Fær­re kon­fir­me­rer seg i kir­ka

Den­ne hel­gen strøm­mer kon­fir­man­ter til Den nors­ke kir­ke, men de er langt fær­re nå enn for ti år si­den. – Det­te be­kym­rer oss, sier Aud Sun­de Smemo, sokne­prest i Kris­tian­sand dom­kir­ke.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: BJØRN MARKUSSEN bjorn.markussen@fvn.no

Kon­fir­man­te­ne strøm­mer til Den nors­ke kir­ke, men de er langt fær­re nå enn for ti år si­den.

Den nors­ke kir­ke had­de 42.567 kon­fir­man­ter i 2006. Etter ti år med til­bake­gang, var kir­kens kon­fir­man­ter i 2016 blitt 12 pro­sent fær­re – 37.420. I Ag­der og Tele­mark bispe­døm­me og i Sør­lan­dets kirke­ho­ved­stad, Kris­tian­sand, var fal­let stør­re – hen­holds­vis 17 og 18 pro­sent.

– Hvor­dan snak­ker dere pres­ter om det­te når dere mø­tes?

– Vi snak­ker om det med stor be­kym­ring, for det er klart det­te be­kym­rer oss. Kon­fir­mant­ar­bei­det er en vik­tig del av ar­bei­det vårt, svært vik­tig, sier Aud Sun­de Smemo, sokne­prest i Kris­tian­sand og for ti­den fun­ge­ren­de dom­prost og le­der for by­ens pres­ter.

LIKNER KONKURRANSE

– Vi snak­ker også om hvor­dan vi kan lage best mu­lig un­der­vis­nings­opp­legg for kon­fir­man­te­ne våre – med de res­sur­se­ne vi har. For det er dess­ver­re slik at dis­se res­sur­se­ne blir mind­re.

Seks av ti unge blir nå kon­fir­mert i Den nors­ke kir­ke, og i Ag­der og Tele­mark bispe­døm­me er det nå knapt åtte av ti eg­ne med­lem­mer som blir kon­fir­mert der.

Sun­de Smemo sier hun vet at man­ge som er døpt i Den nors­ke kir­ke vel­ger å kon­fir­me­re seg i en av fri­me­nig­he­te­ne.

– Man­ge fri­me­nig­he­ter sat­ser mye på kon­fir­man­te­ne og kan til­by flot­te opp­legg. Jeg vil ikke bru­ke or­det «konkurranse», men det­te er et av om­rå­de­ne hvor vi opp­le­ver noe som likner konkurranse. Så vet vi jo at unge i den­ne al­de­ren vel­ger i flokk. Når først noen vel­ger å bli kon­fir­mert i en fri­me­nig­het, føl­ger fle­re etter. – Hva sy­nes du om det?

– Det al­ler vik­tigs­te for meg er at de blir kon­fir­mert i en kir­ke, og at de får et år hvor de opp­le­ver et godt kir­ke­lig fel­les­skap – hvor det er plass til alle og hele li­vet, sier sokne­pres­ten.

Hun får støt­te fra ka­pel­la­nen i Vågs­bygd me­nig­het i Kris­tian­sand, Mia Ot­ter­sen:

– Vi øns­ker å ha så man­ge kon­fir­man­ter som mu­lig, men her i Vågs­bygd har vi et godt sam­ar­beid med for ek­sem­pel Fri­kir­ken og Mi­sjons­kir­ken. Der­for er det lett å si at når noen av våre vel­ger å kon­fir­me­re seg hos dem, er jeg glad for­di jeg vet at ung­dom­me­ne blir godt tatt vare på der, sier ka­pel­la­nen i Vågs­bygd, en av me­nig­he­te­ne som ikke opp­le­ver like stor re­duk­sjon i an­tall kon­fir­man­ter som på Sør­lan­det for øv­rig.

STA­BILT I HEF

Sam­ti­dig som fær­re går til kon­fir­ma­sjon i Den nors­ke kir­ke, hol­der kon­fir­ma­sjons­tal­le­ne seg sta­bi­le i Hu­man-etisk For­bund (HEF). Etter en vekst i åre­ne 1996 til 2006 – da kon­fir­ma­sjons­tal­le­ne der steg fra 5.862 til 10.581, har det­te vært til­nær­met uend­ret de sis­te ti åre­ne. I fjor had­de HEF 10.251 kon­fir­man­ter og til årets be­gi­ven­het har de fått 10.509 på­mel­din­ger, får Fædre­lands­ven­nen opp­lyst fra HEFS presse­sjef, Jens BrunPe­der­sen.

Ut­vik­lin­gen på Sør­lan­det er den sam­me. I både Aust- og VestAg­der har HEFS kon­fir­ma­sjons­tall vært sta­bi­le si­den 2006 – mel­lom 150 og 170 i Aust og mel­lom 220 og 280 i Vest, hvor Kris­tian­sand ale­ne samler om­lag 200. Der­med blir drøyt ti pro­sent av 14–årin­ge­ne Hef-kon­fir­mert på Sør­lan­det. På na­sjo­nalt plan vel­ger 16–17 pro­sent HEF.

– Vi ser at straks vi har et godt til­bud om un­der­vis­ning på lo­kal­plan, øker opp­slut­nin­gen, sier Vi­be­ke Lau­rit­sen, or­ga­ni­sa­sjons­sek­re­tær i Hu­man-etisk For­bund i Vest-ag­der.

– Hvor­dan vil du kom­men­te­re at Den nors­ke kir­ke mis­ter så­pass man­ge kon­fir­man­ter?

– Det er nødt til å ha sam­men- heng med at kir­ken og det re­li­giø­se ikke len­ger er vik­tig nok for unge men­nes­ker, sier Vi­be­ke Lau­rit­sen, og leg­ger til:

– Vi vet at om­lag åtte av ti HEFkon­fir­man­ter kom­mer fra fa­mi­li­er som til­hø­rer Den nors­ke kir­ke. Her i fyl­ket er det seks av ti.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Nå har Den nors­ke kir­ke i Kris­tian­sand 18 pro­sent fær­re kon­fir­man­ter enn i 2006. Lands­gjen­nom­snit­tet har falt med 12 pro­sent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.