Dømt for båt­mo­tor­raid på Sør­lan­det

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND OLSBU

I lø­pet av noen uker ble 54 un­der­vanns­hus og pro­pel­ler stjå­let fra en rek­ke båt­hav­ner og opp­lag. Nå er fire est­len­de­re dømt.

Fra 19. juli til 23. sep­tem­ber i fjor be­søk­te est­len­der­ne båt­hav­ner og båtopp­lag i Ag­der, Vest­fold og Øst­fold. Til sam­men ble det stjå­let un­der­vanns­hus og pro­pel­ler til en ver­di av 1,9 mil­lio­ner kro­ner.

To av men­ne­ne, en 34-åring og en 41-åring, skal ha vært del­ak­tig i samt­li­ge ty­ve­ri­er. Dis­se er nå dømt til feng­sel i tre år og ti må­ne­der.

En 41 år gam­mel mann knyt­tes til 42 av ty­ve­ri­ene, og er dømt til feng­sel i tre år og to må­ne­der. Den fjer­de est­len­de­ren, en 45-åring, er dømt til feng­sel i ett år og åtte må­ne­der for 15 ty­ve­ri­er.

De fire men­ne­ne nek­tet straff­skyld i av­hør med po­li­ti­et og un­der retts­sa­ken i Kris­tian­sand ting­rett. De hev­det at de kom til Nor­ge for å fiske og fe­riere. Ret­ten ser ikke bort fra at de har for­søkt fiske­lyk­ken mens de be­fant seg i lan­det, men an­ser det som be­vist at opp­hol­det var mo­ti­vert av noe an­net.

«Ret­ten fin­ner be­vist at de til­tal­te kom til Nor­ge for å begå vin­nings­kri­mi­na­li­tet. Av ytre tegn til den kri­mi­nel­le virk­som­he­ten vi­ses det til at de etab­ler­te seg med en base. De har vi­de­re holdt seg til pla­nen, ty­ve­ri­er av un­der­vanns­hus og mind­re på­hengs­mo­to­rer», he­ter det i dom­men.

Ste­de­ne est­len­der­ne be­søk­te i Ag­der var Far­sund, Lin­des­nes, Man­dal, Søg­ne, Grim­stad, Ri­sør og Ve­gårs­hei. El­lers skal Lar­vik i Vest­fold, samt Vest­by og Moss i Øst­fold ha blitt rai­det.

De fire men­ne­ne er i til­legg til feng­sels­straff dømt til å be­ta­le sto­re sum­mer i er­stat­ning til båt­ei­ere og for­sik­rings­sel­ska­per.

De blir også fra­tatt ut­styr som ble brukt til å ut­fø­re ty­ve­ri­ene.

FOTO: PO­LI­TI­ET

De­mon­ter­te un­der­vanns­hus fun­net etter­latt av ty­ve­ne i Vik­ki­len i Grim­stad 19. juli i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.