Kri­tik­ken som fal­ler på stein­grunn

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det har kom­met et storm­løp fra di­ver­se Høy­re-hold etter at lands­mø­tet i Ar­bei­der­par­ti­et ved­tok å fjer­ne K-en fra «KR­LE».

●● Ord­fø­rer­ne Jan­ne Far­dal Kris­tof- fersen og Ha­rald Fur­re har beg­ge delt sin be­kym­ring for den krist­ne kul­tur­ar­ven på sine Face­bo­ok-si­der. Høy­re-med­lem Jan­ne Haa­land Mat­la­ry går lengst av alle og hev­der i et le­ser­inn­legg 28. april at det­te er en krigs­er­klæ­ring mot den krist­ne kul­tur­ar­ven. Sist­nevn­te un­der­teg­ner sitt inn­legg med «pro­fes­sor», men inn­hol­det er klart po­li­tisk; Mat­la­ry hev­der Ar­bei­der­par­ti­et vil fjer­ne kris­ten­dom­mens spe­si­el­le stil­ling i un­der­vis­nin­gen. Der­med trek­ker hun kon­klu­sjo­ner som det ikke fin­nes dek­ning for i pro­gram­met. Det ek­sak­te ved­ta­ket er som føl­ger: «Ut­vik­le re­li­gions- og livs­syns­fa­get til et mer in­klu­de­ren­de fag og der­med fjer­ne ’K’ fra Kr­le-fa­get.» Det enes­te lands­mø­tet har ved­tatt er å end­re nav­net på fa­get. Inn­hol­det vil bli det sam­me. Det har parti­le­del­sen også pre­si­sert etter ved­ta­ket. Mat­la­rys inn­legg er en po­li­tisk ti­ra­de som mang­ler den aka­de­mis­ke til­nær­min­gen det bur­de ha når hun ut­smyk­ker seg med pro­fes­sor-tit­te­len. Til Høy­re ge­ne­relt så fal­ler de­res kri­tikk på stein­grunn. Så sent som vår­en 2013 stem­te Høy­re en­stem­mig i Stor­tin­get imot å end­re navn på da­væ­ren­de RLE til KR­LE. Det var først etter val­get sam­me år at Høy­re god­tok end­rin­gen etter re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne. Er det da tro­ver­dig når po­li­ti­ke­re fra sam­me par­ti for­sø­ker å frem­stil­le den sam­me K-en som av­gjø­ren­de for den krist­ne kul­tur­arv? Kan­skje bør vi min­ne Høy­re om det åt­ten­de bud: Du skal ikke vit­ne falskt mot din nes­te. Det­te lær­te vi som fulg­te med på kris­ten­doms­un­der­vis­nin­gen.

EIRIK DÅSTØL LANGELAND, by­styre­re­pre­sen­tant Ap

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.