En per­le av en 72mo­dell

Roar Pe­der­sen fra Tinn­heia har en sjel­den­het mel­lom bena når han er ute og kjø­rer mo­tor­syk­kel.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

Han vak­te opp­sikt på mc-tref­fet ved Og­ge ons­dag.

– Det­te er en Ka­wa­sa­ki 750 H2, en så­kalt trip­pel. Den har tre sy­lin­de­re og er en to­tak­ter. Den er pulver­lak­kert og jeg kjøp­te den fer­dig res­tau­rert fra USA, for­tel­ler Pe­der­sen stolt.

– Han kan være fæl å kjø­re bak. Det er nok­så blå røyk på grunn av olja i ben­si­nen, ler Tellef Myk­land fra Vennesla.

EIER 50 SYKLER

Ved si­den av står en mann med sol­bril­ler og stir­rer.

– Fin syk­kel, men jeg har hele se­ri­en hjem­me, sier han stil­le.

Akku­rat så stil­le at det hø­res ut som det mest selv­føl­ge­li­ge i ver­den å eie en haug med mo­tor­syk­ler.

Man­nen er Tellef Jo­han Tellef­sen (67) fra Aren­dal. Det vi­ser seg at han har alle de flot­te Ka­wa­sa­ki­ene fra 70-tal­let. Både 250 S1, 350 S2, 400-ku­bik­ke­ren S3, 500-ku­bik­ke­ren og 750-en.

– I all ver­den?

– Det er jo litt moro, sier Tellef­sen.

Sånn er det på mc-treff. Det snak­kes mo­tor og ku­bikk og de fles­te bru­ker ikke de sto­re or­de­ne, selv om de eier kle­no­di­er.

– Hva skal du med så man­ge sykler, Tellef­sen?

– Jeg har fle­re enn de Ka­wa­sa­ki­ene...

Det vi­ser seg at han har minst 50 mo­tor­syk­ler hjem­me i Aren­dal.

OLDEFAR På TUR

Den han er mest stolt av har han kjørt til Og­ge Gjeste­heim. En Har­ley Da­vid­son Ul­tra Li­mi­ted 1700. Stolt­he­ten hand­ler om bok­sta­ve­ne bak. Der står det «Oldefar på tur».

Etter hvert inn­røm­mer Tellef­sen at han har levd av mo­pe­der og mo­tor­syk­ler i 40 år. Han er man­nen bak Mo­tor­tek­nikk-bu­tik­ke­ne både i Aren­dal og Kristiansand, men han vil hel­ler snak­ke om hvor gøy det var å bli oldefar for to år si­den.

– Vi er ikke så man­ge olde­fed­re som far­ter rundt på mo­tor­syk­kel, hum­rer han.

ET PAR HUND­RE

Et par hund­re bi­ke­re kom til Og­ge Gjeste­heim ons­dag. Der­med er det fort­satt liv i den 20 år gam­le tra­di­sjo­nen med treff hver førs­te ons­dag i må­ne­den. De kom­mer fra Tele­mark, ag­der­fyl­ke­ne og en og an­nen slen­ger fra Ro­ga­land.

– Jeg er fra Kra­gerø. Har hørt mye bra om det­te tref­fet. Når man li­ker å kjø­re syk­kel, kjø­rer man gjer­ne langt for et kake­styk­ke, sier Ivar Lia fra Kra­gerø. Han sit­ter og spi­ser sam­men med John­ny Hans­sen fra Dran­ge­dal og Be- ate Eik­hom fra Grimstad.

For Og­ge gjeste­heim var ikke helt død etter kon­kur­sen i fjor høst. Olav Fjale­stad bor på ste­det og fikk lov å åpne kios­ken fra kon­kurs­boet for å hol­de liv i mc­tra­di­sjo­nen. Det gikk i pøl­ser, kaf­fe og ka­ker

Rundt 200 kom til Vatne­strøm ons­dag. På det mes­te har det vært opp mot 400.

FOTO: ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Roar Pe­der­sen med sin pulver­lak­ker­te Ka­wa­sa­ki 750 fra 1972. Den er en to­tak­ter og må ha olje i ben­si­nen, men går som ei kule. Bak står Tellef Jo­han Tellef­sen og Tellef Myk­land og lar seg im­po­ne­re.

FOTO: ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Oldefar Tellef Jo­han Tellef­sen kjør­te til mc­treff på Vatne­strøm. Hjem­me har han 50 mo­tor­syk­ler til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.