Man er ikke rar el­ler uten­for bare for­di man går gjen­nom noe vans­ke­lig.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: EVA MYKLE­BUST eva.mykle­bust@fvn.no

Ida Li­ly Bjer­ge (25) var al­vor­lig psy­kisk syk. Sam­men med ung­dom­mer fra Abup har hun brukt sine er­fa­rin­ger til å hjel­pe pap­pa og Kso-di­rek­tør Ste­fan Sköld med ny Kil­den-opp­set­ning.

ført det kjen­te ver­ket.

– Angst er ikke noe nytt. De bruk­te kan­skje and­re ord for å be­skri­ve det, men det hand­ler om at men­nes­ker had­de de sam­me opp­le­vel­se­ne for 200 år si­den som man har i dag. Det tror jeg man kan fin­ne trøst i, me­ner Ida Li­ly Bjer­ge.

– Når et kor syn­ger «di­re irae, dies il­la», har in­gen noen re­la­sjon til det. Men når man syn­ger «Min er smerten, mørk og stil­le», så er det noe som gri­per tak i en, me­ner Ste­fan Sköld.

Mo­zarts «Requiem» er en mes­se over de dø­des sje­ler, et van­lig ele­ment i den ka­tols­ke mes­sen på den ti­den det ble skre­vet.

– Hva slags mes­se er det nå, med ny tekst?

– Det er en dags­ak­tu­ell mes­se. Vi vil gi ung­dom­me­ne som sli­ter med men­tal helse en stem­me. Og vi vil at de som står rundt dem skal for­stå. Det er også en ad­var­sel til oss for­eld­re. Fle­re og fle­re ung­dom­mer sli­ter med men­ta­le pro­ble­mer, spe­si­elt jen­ter, sva­rer Ste­fan Sköld, mens dat­te­ren nik­ker enig:

– Jeg tror at dis­se ung­dom­me­ne har følt seg nær dø­den. De har følt seg suici­da­le. Der har jeg også vært. As­so­sia­sjo­nen til døds­mes­sen hand­ler også om å for­stå at av­stan­den mel­lom dø­den og li­vet ikke er så stor. Angs­ten for dø­den er en del av li­vet. Jeg vil si at det­te nå er en livs­mes­se. Det hand­ler om å over­le­ve det som er vans­ke­lig, sier Ida Li­ly Bjer­ge som også er en av so­lis­te­ne.

SOLIST I PAP­PA HUS

Her had­de pap­pa Ste­fan Sköld in­gen­ting han skul­le ha sagt.

– På au­dition sa pl­ut­se­lig di­ri­gent Rag­nar Ras­mus­sen at hun skul­le syn­ge. Jeg tenk­te: Njaaa. Det­te er jo mitt hus det­te, men det har gått vel­dig fint.

Med en pap­pa som er di­rek­tør for et sym­foni­or­kes­ter og en mam­ma som er første­ama­nu­en­sis i klas­sisk sang, har Ida Li­ly Bjer­ge mye er­fa­ring med klas­sisk sang. Hun har tid­li­ge­re er­fa­ring av klas­sisk sang gjen­nom vi­dere­gå­en­de ut­dan­nel­se, kor­virk­som­het og fore­stil­lin­ger med både klas­sisk mu­sikk og mo­der­ne kom­po­si­sjo­ner.

Bjer­ge sy­nes det har vært fint å job­be så tett sam­men med fa­ren:

– Det har vært fan­tas­tisk, for vi kom jo nær­me­re hver­and­re, spe­si­elt i for­bin­del­se med skrive­stu­ene. Vi har snak­ket om ting vi kan­skje ikke el­lers vil­le snak­ket om. Det er noe jeg også hå­per at ung­dom­me­ne som er in­volvert kan gjø­re med sine for­eld­re.

– SOM EN FØDSEL

– Det nær­mer seg den sto­re da­gen. Hva slags fø­lel­ser sit­ter dere med nå?

– Det er en utro­lig in­ten­siv uke. Jeg har ald­ri født et barn selv, men det må være en enorm kamp, og en enorm livs­gle­de når det er over. Det er det vik­tigs­te som kan skje. Det­te er et utro­lig vik­tig prosjekt, og jeg hå­per at det er fle­re i Nor­den som vil gjø­re det­te, sier Ste­fan Sköld.

Er det én ting Ida Li­ly Bjer­ge vil si med det pro­sjek­tet, så er det at det skal bli let­te­re for unge men­nes­ker å strek­ke ut en hånd og be om hjelp:

– Det er der­for det er så vik­tig for meg å nor­ma­li­se­re det­te. Fei­er vi angst og men­ta­le pro­ble­mer un­der tep­pet, ska­der vi bare hver­and­re. Men når vi løf­ter det inn i kul­tur­pro­sjek­ter som det­te, gjør vi det mind­re vans­ke­lig å snak­ke om. Vi fjer­ner ta­bu­er. Vi vi­ser at det er en plass for alle i sam­fun­net. Man må ikke være redd for det mør­ke som fin­nes i hvert men­nes­ke. Man kan be om hjelp til å tak­le pro­ble­me­ne sine.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Et helt or­kes­ter, et kor be­stå­en­de av 100 ele­ver og fire so­lis­ter fyl­ler sce­nen i kon­sert­sa­len fre­dag 5. mai. Bil­det er tatt fra en prø­ve tid­li­ge­re den­ne uka. Ung­dom til­knyt­tet ABUP har vært med på å skri­ve nye, nors­ke teks­ter til de la­tins­ke kor­sat­se­ne til Mo­zarts «Requiem». De fire so­lis­te­ne er: Stig Syd­tan­gen (te­nor), Ida Li­ly Bjer­ge (so­pran), Mi­ha Bo­le (bass) og Pe­tra Fre­ce (alt).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.