Håp­løse Nav-reg­ler!

Faedrelandsvennen - - MENING - Kris­tian­sand

Det er vik­tig å være smart, for­tel­les vi fra vi er små. Men jeg skjøn­ner at det fin­nes unn­tak. Det­te Nav­sys­te­met kan in­gen rose seg av, in­klu­dert le­der­ne.

●● Det er es­sen­si­elt at alle har noe å gjø­re, og at man har kom­pe­tan­se og res­sur­ser som står i for­hold til ar­beids­opp­ga­ve­ne. Nav har noen reg­ler som er helt hin­si­des, og hull i ho­det, og det hjel­per ikke det spor å spør­re hva mi­nis­te­ren het, for tenk­ning er tenk­ning, og den er en­ten god el­ler dår­lig.

Nav må ha reg­ler som opp­ford­rer til å gjø­re de rik­ti­ge val­ge­ne. Man må ha in­ci­ta­men­ter i syste­met som sik­rer at folk og or­ga­ni­sa­sjo­ner gjør det de bør gjø­re. Det bør all­tid være mer at­trak­tivt å job­be enn å ikke gjø­re det. Men vi kan ikke be­gra­ve ta­pe­re i sam­fun­net med tå­pe­li­ge reg­ler. Vi må ha så man­ge som mu­lig en­ga­sjert på alle bau­ger og kan­ter. Da må vi ha reg­ler som vi kan for­sva­re og som vi sy­nes godt om.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.