– Et be­ty­de­lig helse­pro­blem

En fin vår er ikke en god vår for alle. Den­ne hel­ga er det vars­let kraf­tig pol­lens­pred­ning over hele Sør­lan­det.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EIRIN MARGRETHE FIDJE eirin.margrethe.fidje@fvn.no

– Vi be­gyn­te å mer­ke økt på­gang for ei ukes tid si­den, og det har bare økt på de sis­te da­ge­ne, sier apo­te­ker Tru­de Ler­stad ved Vi­tus­apo­tek i Mar­kens.

Den­ne hel­ga er pol­len­vars­lin­gen på Sør­lan­det skrudd opp til rødt nivå. Det in­ne­bæ­rer kraf­tig spred­ning av bjørke­pol­len, og for man­ge al­ler­gi­ke­re vil hel­ga, som på vær­kar­tet ser ut til å bli en drømme­helg, kun­ne bli en kre­ven­de af­fæ­re.

– Den sis­te uka har tem­pe­ra­tu­re­ne ute gått fra kaldt til varmt, og da kom­mer folk med klø­en­de nese og hals, tett­het i luft­vei­ene, og ikke minst blir de trøt­te og slit­ne, sier Ler­stad.

På lands­ba­sis er rundt en mil- lion men­nes­ker ram­met av pol­len­al­ler­gi, men rundt halv­par­ten av dis­se opp­le­ver ikke god ef­fekt av van­lig al­lergi­me­di­sin. Av­de­lings­le­der og pro­fes­sor ved øre-nese­hals-av­de­lin­gen ved Sør­lan­det syke­hus, Sver­re Steins­våg, be­skri­ver pol­len­al­ler­gi som et be­ty­de­lig helse­pro­blem.

– Det hand­ler om mer enn at al­ler­gi i seg selv er in­tenst plag­somt, men når det går ut over søvn­kva­li­tet, går det også ut over yte­evne i yrke og i sko­le. Skole­ele­ver sco­rer for ek­sem­pel i snitt 1,7 ka­rak­te­rer la­ve­re når de tar ek­sa­men i pol­len­se­son­gen i for­hold til på høst­par­ten, sier Steins­våg.

NY VAKSINE På TRAPPENE

Han sier at ame­ri­kans­ke un­der­sø­kel­ser vi­ser at in­gen syk­dom er mer kost­bar for sam­fun­net enn nett­opp pol­len­al­ler­gi. De re­sul­ta­te­ne me­ner pro­fes­so­ren at kan spei­les di­rek­te til Nor­ge. Han har in­gen be­ten­ke­lig­he­ter med å an­be­fa­le pa­si­en­ter som ikke får til­freds­stil­len­de ef­fekt av van­lig al­lergi­me­di­sin, til å vak­si­ne­re seg. Van­lig vak­si­na­sjons­pro­gram in­ne­bæ­rer mel­lom 60 og 90 sprøy­ter med pol­len­eks­trakt over en tre­års­pe­rio­de.

For ti­den job­ber han med å ut­vik­le en ny type al­ler­gi­vak­si­ne ved Sør­lan­det syke­hus som kre­ver mind­re inn­sats fra pa­si­en­te­ne.

– Bare 15.000 pa­si­en­ter får til­bud om vaksine hvert år. Det er alt­for lite. Vi tes­ter nå ut en ny vaksine på 20 pa­si­en­ter, som skal gi sam­me ef­fekt som van­lig vak­si­na­sjons­pro­gram, men med kun fire sprøy­ter over tre må­ne­der, sier han.

I det nye vak­si­na­sjons­pro­gram­met in­ji­se­res al­lergi­eks­trak­tet di­rek­te i man­de­len i hal­sen på pa­si­en­ten. Først høs­ten 2018 vil re­sul­ta­te­ne av forsk­nings­pro­sjek­tet etter pla­nen være kla­re.

– Blod­prø­ve­ne som er tatt vi­ser at im­mun­ap­pa­ra­tet ser ut til å fun­ge­re godt på pa­si­en­te­ne, så det ser fore­lø­pig bra ut, for­tel­ler Steins­våg.

– TUNGPUSTET OG FORKJØLET

For Geir Stø­len, som er le­der for Nor­ges Ast­ma- og Al­lergi­for­bunds stor­lag i Vest-ag­der, opp­le­ves pol­len­se­son­gen som en lang in­flu­ens­a­pe­rio­de der han er tung- pus­tet og forkjølet.

– Hvis du vir­ke­lig sli­ter, er det ikke man­ge go­de råd å gi. Pol­len tren­ger inn i hu­set alle vei­er, og folk vet ikke hvor de skal gjø­re av seg. Det går selv­føl­ge­lig også an å bru­ke mas­ke, men det er jo ikke man­ge som har lyst til å gå ut blant folk da, sier Stø­len, og un­der­stre­ker at han ikke er blant dem som sli­ter mest.

FOTO: EIRIN MARGRETHE FIDJE

Apo­te­ker Tru­de Ler­stad ved Vi­tus­apo­tek i Mar­kens får inn sta­dig fle­re kun­der med pol­len­pla­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.