Til­tal­te har be­gått jour­na­lis­tikk

Den da­gen jour­na­lis­ter vin­ner po­pu­la­ri­tets­kon­kur­ran­ser er vi alle ille ute.

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det førs­te vi må gjø­re, er å dre­pe alle ad­vo­ka­te­ne, sier ”Slak­te­ren” Dick i Shake­spea­res skue­spill Hen­rik VI. Ad­vo­kat Ei­rik H. Vin­je, som ennå er i live, bruk­te det­te Shake­spea­re-si­ta­tet da han i en kro­nikk i VG slo et slag for sitt yr­kes om­døm­me. Så la han til: ”Fle­re un­der­sø­kel­ser vi­ser at det bare er jour­na­lis­te­ne som hav­ner un­der ad­vo­ka­ter i om­døm­me og til­lit hos den nors­ke be­folk­nin­gen.” Jour­na­lis­te­ne er de­mo­kra­ti­ets kaste­løse, bak­trop­pen i en­hver må­ling av om­døm­me. Vi er Lü­gen­pres­se og Fa­ke News Me­dia. Vi er for­vren­ge­re av sann­he­ter og til­dek­ke­re av re­el­le for­hold, ikke minst blant mus­li­mer og and­re uøns­ke­te. Vi er venstre­vrid­de og kunn­skaps­løse, upre­si­se og ond­skaps­ful­le. Vi er de elen­di­ge. Hvert år i be­gyn­nel­sen av mai he­ver pres­sens folk li­ke­vel røs­ten og for­ma­ner res­ten av be­folk­nin­gen: Dere tren­ger ikke like oss. Dere må for all del være kri­tis­ke til det vi pro­du­se­rer. Le gjer­ne av ba­na­li­te­te­ne vi for­mid­ler. Men uten oss er fri­he­ten de­res ikke mye verdt. ri­tis­ke vel­ge­re har dob­bel så stor til­lit til sin fri­sør som til jour­na­lis­ter. Ikke et vondt ord om hår­klip­per­ne, de gjør sik­kert en nyt­tig jobb for folk som tren­ger slikt, men når sam­fun­net blir auto­ri­tært, er det ikke fri­sø­re­ne de tar først.

Stem­nin­gen var dys­ter på årets presse­fri­hets­dag sist ons­dag. Den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten har er­klært jour­na­lis­te­ne som folke­fien­der. I Tyr­kia gjør pre­si­dent og på­trop­pen­de sul­tan Re­cep Er­do­gan sitt bes­te for å ren­se sam­fun­net for op­po­si­sjon. Han be­gyn­te selv­sagt med grup­pe­ne som ster­kest for­sva­rer retts­sik­ker­he­ten og yt­rings­fri­he­ten. Dom­me­re og ad­vo­ka­ter sit­ter i cel­ler ved si­den av jour­na­lis­ter og re­dak­tø­rer. Tys­ke Die Welts kor­re­spon­dent, De­niz Yü­cel, har sit­tet fengs­let i tre må­ne­der uten lov og dom. Hans for­bry­tel­se er at han har be­gått jour­na­lis­tikk. Tyr­kia er vår al­li­er­te i Nato. Nato- og Eu-lan­det Po­len har gjort lan­dets all­menn­kring­kas­ter til et po­li­tisk red­skap for det nye, kris­ten­na­sjo­na­lis­tis­ke re­gi­met. Kvin­ne­li­ge jour­na­lis­ter i Sve­ri­ge ut­set­tes sta­dig of­te­re for trus­ler om sek­su­ell vold. Vars­le­re, pres­sens vik­tigs­te kil­der, ja­ges over­alt, også i det nors­ke for­svars­de­par­te­men­tet. no­vem­ber i fjor, like etter at re­sul­ta­tet i pre­si­dent­val­get var klart, var CNNS Chris­ti­ane Amanpour i Washing­ton for å

I Tyr­kia gjør pre­si­dent og på­trop­pen­de sul­tan Re­cep Er­do­gan sitt bes­te for å ren­se sam­fun­net for op­po­si­sjon.

BI­mot­ta en ny pris. Hun åp­net takke­ta­len med å si: ”Ald­ri, ikke på en mil­lion år had­de jeg trodd at jeg skul­le stå her, på en sce­ne, og si at vi må sik­re presse­fri­he­ten og jour­na­lis­ters trygg­het her i USA.” Det er lett å for­stå hen­ne. Etter et hvil­ket som helst an­net ame­ri­kansk valg vil­le en slik re­ak­sjon vært over­spent på gren­sen til det hys­te­ris­ke. Presse­fri­he­ten er skre­vet inn i den ame­ri­kans­ke grunn­lo­vens førs­te til­legg, den er en av re­pub­lik­kens ideo­lo­gis­ke hjørne­stei­ner. Li­ke­vel falt USA til en stak­kars­lig 43. plass på årets ut­ga­ve av presse­fri­hets­ran­ge­rin­gen til Re­por­te­re uten gren­ser. The land of the free er num­mer 43 av 180. Nor­ge er på første­plass. Nor­ge er til­lits­sam­fun­net fram­for noe. Der­for står det bed­re til også med vår til­tro til pres­sen. Ikke minst set­ter vi vår lit til NRK. Til tross for at Carl I. Hagen og hans etter­kom­me­re har gjort ”ARK” til et slit­somt man­tra, vis­te den sto­re Til­lits­un­der­sø­kel­sen som TNS Gal­lup gjen­nom­før­te i fjor, at 73 pro­sent – folk flest - sto­ler på NRK.

