Fle­re har krav på støt­te

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JAR­LE R. MARTINSEN jar­le.martinsen@fvn.no

Man­ge er ikke klar over det, men sta­ten dek­ker i vis­se til­fel­ler kreft­be­hand­ling i ut­lan­det.

– Pa­si­ent­ret­tig­hets­di­rek­ti­vet ble end­ret i mars 2015. Der­med kan nord­menn ha rett til re­fu­sjon for plan­lagt syke­hus­be­hand­ling i et an­net Eøs-land der­som be­stem­te vil­kår opp­fyl­les.

Det sier sek­sjons­sjef Han­ne Grø­stad i Helfo ut­land. Det er sek­sjo­nen i helse­di­rek­to­ra­tet som blant an­net har med pa­si­ent­be­hand­ling i ut­lan­det å gjø­re.

Tors­dag for­tal­te Fædre­lands­ven­nen om Per Ber­ge i Kris­ti­an- sand. Han ble ope­rert og si­den frisk for pro­stata­kreft i mars i fjor med en helt spe­si­ell me­to­de: Bra­chy­te­ra­pi. Bitte­små ra­dio­ak­ti­ve me­tall­bi­ter ble skutt di­rek­te inn i pro­sta­ta­kjer­te­len.

Der­med unn­gikk han bi­virk­nin­ge­ne som ope­ra­sjon el­ler ut­ven­dig strå­ling gir. Det er i ho­ved­sak dis­se to me­to­de­ne som norsk helse­ve­sen til­byr menn som får pro­stata­kreft.

Ber­ge fikk dek­ket 80 pro­sent av sine ut­gif­ter ved be­hand­lin­gen i Tysk­land. Den mu­lig­he­ten er det svært få som vet om, hel­ler ikke på Sør­lan­dets syke­hus, slik det kom fram i re­por­ta­sjen vår.

DET­TE ER BETINGELSENE

Grø­stad for­kla­rer hva betingelsene for re­fu­sjon er:

– Du må som ho­ved­re­gel være plik­tig med­lem av folke­tryg­den, og du må ha blitt hen­vist til un­der­sø­kel­se el­ler be­hand­ling ved syke­hus i Nor­ge, sier hun.

Hoved­vil­kå­ret for å få stø­nad er at du vil­le ha fått til­sva­ren­de be­hand­ling be­kos­tet i den of­fent­li­ge helse- og om­sorgs­tje­nes­ten i Nor­ge.

I det­te vil­kå­ret lig­ger både at per­sonen må ha en medi­sinsk be­grun­nel­se for å få ut­ført be­hand­lin­gen, og at be­hand­lin­gen som er be­nyt­tet i ut­lan­det er lik, el­ler sam­men­lign­bar, med den be­hand­lin­gen som vil­le ha blitt gitt i Nor­ge.

OGSÅ I NOR­GE

Det fin­nes en mu­lig­het for bra­chy­te­ra­pi i Nor­ge også, noe som hel­ler ikke er godt kjent. Blant an­net til­byr Oslo uni­ver­si­tets­syke­hus og Hauke­land syke­hus be­hand­lin­gen.

– I alle sa­ker hvor en per­son rei­ser ut av lan­det for å få en spe­sia­list­helse­tje­nes­te, skal det fore­lig­ge hen­vis­ning fra norsk helse­per­so­nell for at ut­gif­te­ne skal kun­ne re­fun­de­res, sier Grø­stad.

Hun sier også nors­ke pa­si­en­ter kan be­nyt­te både of­fent­li­ge og pri­va­te syke­hus i ut­lan­det.

MAS­SE PO­SI­TI­VE REAKSJONER

Og hva så med Per Ber­ge som for­tal­te om sin pro­stata­kreft-be­hand­ling?

– Jo, jeg og kona har fått enormt med ute­luk­ken­de po­si­ti­ve reaksjoner, for­tel­ler Ber­ge.

Det har vært folk som har likt at han har vært åpen om syk­dom­men og be­hand­lin­gen.

– Det har tra­di­sjo­nelt vært slik at menn har kvi­et seg for å snak­ke om un­der­livs­pro­ble­mer. Men kan­skje kan det være at når sån­ne som meg snak­ker of­fent­lig om pro­ble­ma­tik­ken så stik­ker det hull på verke­byl­len for noen, sier Ber­ge.

VIL VITE MER

Han for­tel­ler at han også har fått fle­re hen­ven­del­ser fra menn som vil vite mer om be­hand­lin­gen han fikk.

– De vil vite om mu­lig­he­ten som lig­ger i bra­chy­te­ra­pi, hva jeg gikk gjen­nom og hvor­dan jeg har det i dag, sier Ber­ge.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Per Ber­ge ble kreft­ope­rert i Tysk­land der sta­ten be­tal­te det 80 pro­sent av ut­gif­te­ne. De nye re­fu­sjons­reg­le­ne kom for to år si­den og er ukjen­te for man­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.