Skal kjø­re til Preike­sto­len, men en­der på feil side av fjor­den

Goog­le har sendt hundre­vis av Preike­stol­tu­ris­ter på bom­tur langs en smal, svin­ge­te blind­vei.

Faedrelandsvennen - - TEMA - TOR INGE JØSSANG

Gå inn på Goog­le Maps og søk etter vei­be­skri­vel­sen til Preike­sto­len. Da vil søke­mo­tor-gi­gan­ten vise vei til Fossmork, ei lita grend i en­den av en svært smal og svin­ge­te vei. Vei­en er fryk­te­lig dår­lig, for å si det for­sik­tig.

– Det be­gyn­te for tre år si­den, og var ar­tig til å be­gyn­ne med, for­tel­ler Hel­ge Foss­mark fra Stav­an­ger.

Han ei­er et lite små­bruk i Fossmork, og det er dit Goog­le di­ri­ge- rer tu­ris­ter som vil kjø­re til Preike­sto­len. Pro­ble­met er at byg­da lig­ger på feil side av Lyse­fjor­den. Selv om den­ne vei­stub­ben nok er det nær­mes­te man kan kjø­re den be­røm­te fjell­knat­ten, så er det li­ke­vel 30 kilo­me­ter fra ste­det hvor sti­en star­ter.

I be­gyn­nel­sen var det ekso­tisk. Hel­ge Foss­mark guidet tu­ris­te­ne til et ut­sikts­punkt ved små­bru­ket, hvor de kun­ne se tur­må­let. Men så ble det man­ge som kom. Mini­bus­se­ne kjør­te nær­mest i kø. Nå er det ikke en enes­te dag i som- mer­se­son­gen uten at det kom­mer uan­meld­te gjes­ter.

– Vi har sendt hundre­vis av tu­ris­ter til­ba­ke med den kji­pe be­skje­den at de er på feil side av fjor­den. I som­mer­se­son­gen kan det fort kom­me 10-15 bi­ler hver dag, for­tel­ler Hel­ge Foss­mark.

LÅNER KIKKERTEN

Hytte­nabo Gun­nar Bøe fra Fogn opp­le­ver det sam­me.

– Når vi er på hyt­ta kom­mer det 2,3, 4, 5, 6 tu­ris­ter inn­om. Hver dag. De sier de skal til Preike­sto­len og for­står in­gen­ting. Goog­le Maps le­der dem over Lyse­fjord­brua og inn til Fossmork. Vei­en hit er gans­ke smal og de blir gans­ke engste­li­ge når vi for­tel­ler at de må snu og kjø­re til­ba­ke. De får låne kikkerten og se alle som er oppe på Preike­sto­len. Det er gans­ke kjekt. Vi får snak­ke med ki­ne­se­re og ja­pa­ne­re, og det var en ame­ri­ka­ner som vil­le kjø­pe hyt­ta. Han syn­tes ste­det var så fan­tas­tisk, for­tel­ler Bø.

De fast­bo­en­de får også uven­tet be­søk. Mar­ta og Rei­dar Thu sy­nes det er ko­se­lig.

– Kine­ser­ne kom­mer helt inn på kjøk­ke­net. Det pla­ger ikke oss. Ikke alle kjø­rer bom­tur. En del kjø­rer hit for å se Preike­sto­len fra den­ne vin­ke­len. Noen kom­mer til og med hit for å se Kjerag­bol­ten. Det er helt utro­lig, sier Thu.

Nå er det satt opp fle­re skilt. Rett før Fossmork er det satt opp blind­vei-skilt. Et an­net skilt le­der til en par­ke­rings­plass på Lei­te (Skrøy­la), hvor det er bed­re ut­sikt til tu­rist­mag­ne­ten. Der­for tror Rei­dar Thu at det blir mind­re tra­fikk i tu­net i som­mer. Hel-

ge Foss­mark har satt opp et in­for­ma­sjons­skilt med smile­fjes, slik at man­ge snur før de kom­mer helt inn på tu­net.

