De som har sett ly­set

Faedrelandsvennen - - MENING -

For en tvi­synt gam­ling er det en er­fa­ring som er gjort gjen­nom li­vet: Se opp for dem som har sett ly­set!

●● Det kan være ly­set i po­li­tisk sam­men­heng og det kan være ly­set i re­li­giøs sam­men­heng. I beg­ge til­fel­ler be­tyr det at ved­kom­men­de kan være så blen­det av tro­en på eg­ne syns­punk­ter og dog­mer at ny­an­ser ikke se­es og al­ter­na­ti­ver ikke fin­nes. En del av dis­se skri­ver le­ser­brev til Fædre­lands­ven­nen. Der bru­kes alle slags ar­gu­men­ter og spiss­fin­dig­he­ter, fra bi­bels­ke til mer ra­sjo­nel­le, for å be­grun­ne det ret­te i å un­der­tryk­ke og tra­kas­se­re en folke­grup­pe med bak­grunn i uret­ten mot en an­nen, i Pa­le­sti­na. El­ler for å tra­kas­se­re ho­mo­fi­le litt, men ikke så mye som i mus­lims­ke land og selv­sagt bare av kjær­lig­het. Og nå er det K’en, K’en i KR­LE, den kun­ne de gjer­ne be­holdt for min del, for kris­ten­dom­men er en del av vårt lands his­to­rie og kul­tur. For­kyn­nel­sen for­svant hel­dig­vis, i alle fall teo­re­tisk, ut av den nors­ke sko­len på seksti­tal­let. Men ver­den går da ikke un­der, mus­li­me­ne el­ler hed­nin­ge­ne over­tar da ikke lan­det for­di K’en for­svin­ner? På grunn av en bok­stav! Kan­skje so­sia­lis­te­ne gjør det, i føl­ge en an­nen inn­sen­der. Med be­grun­nel­se i so­sia­lis­tis­ke pro­fes­so­rers ut­ta­lel­ser på 20-tal­let, me­ner han så vidt jeg skjøn­ner, at det fø­res en so­sia­lis­tisk kamp for at Sta­ten ale­ne skal ha mak­ten over men­nes­ke­ne. Hvor er så dis­se so­sia­lis­te­ne? En klo­ke­re mann enn meg har sagt noe sånn som at vi er alle so­si­al-

SVER­RE LARSEN,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.