Bag­ley går av som di­rek­tør i Helse sør-øst

Tho­mas Bag­ley trakk seg som styre­le­der i Syke­hus­part­ner fre­dag som føl­ge av It-sa­ken. Han går også av som tek­no­logi­di­rek­tør i Helse sør-øst.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

– Det er blitt reist be­ty­de­lig tvil om det­te er blitt hånd­tert på en god måte. Sty­ret i Helse sør-øst RHF er i dag blitt ori­en­tert om at Tho­mas Bag­ley trek­ker seg som styre­le­der i Syke­hus­part­ner HF, og det tar vi til etter­ret­ning, sier styre­le­der Ann-kris­tin Ol­sen i Helse sør-øst til NRK.

Fre­dag etter­mid­dag be­kref­tet NRK at Bag­ley også går av som di­rek­tør i Helse sør-øst.

Iføl­ge riks­kring­kas­te­ren be­nek­tet Bag­ley ny­lig at uten- lands­ke It-ar­bei­de­re skal ha hatt mu­lig­het til å gå inn i pa­si­ent­jour­na­ler og ko­piere inn­hol­det uten å leg­ge igjen spor.

It-ar­bei­der­ne fra Asia og Øst-euro­pa had­de ut­vi­de­de ret­tig­he­ter og til­gan­ger til sen­si­ti­ve pa­si­ent­data til 2,9 mil­lio­ner men­nes­ker på Øst­lan­det og Sør­lan­det.

Helse sør-øst har inn­røm­met at noen had­de en slik til­gang, men sier om­fan­get er mind­re enn det NRK mel­der. Helse­fore­ta­ket har lo­vet en eks­tern gjen­nom­gang av sa­ken.

Helse­mi­nis­ter Bent Høie (H) opp­ly­ser at han ble ori­en­tert om sa­ken i slut­ten av for­ri­ge uke. Stats­rå­den har bedt Helse sør-øst om en rede­gjø­rel­se.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Styre­le­der Tho­mas Bag­ley i Syke­hus­part­ner trek­ker seg som føl­ge av It-sa­ken i Helse sør-øst. Styre­le­der Ann-kris­tin Ol­sen i Helse sør-øst opp­ly­ser at sty­ret ble ori­en­tert om det­te fre­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.