Vil ha sik­re skyt­je­nes­ter og lag­ring i Nor­ge

Nor­ge ei­er to så­kal­te topp­do­me­ner som ikke blir brukt. Det er en res­surs på høy­de med olje­fun­net i Nord­sjø­en på 1960-tal­let, me­ner ak­ti­vist.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: INGEBORG ELIASSEN

Nor­ge har ikke bare .no-do­me­net. To and­re topp­do­me­ner er i den nors­ke sta­tens eie - .sj og .bv, etter Sval­bard og Jan May­en og Bou­vet­øya. Det­te er en enorm res­surs, nes­ten som olje­fun­net i Nord­sjø­en på 1960-tal­let, me­ner Håkon Wi­um Lie, tek­no­logi­di­rek­tør i in­ter­nett­sel­ska­pet Ope­ra Soft­ware og mange­årig for­kjem­per for fri pro­gram­vare. – Sky­lag­ring av data er pro­ble­ma­tisk. Man vet ikke hvor fi­le­ne lig­ger el­ler un­der hvil­ken stats lov­verk. Da­ta­ene krys­ser gren­ser der det sann­syn­lig­vis fins lytte­pos­ter. For per­son­ver­net til nors­ke bor­ge­re er sky­lag­ring ikke å an­be­fa­le – med mind­re sky­en lig­ger i Nor­ge. Dis­se do­me­ne­ne åp­ner for skyt­je­nes­ter i Nor­ge som er un­der­lagt norsk lov og uten lytte­pos­ter, sier han.

TREN­GER MER PER­SON­VERN

Håkon Wi­um Lie pe­ker på at alle i dag må krys­se av for at de har for­stått ule­se­li­ge «terms and con­ditions», selv om nes­ten in­gen ver­ken har lest el­ler for­stått. – Vi tren­ger stan­dar­di­ser­te be­tin­gel­ser. Det enes­te vi egent­lig tren­ger å vite, er hvem som ei­er do­me­net og nøy­ak­tig hvor da­ta­ene våre lag­res. De bør lag­res i Nor­ge un­der norsk lov­giv­ning, me­ner han.

Sam­men med and­re har Wi­um Lie i fle­re år job­bet med sa­ken som ak­ti­vist.

Ikke alle de­ler hans en­tu­si­as­me. Nors­ke skyt­je­nes­ter er en god ide, og sli­ke fins også, på­pe­ker Hil­de Thu­nem, dag­lig le­der i sel­ska­pet No­rid, som for­val­ter de nors­ke topp­do­me­ne­ne. Men å bru­ke topp­do­me­ne­ne til det­te, vil være alt­for dyrt, me­ner hun.

– Det fins 1200 nye topp­do­me­ner med me­nings­bæ­ren­de navn, som .secu­re, .trust og .shop. Det er ikke en­kelt å sy­nes i den­ne vrim­me­len. Det vil være svært dyrt å mar­keds­føre .bv el­ler .sj så sterkt at folk be­gyn­te å for­bin­de dem med «trygt» – sær­lig i konkurranse med and­re som har bed­re navn, sier Thu­nem.

VIL­LE LEIE TIL NEDERLAND

No­rid vil­le tvert imot leie ut .bv til Nederland, der «BV» har en klang – det er som «AS» på norsk. Ini­tia­ti­vet ble grav­lagt i fjor som­mer etter at departementet av­slo dis­pen­sa­sjons­søk­na­den som måt­te til. Det er Wi­um Lie glad for.

– Pen­ge­ne de vil­le fått for det­te, tren­ger vi ikke. Det vi tren­ger, er sik­re data­tje­nes­ter i Nor­ge. Det­te kan dess­uten bli god bu­si­ness, tror han.

IN­FOR­MA­SJON SOM GISSEL

Na­sjo­nal sik­ker­hets­myn­dig­het er også opp­tatt av ri­si­ko­en ved sky­lag­ring i ut­lan­det.

– Hvis nors­ke data lig­ger lag­ret uten­for norsk fy­sisk kon­troll, og Nor­ge kom­mer i kon­flikt med sta­ten der in­for­ma­sjo­nen er lag­ret, kan in­for­ma­sjo­nen bli tatt som gissel og vik­ti­ge sam­funns­funk­sjo­ner kan lam­mes. Det­te er et ar­gu­ment for å etab­le­re nors­ke skyt­je­nes­ter, sier Roar Thon, fag­di­rek­tør for sik­ker­hets­kul­tur.

Det fins uan­sett fle­re spørs­mål å av­kla­re. Blant an­net det­te: Til­la­ter Eøs-av­ta­len å be­gren­se lag­ring til Nor­ge? Per­son­vern­reg­le­ne i Nor­ge og det øv­ri­ge Euro­pa blir like fra nes­te år, og de er mye stren­ge­re enn i USA. Wi­um Lie er li­ke­vel be­tenkt over kor­rup­sjons­ni­vå­et i noen de­ler av Euro­pa.

FOTO: GORM K. GAARE / EUP-BERLIN.COM

Topp­do­me­ne­ne .bv og .sj er en enorm ubrukt res­surs, me­ner Håkon Wi­um Lie, ak­ti­vist og til dag­lig tek­no­logi­di­rek­tør i in­ter­nett­sel­ska­pet Ope­ra Soft­ware. Han ser et po­ten­si­al for å til­by det ame­ri­kans­ke sel­ska­per ikke kan ga­ran­te­re: Data­lag­ring som tryg­ger per­son­ver­net, i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.