Bri­te­nes stats­mi­nis­ter gam­bler med sitt po­li­tis­ke fler­tall

There­sa May ri­si­ke­rer mak­ten hun har for å få enda mer makt ved val­get om snaue syv uker. I en uro­lig og ufor­ut­sig­bar tid vit­ner det om en stats­mi­nis­ter med sty­rings­lyst, og så langt ty­der alt på at hun vil lyk­kes.

Faedrelandsvennen - - MENING - Første­lek­tor ved UIA

Stats­mi­nis­ter May skri­ver ut ny­valg 8. juni for å sik­re De kon­ser­va­ti­ve stør­re makt i par­la­men­tet. Hun sty­rer for øye­blik­ket på tid­li­ge­re stats­mi­nis­ter Da­vid Ca­me­rons man­dat fra par­la­ments­val­get i 2015. Par­ti­et har et lite fler­tall på 12 re­pre­sen­tan­ter i Un­der­hu­set. Me­nings­må­lin­ge­ne si­den nytt­år vi­ser at May har et for­sprang på ho­ved­ut­ford­rer Labour på rundt 20 %. Tro­lig vil hun lyk­kes med å sik­re både seg selv og par­ti­et mer makt. Det vil også sik­re hen­ne et kraf­ti­ge­re man­dat til å gjen­nom­føre brexit slik re­gje­rin­gen har an­non­sert.

I mars sa May at det ikke vil­le bli valg før det plan­lag­te val­get i 2020. Li­ke­vel fort­sat­te spe­ku­la­sjo­ne­ne. Op­po­si­sjons­par­ti­ene øns­ket ny­valg for­di Eu-for­hand­lin­ge­ne al­le­re­de var i gang. Da May over­tok parti­le­der­ver­vet og stats­mi­nis­ter­pos­ten etter Ca­me­ron

12. juli i 2016, var hen­nes opp­ga­ve først og fremst å full­byr­de fol­kets dom fra brexit-av­stem­nin­gen

23. juni. tter ut­løs­nin­gen av ar­tik­kel 50 i EUS Lis­boa-trak­tat, som set­ter i gang ut­mel­del­ses­pro­ses­sen, har brexit gått over i en ny fase. Op­po­si­sjo­nen krev­de igjen ny­valg. May var nem­lig på ta­per­si­den i brexit-av­stem­nin­gen. Og hun over­tok etter Ca­me­ron uten å være valgt av fol-

Eket el­ler av parti­kol­le­ga­ene i Det kon­ser­va­ti­ve par­ti­et.

Det de­mo­kra­tis­ke prin­sip­pet om å ha sitt eget stats­mi­nis­ter­man­dat står sterkt i Stor­bri­tan­nia. Prin­sip­pet står enda ster­ke­re når en ikke-valgt stats­mi­nis­ter øns­ker å gjen­nom­føre sto­re po­li­tis­ke end­rin­ger. Brexit er tro­lig den størs­te po­li­tis­ke end­rin­gen si­den and­re ver­dens­krig. Der­for tren­ger May sitt eget man­dat. Og der­for er et valg nå både stra­te­gisk og po­li­tisk smart. Stra­te­gisk for­di May tren­ger stør­re kraft og auto­ri­tet i for­hand­lin­ge­ne frem mot en en­de­lig av­ta­le med EU. Po­li­tisk smart for­di val­get kom­mer på et tids­punkt hvor ho­ved­ut­ford­rer Labour er sterkt svek­ket.

Ri­si­ko­en med å ven­te til 2020 er der­med stør­re enn å ha et hur­tig valg nå. For selv om det un­der­kom­mu­ni­se­res fra May, er all­tid valg en kamp om makt og inn­fly­tel­se. May vel­ger å ri­si­ke­re sitt skar­ve fler­tall i Un­der­hu­set fra 2015 for å styr­ke mak­ten rundt seg selv, re­gje­rin­gen og par­ti­et. Hvis hun lyk­kes, kan hun bru­ke sitt nye man­dat til å gjen­nom­føre den har­de brexi­ten hun har vars­let. Hard brexit in­ne­bæ­rer et brudd med EUS ind­re mar­ked og en slutt på fri flyt av va­rer, tje­nes­ter, ka­pi­tal og ar­beids­kraft. yk­kes hun, flyt­ter hun det po­li­tis­ke land­ska­pet i Stor­bri­tan­nia mer til høy­re. På

Brexit er tro­lig den størs­te po­li­tis­ke end­rin­gen si­den and­re ver­dens­krig. Der­for tren­ger May sitt eget man­dat.

