Hem­me­lig­he­ten bak Tv-suk­ses­sen «Skam»

Da NRK idé­myld­ret om pro­sjek­tet «Skam» i 2015 ante de ikke at se­ri­en skul­le pre­ge ung­dom­mer over hele ver­den.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

Kring­kas­tings­sjef i NRK, Thor Gjermund Erik­sen, for­tel­ler om hva han me­ner er hem­me­lig­he­ten bak Skam.

– Det mest de­batt­ska­pen­de pro­gram­met vi had­de i 2016, det som bi­dro mest til re­flek­sjon og dis­ku­sjon om mang­fold, livs­syn, sek­su­ali­tet og kul­tur, det var uten tvil «Skam», og ikke Dags­revy­en for å si det sånn, sier kring­kas­tings­sjef i NRK, Thor Gjermund Erik­sen.

Han holdt fore­dra­get «Vir­ke­lig Fik­sjon», som tok for seg NRKS vik­tigs­te drama­sat­sin­ger de sis­te åre­ne, un­der Kil­den-kon­fe­ran­sen fre­dag for­mid­dag.

HEM­ME­LIG­HE­TEN BAK «SKAM»

I dis­se da­ger er «Skam» in­ne i sin fjer­de og sis­te se­song. Fo­ku­set er nå ret­tet mot ka­rak­te­ren Sa­na, som te­ma­ti­se­rer det å leve som en ung, norsk, mus­limsk jen­te, og hvil­ke ut­ford­rin­ger det byr på.

– Hem­me­lig­he­ten bak «Skam» er at vi har brukt mas­se tid på å bli kjent med nors­ke ung­dom­mer. Hva er de opp­tat­te av, og hvor­dan le­ver de? sier Erik­sen til Fædre­lands­ven­nen etter fore­dra­get.

– «Skam»-team­et har i for­kant av se­ri­en reist rundt på for­skjel­li­ge sko­ler for å fin­ne ut av hvor­dan ung­dom­mer egent­lig er, og hva de bryr seg om. Ka­rak­te­ren Sa­na er et di­rek­te re­sul­tat av en sam­ta­le med fle­re mus­lims­ke jen­ter fra Dram­men, som sa til NRK at de mang­let en sterk, mus­limsk, kvin­ne­lig ka­rak­ter å se opp til, ut­dy­per Erik­sen og leg­ger til:

– Hvor ofte har vi sett ster­ke, mus­lims­ke nors­ke jen­ter på tv? Og hvor ofte har vi sett en rea­lis­tisk skild­ring av unge, nors­ke ho­mo­fi­le? Det er nett­opp dis­se te­ma­ene som «Skam» har klart å gri­pe tak i.

IN­TER­NA­SJO­NAL SUKSESS

Til tross for at «Skam» var en na­sjo­nal sat­sing som skul­le tref­fe mål­grup­pa norsk ung­dom, har se­ri­en også skapt in­ter­na­sjo­nal in­ter­es­se.

– I til­legg til feed­back fra hele Nor­den, får vi hen­ven­del­ser fra

Ki­na, Nederland, Eng­land, og Hol­ly­wood om se­ri­en. Og vi har til og med sett at «Skam» har blitt så po­pu­lær at se­ri­en er over­satt til man­da­rin.

Kring­kas­tings­sje­fen sier vi­de­re at in­ter­es­sen rundt «Skam» i Nor­den har ført til at NRK har tydd til helt nye løs­nin­ger for å in­klu­de­re fan­sen fra nabo­lan­de­ne.

– For førs­te gang i NRKS his­to­rie har vi kla­rert og be­talt for mu­sikk­ret­tig­he­te­ne i «Skam» i hele Nor­den. Det vil si at se­song fire blir også blir pub­li­sert i Dan­mark, Sve­ri­ge og Fin­land, uten at nett­si­de­ne våre blir blok­kert på grunn av ret­tig­he­ter.

– Se­ere fra Nor­den har tid­li­ge­re vært ra­sen­de for­di de ikke kun­ne se se­ri­en på si­de­ne våre.

Erik­sen leg­ger til at han hå- per at ar­ven etter «Skam» blir at nors­ke drama­se­ri­er vil løf­tes til et høy­ere nivå. Og til høs­ten skal NRK blant an­net sat­se på et his­to­risk dra­ma om det nors­ke olje­even­ty­ret.

– «Lykke­lan­det» skal hand­le om det førs­te nors­ke olje­fun­net mot slut­ten av 1960-tal­let, og hvor­dan det på­vir­ket sam­fun­net vårt og ikke minst vel­stan­den, sier Erik­sen en­tu­si­as­tisk om sat­sin­gen.

– STERK TEM­PE­RA­TUR

Årets kon­fe­ran­sie­rer, Ma­rit Wer­ge­land-ya­tes og Ma­rie Te­re­sie Sø­ren­sen opp­sum­me­rer til Fædre­lands­ven­nen at de er godt for­nøy­de med in­ter­es­sen rundt årets Kil­den-kon­fe­ran­se.

– To­talt sett var det 260 på- meld­te i år, noe vi er godt for­nøy­de med. Det var spe­si­elt gøy å se at fle­re stu­den­ter har møtt opp i år og fulgt nøye med på uli­ke fore­drag, sier Sø­ren­sen.

Kon­fe­ran­sie­re­ne trek­ker fram uni­ver­si­tets­lek­tor Siem­ke Böh­nisch sitt fore­drag, som var ba­sert på hen­nes kri­ti­ker­ros­te forsk­nings­ar­tik­kel «Å gi Brei­vik en sce­ne? – Scene­kunst etter 22. juli», som en spen­nen­de pro­gram­post.

– Det var sterk tem­pe­ra­tur og de­batt etter Böh­nisch sitt fore­drag. Og det sam­me gjaldt også tea­ter­sjef Bir­git Ama­lie Nils­sens inn­legg om «Det far­li­ge uten­for­ska­pet», sier Ya­tes.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Fre­dag for­mid­dag holdt kring­kas­tings­sjef Thor Gjermund Erik­sen fore­drag om NRKS drama­sat­sin­ger på Kil­den-kon­fe­ran­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.