Nå kan du bli fyr­vok­ter

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

361 år etter at fyr­ly­set førs­te gang ble tent på Lindesnes, sø­ker Kyst­ver­ket etter ny fyr­vok­ter på Nor­ges syd­spiss.

– Det er in­gen tvil om at den som blir an­satt får en all­si­dig ar­beids­dag med alt fra ved­li­ke­hold til vær­ob­ser­va­sjo­ner og guid­ing av be­sø­ken­de. Lindesnes blir jo år­lig be­søkt av tu­sen­vis av tu­ris­ter, sier re­gion­di­rek­tør Ha­rald An­dre­as­sen i Kyst­ver­ket Sør­øst.

Det er stil­lin­gen etter Rolf Dyb­vik, som etter 45 år som fyr­vok­ter pen­sjo­ner­te seg 4. april, som nå er lyst le­dig. Han var en av to fyr- vok­te­re som gikk i tur­nus med to uker ar­beid og to uker fri. Nå er Kjell Ol­sen ale­ne til­ba­ke.

ENES­TE SOM ER BEMANNET

Etter at Bøk­fjord fyr i Sør-va­ran­ger i Finn­mark ble av­be­man­net i 2005, har Lindesnes vært det enes­te fy­ret i Nor­ge som har vært fast bemannet med fyr­vok­te­re. Den som får job­ben som den ene av de to fyr­vok­ter­ne på Lindesnes, må be­la­ge seg på å bo fast på fyr­sta­sjo­nen i de 14 da­ge­ne hun el­ler han er på jobb.

I ut­lys­nings­teks­ten til stil­lin­gen he­ter det at per­sonen må ha fag­brev in­nen bygg, elek­tro el­ler ma­skin og at det er en for­del med er­fa­ring som fyr­vok­ter.

ELDSTE FYR

– Vi har fått en god del sø­ke­re til stil­lin­gen både fra per­soner som fra før av er an­satt i Kyst­ver­ket og and­re, sier Ha­rald An­dre­as­sen.

Søk­nads­fris­ten for den spe­si­el­le stil­lin­gen går ut al­le­re­de fre­dag 5. mai, så in­ter­es­ser­te må hive seg rundt.

Lindesnes fyr er Nor­ges eldste fyr, og ble førs­te gang tent 27. fe­bru­ar 1656. Fy­ret ble valgt som det of­fi­si­el­le tu­sen­års­ste­det i VestAg­der.

FOTO: CHRISTINA ØSTTVEIT

Er du glad i sjø­sprøyt og frisk vind – da er kan­skje job­ben som fyr­vok­ter noe for deg?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.