Ldet­te om­rå­det vil op­po­si­sjo­nen byg­ge sin valg­kamp, i et for­søk på å dem­me opp mot den­ne høyre­vrid­nin­gen. De tre størs­te par­ti­ene i op­po­si­sjon - Labour, De skots­ke na­sjo­na­lis­te­ne og Li­be­ral­de­mo­kra­te­ne – er alle for EU og vil kjem­pe for å til­trek­ke seg vel­ge­re som øns­ker en myk brexit. Det vil si at de så langt som mu­lig øns­ker å opp­rett­hol­de til­gan­gen til det ind­re mar­ke­det.

Re­sul­ta­tet fra fjor­årets folke­av­stem­ning gav knap­pest mu­lig mar­gin i fa­vør brexit og er langt fra ens­be­ty­den­de med hard brexit, slik May har valgt å tol­ke det. Val­get kom­mer på verst ten- ke­l­ig tids­punkt for Labour. Le­der Jere­my Cor­byn er om­stridt og upo­pu­lær, både i eget par­ti og blant vel­ger­ne. En ny­lig må­ling vis­te at kun 14 % ser Cor­byn som en ak­tu­ell stats­mi­nis­ter­kan­di­dat, mens 50 % øns­ker May. Opp­slut­nin­gen for par­ti­et er på re­kord­lave 25 % (ICM Guar­di­an 18. april 2017), et like lavt nivå som før ka­ta­strofe­val­get i 1983. Den gang ble Labours valg­pro­gram kalt ”Ver­dens lengs­te selv­mords­pro­gram”. Må­lin­ger vi­ser at få tror Labour vil få en opp­tur ved val­get i juni, men sna­re­re vil gjø­re et av ti­de­nes dår­ligs­te. Opp­tu­ren for dem som støt­ter par­ti­et, men er imot Cor­byn, vil da være at parti­le­de­ren nep­pe over­le­ver hvis par­ti­et gjør et dår­lig valg.

Selv om vei­en øyen­syn­lig lig­ger åpen for May, skal det ad­va­res mot å inn­kas­se­re sei­e­ren på for­hånd. May har fle­re ut­ford­rin­ger, noen av dem med po­ten­si­al til å øde­leg­ge mer enn stats­mi­nis­te­ren ser for seg. Lav frem­møte­pro­sent og end­ret vel­ger­at­ferd vil kun­ne stik­ke kjep­per i hju­le­ne for to­rie­ne. End­ret parti­lo­ja­li­tet og vel­ger­trett­het kan føre til ufor­ut­sig­ba­re re­sul­ta­ter. Det er pre­si­dent­val­get i USA og brexit go­de ek­semp­ler på. en bri­tis­ke unio­nen er split­tet. Fler­tal­let i Skott­land og Nord-ir­land stem­te for fort­satt Eu-med­lem-

Dskap. Dis­se na­sjo­ne­ne øns­ker å dem­me opp mot en hard brexit. Og Skott­land vil all­tid være en trus­sel for et kon­ser­va­tivt par­ti som har sin ho­ved­støt­te blant vel­ge­re i sør-eng­land.

Et an­net spørs­mål er om vel­ger­ne vil stem­me ut fra sin brexit-over­be­vis­ning, el­ler om de vil stem­me på par­ti­et de van­lig­vis stem­mer på.

Valg er all­tid ufor­ut­sig­ba­re. May lig­ger godt an i øye­blik­ket, men frem mot val­get kan det duk­ke opp hen­del­ser som in­gen har for­ut­sett. Der­med må det all­tid ad­va­res mot skrå­sik­ker­het. Po­li­tis­ke hen­del­ser kan vip­pe vel­ge­re i den ene el­ler and­re ret­nin­gen. Små ut­slag i valg­kret­se­ne kan, på grunn av valg­sys­te­met (fler­talls­valg i en­kelt­manns­kret­ser), gi sto­re ut­slag i par­ti­enes re­pre­sen­ta­sjon i Un­der­hu­set. Der­som hen­del­se­ne blir mi­ni­ma­le, vil en sty­rings­lys­ten May gans­ke sik­kert vin­ne val­get i juni.

JAN ERIK MUSTAD,

FOTO: NTB SCAN­PIX

Selv om vei­en øyen­syn­lig lig­ger åpen for May, skal det ad­va­res mot å inn­kas­se­re sei­e­ren på for­hånd, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.