Tor­stein Tveit til min­ne

Faedrelandsvennen - - NÆRT - OLA SIMON ØSTTVEIT

●● En tro­fast Je­sus-etter­føl­ger har for­latt oss, 49 år gam­le Tor­stein Tveit, etter å ha slitt med al­vor­lig psy­kisk syk­dom de sis­te 2-3 åre­ne. Han som all­tid var pa­rat til å hjel­pe og be for and­re, mis­tet hå­pet over­for egen livs­si­tua­sjon og smer­te. Tor­stein var over fle­re år en­ga­sjert i Ung­dom i Opp­drag, gjen­nom uli­ke pro­sjek­ter og gjen­nom un­der­vis­ning. Han var et for­bil­de for man­ge, i Nor­ge og langt ut over lan­dets gren­ser. Det er man­ge til­bake­mel­din­ger fra en­kelt­men­nes­ker som fikk kon­kret hjelp og opp­lev­de gjen­nom­brudd i sine liv. Tor­stein tok ting med stor ro, var rett og slett snill, had­de en tål­mo­dig­het over­for and­re som bun­net i hans usel­visk­het og tro til Gud. Og så var det nø­den for men­nes­ker, for frel­se og hel­bre­del­se, som ald­ri slapp ta­ket. Vi er man­ge i den sto­re Uio-fa­mi­li­en som verd­sat­te Tor­stein og som sør­ger nå, noen av oss med vans­ke­li­ge ube­svar­te spørs­mål. Vårt håp, som Tor­stein del­te med oss, strek­ker seg imid­ler­tid så mye len­ger enn til for­hol­de­ne her nede, hå­pet som skrif­ten om­ta­ler som «sje­lens an­ker, sik­kert og fast, som når in­nen­for for­hen­get» (Heb.6,19).

I takk­nem­lig­het og re­spekt, på veg­ne av man­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.