Jeg har hørt mye jeg ikke skul­le ha hørt.

– Jeg hå­per kon­flik­ten i Aust-ag­der Frp er løst rett etter hel­gen. Vi skal opp og stå, vi skal ha Ås­hild på tin­get, og vi skal i re­gje­ring.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no

Noen har et yrke hvor de sta­dig mø­ter folk som be­tror seg til dem. Ta­to­vør Erik Da­ni­el­sen opp­le­ver ofte at kun­der av­slø­rer hem­me­lig­he­ter om seg selv.

Det sier Le­ne Lange­myr fra AustAg­der Frp som le­der det kon­flikt­her­je­de par­ti­ets de­le­ga­sjon på lands­mø­tet som hol­des på Cla­rion Ho­tell på Gardermoen.

Både stor­tings­kan­di­dat Ås­hild Bruun-gun­der­sen og fyl­kes­le­der Pe­ter A. Busch har meldt for­fall på grunn av den bit­re stri­den som har her­jet par­ti­et i snart et halvt år.

Po­li­tisk nest­le­der Le­ne Lange­myr er der­med ryk­ket opp som de­le­ga­sjons­le­der, men er også valg­kamp­le­der som må gjen­nom­føre lands­mø­tet uten fyl­kes­par­ti­ets topp­kan­di­dat:

– Nå må Ås­hild ta den ti­den hun tren­ger, og jeg har full for­stå­el­se for at hun tren­ger hvi­le. Når først så galt skul­le være, er jeg glad det skjer nå, og ikke midt i valg­kam­pen, sier Lange­myr. Hun un­der­stre­ker at Aust-ag­der-de­le­ga­sjo­nen skal ope­re­re sam­let un­der lands­mø­tet:

– GODSKESEN ER MED

– På det­te lands­mø­tet skal vi bru­ke tid på å være et team. Også Inge­bjørg Godskesen er med i de­le­ga­sjo­nen, og hun skal fron­te sa­ker som er vik­ti­ge for par­ti­et, sier hun.

UTEN VALG­KAMP­LE­DER

Vest-ag­der Frp stil­ler uten sin valg­kamp­le­der etter­som Chris­ti­an Eike­land fra Søg­ne ble far for få da­ger si­den. Til gjen­gjeld har de liste­top­pen til stor­tings­val­get på plass, Gis­le M. Saud­land (30) fra Flekke­fjord som sik­ter mot å over­ta plas­sen etter Åse Michael­sen som gir seg etter tre pe­rio­der.

Han har den­ne kom­men­ta­ren til stri­den i nabo­par­ti­et som opp­sto etter at Ås­hild Bruun-gun­der­sen dan­ket ut sit­ten­de stor­tings­re­pre­sen­tant Inge­bjørg Godskesen ved no­mi­na­sjo­nen i de­sem­ber, og de­ret­ter sør­get for ja-fler­tall for ett Ag­der i fyl­kes­tin­get:

– Det er dumt at det er kon­flikt blant våre ven­ner i Aust-ag­der. Jeg har in­gen rol­le i den, og jeg hå­per den går over så fort som mu­lig.

OLJEBORING OG VEI

Både Lange­myr og Saud­land pre­si­se­rer at de øns­ker fullt fo­kus på po­li­tik­ken un­der lands­mø­tet, og Saud­land vil blant an­net slå et slag for oljeboring i Ska­ger­rak.

– Vi vil også hol­de fo­kus på at ut­byg­gin­gen av E 18 og E 39 kom­mer som lo­vet, sier han.

– Sam­men­hen­gen­de fire­felts gjen­nom hele Ag­der, og til­rette­leg­ging for næ­rings­liv og forsk­ning. Det er de to vik­tigs­te sa­ke­ne for oss, sier Lange­myr.

– Aust-og Vest-ag­der vil dess­uten ha de­le­ga­sjon­mø­ter sam­men der vi un­der­stre­ker vik­tig­he­ten av å be­hol­de syke­hu­se­ne både i Aren­dal og Flekke­fjord, leg­ger hun til.

KOMMUNEREFORMEN

Blant de sa­ke­ne som kan kom­me til å split­te par­ti­et, er et for­slag om at kom­mune­sam­men­slå­in­ger skal ba­se­res på fri­vil­lig­het. Det var fre­dag etter­mid­dag ikke klart hvor­dan Ag­der-de­le­ga­te­ne kom­mer til å stem­me.

– Her er det nok del­te me­nin­ger, sier Lange­myr.

På spørs­mål om hun tror stri­den i Aust-ag­der vil ska­de den kom­men­de valg­kam­pen, sva­rer hun:

– Helt ær­lig tror jeg ikke det får stor inn­virk­ning. Nå set­ter vi i gang for fullt, for­tel­ler hva vi har gjort i re­gje­ring, og hva vi vil gjø­re i re­gje­ring etter val­get. Det er det folk bryr seg om.

Frp sen­tralt har nå tatt fatt i kon­flik­ten, og le­der av or­ga­ni­sa­sjons­ut­val­get, Hel­ge André Njå­stad, hå­per ikke stri­den vil pre­ge lands­mø­tet:

– Nå er det po­li­tik­ken som gjel­der, sier han.

FOTO: TONE SANDBERG

– På det­te lands­mø­tet skal vi bru­ke tid på å være ett team, sier de­le­ga­sjons­le­der Le­ne Lange­myr fra det kon­flikt­her­je­de Aust-ag­der Frp. Sam­men med stor­tings­kan­di­dat Gis­le M. Saud­land fra Vest-ag­der øns­ker hun å set­te fo­kus på po­li­tik­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.