Det­te tal­let bur­de hengt på veg­gen un­der hel­gens lands­møte i Frem­skritts­par­ti­et, som gjer­ne vil av­vik­le NRK slik vi kjen­ner det. En in­ter­na­sjo­nal un­der­sø­kel­se, ut­ført av den euro­pe­is­ke kring­kas­tings­unio­nen EBU, vi­ser at land som har po­pu­læ­re, trygt fi­nan­sier­te all­menn­kring­kas­te­re har mind­re høyre­eks­tre­mis­me og kor­rup­sjon og mer presse­fri- het enn land uten sli­ke kring­kas­te­re. Uten å kun­ne vise til un­der­sø­kel­ser vil jeg tro at det sam­me gjel­der land der po­li­ti­ke­re ikke bren­ner lo­kal­avi­sen på pei­sen. Jour­na­lis­tikk­for­ak­ten lig­ger og lu­rer like un­der over­fla­ten i Frp, men er åpen­bar og vold­som i par­ti­er som frans­ke Front Na­tio­nal, Al­ter­na­ti­ve für De­ut­schland og hos det folke­valg­te ulyk­kes­til­fel­let i Det hvi­te hus. ri­tikk er bra, for­akt er far­lig. Det er vik­tig å skjel­ne mel­lom det som tru­er press­sen funk­sjon som de­mo­kra­ti­ets ope­ra­tiv­sys­tem og høyst på­krevd kri­tikk av alt tul­let som også fin­nes i medie­ne. Tors­da­gens uten­riks­ar­tik­kel i Nett­avi­sen om at ”fle­re hyl­ler den ure­tu­sjer­te rum­pa til Kim Kardashi­an” står selv­sagt lag­lig til for hogg, men de fles­te kla­rer å plas­se­re tab­lo­i­de­nes rum­pe- og puppe­fe­tisj i en an­nen ka­te­go­ri enn ons­da­gens opp­slag i NRK om hvor­dan Helse Sør-øst hånd­te­rer sen­si­ti­ve pa­si­ent­opp­lys­nin­ger.

Kjen­dis­ma­set og da­gens ni­en­de ukri­tis­ke ei­en­doms­meg­ler-in­ter­vju, er lett å ty til når noen vil

Kba­ga­tel­li­se­re jour­na­lis­tik­kens be­tyd­ning. Men det er ikke sli­ke ar­tik­ler som har ført til at 800 jour­na­lis­ter er blitt drept på jobb de sis­te 10 åre­ne. Når pres­sen slåss for kilde­vern, inn­syn i pre­si­den­tens selv­an­gi­vel­ser el­ler ret­ten til å skri­ve om kur­der­nes selv­sten­dig­hets­kamp, er det lett å ta en tur til fri­sø­ren og ten­ke at den kam­pen får jour­na­lis­te­ne ta selv. Men for hvert inn­grep mot presse­fri­he­ten blir det vans­ke­li­ge­re å for­sva­re and­re fri­he­ter, for­di det som fengs­les el­ler for­bys er det vik­tigs­te vå­pe­net vi har i for­sva­ret av dis­se and­re fri­he­te­ne.

Det er en sunn re­fleks å vur­de­re all jour­na­lis­tikk med et kri­tisk blikk, og plas­se­re jour­na­lis­te­ne et godt styk­ke ned på om­døm­me-må­lin­ge­ne. Vi tren­ger all den yd­myk­het vi kan få. Men det er en fa­tal kort­slut­ning å tro at ta­per­ne i sli­ke må­lin­ger er over­flø­di­ge. Det er ikke for­di jour­na­lis­te­ne er så upo­pu­læ­re at des­po­te­ne tar dem først – sam­men med ad­vo­ka­te­ne.

FOTO: NTB SCAN­PIX

I Tyr­kia gjør pre­si­dent og på­trop­pen­de sul­tan Re­cep Er­do­gan sitt bes­te for å ren­se sam­fun­net for op­po­si­sjon. Dom­me­re og ad­vo­ka­ter sit­ter i cel­ler ved si­den av jour­na­lis­ter og re­dak­tø­rer, skri­ver Om­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.