­per seg nød­ver­ge.

– Han nek­ter straff­skyld på grunn­lag av nød­ver­ge. De nær­me­re om­sten­dig­he­te­ne vil det bli rede­gjort for un­der ho­ved­for­hand­lin­ge­ne, sier 18-årin­gens for­sva­rer, Inam Ghous Ali.

Tid­lig om mor­ge­nen tors­dag 10. no­vem­ber i fjor ble en 30 år gam­mel mann kniv­stuk­ket i St. Olavs vei på Lund. Man­nen skal ha blitt stuk­ket fle­re gan­ger og ble sendt til syke­hus med al­vor­li­ge ska­der.

Gjer­nings­per­sonen for­svant fra ste­det, men tre ti­mer se­ne­re ble en 18 år gam­mel mann på­gre­pet i en væp­net ak­sjon i Kristiansand sen­trum. 18-årin­gen som ble på­gre­pet er nå til­talt for draps­for­søk.

Retts­sa­ken mot ham er be­ram­met til 4. juli i Kristiansand ting­rett.

18-årin­gen har sit­tet va­re­tekts­fengs­let si­den på­gri­pel­sen. Iføl­ge en fengs­ling­skjen­nel­se fra AustAg­der ting­rett har 18-årin­gen for­klart at 30-årin­gen og en an- nen mann for­søk­te å rane ham. Han hev­der at han kniv­stakk 30-årin­gen i selv­for­svar.

Aust-ag­der ting­rett fes­tet in­gen lit til 18-årin­gens for­kla­ring da fengs­lings­pe­rio­den ble for­len­get med fire uker i de­sem­ber i fjor.

Ret­ten vi­ser til at 18-årin­gen har for­klart at han kniv­stakk 30-årin­gen med venst­re hånd, mens 30-årin­gen tok kve­ler­tak på ham. Det­te stem­mer dår­lig med at 30-årin­gen ble kniv­stuk­ket på høy­re side av krop­pen.

Iføl­ge kjen­nel­sen vi­ser and­re opp­lys­nin­ger i sa­ken at 18-årin­gen var sint og sja­lu for­di 30-årin­gen had­de hatt kon­takt med 18-årin­gens eks­kjæ­res­te. Iføl­ge 18-årin­gens for­sva­rer av­vi­ser kli­en­ten at han var sja­lu.

De to men­ne­ne skal ha kjent hver­and­re fra før. Beg­ge er kjent for po­li­ti­et fra tid­li­ge­re.

Da 18-årin­gen ble på­gre­pet skal han ha vært i be­sit­tel­se av en vå­pen­kopi. Blod­prø­ven som ble tatt av ham vis­te spor etter hasj og re­sep­be­lag­te lege­mid­ler. Han er der­for også til­talt for brudd på lege­mid­del­lo­ven og straffe­lo­vens be­stem­mel­ser om be­sit­tel­se av vå­pen på of­fent­lig sted.

Man­nens for­sva­rer øns­ker ikke å kom­men­te­re hvor­dan 18-årin­gen stil­ler seg til dis­se til­tale­punk­te­ne.

FOTO: CHRISTINA ØSTTVEIT

18-årin­gen ble på­gre­pet i en væp­net ak­sjon i Kristiansand sen­trum, tre ti­mer etter kniv­stik­kin­gen på Lund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.