– For vår del er det bare hyg­ge­lig med gjes­ter, men jeg ten­ker på alle som får en om­vei på dis­se sma­le vei­ene, sier han.

BED­RE SKILTING

Både Bøe, Foss­mark og Thu har kon­tak­tet For­sand kom­mu­ne og etter­lyst bed­re skilting. Pro­ble­met kan kan­skje lø­ses med et skilt ved Lyse­fjord­brua. El­ler at noen tar kon­takt med Goog­le og and­re sto­re Gps-pro­du­sen­ter.

To gan­ger har Øy­vind Storm i For­sand kom­mu­ne tatt skilting opp med Sta­tens veg­ve­sen. Den som var skilt­an­svar­lig har nå slut­tet. Storm bor selv i Vi­ka, langs vei­en til Foss­mark.

– Jeg måt­te ta meg av et ki­ne­sisk ek­te­par, de var så for­tap­te. Jeg tok dem med i båt inn un­der Preike­sto­len. De er 70 år og bor i USA. Vi hol­der fort­satt kon­takt via e-post, for­tel­ler Storm.

Ove­r­in­ge­ni­ør Roy Jar­le Jo­han­sen har over­tatt som skilt­an­svar­lig i Sta­tens veg­ve­sen. Han kjen­ner ikke til pro­ble­ma­tik­ken i For­sand, men vil un­der­sø­ke hva som er gjort med sa­ken.

– Jeg sy­nes vi bør få til noe som vi­ser folk ret­te vei­en, når det er en så­pass be­søkt plass. Det er ikke all­tid skilt lø­ser pro­ble­met. Noen sto­ler mer på Goog­le, sier Jo­han­sen.

For­sand-ord­fø­rer Bjar­te S. Dage­stad vil snak­ke med de fast­bo­en­de og vur­de­re om kom­mu­nen kan gjø­re mer.

DEEP PURPLE

Deep Purple, noen av de vir­ke­li­ge pio­ne­re­ne in­nen hard­rock, har mu­li­gens også vært i Fossmork, men Lin­da M. Øde­gård Frø­land skyl­der ikke på Goog­le.

– Det­te var for 10 år si­den. Deep Purple spil­te på Clas­sic Rock Fes­ti­val i Sand­nes og had­de noen ti­mer le­dig. Da fant vi ut at vi skul­le vise dem Preike­sto­len neden­fra. Jeg had­de blitt for­klart vei­en, sving­te av etter brua og kjør­te på en hum­pe­te vei til det ikke var mer igjen. Vi så ikke Preike­sto­len, men det var grønt der, noen sau­er og et fosse­fall. Ty­pisk norsk, sa jeg, og de var kjem­pe­im­po­ner­te over fjord, fjell og norsk na­tur, for­tel­ler hun.

Jeg måt­te ta meg av et ki­ne­sisk ek­te­par, de var så for­tap­te. Jeg tok dem med i båt inn un­der Preike­sto­len. De er 70 år og bor i USA. Vi hol­der fort­satt kon­takt via e-post.

ØY­VIND STORM, Vi­ka (langs vei­en til Foss­mark)

FOTO: PÅL CHRISTENSEN

Ut­sikt fra Preike­sto­len til «feil» side av Lyse­fjor­den, hvor man­ge tu­ris­ter en­der.

FOTO: PÅL CHRISTENSEN

Det­te er ikke Preike­sto­len!

FOTO: PÅL CHRISTENSEN

Rei­dar og Mar­ta Thu er vant med at tu­ris­ter svin­ger inn på tu­net.

FOTO: PÅL CHRISTENSEN

Vei­en til Fossmork er used­van­lig smal og svin­ge­te.

FOTO: PÅL CHRISTENSEN

Det sis­te strek­ket til Foss­mark er nå skil­tet blind­vei. Fra Skrøylå/lei­te er det fin ut­sikt til Preike­sto­len.

FOTO: PÅL CHRISTENSEN

Eid­a­vat­net lig­ger langs vei­en til Fossmork.

FOTO: GOOG­LE

Goog­le Maps' vei­be­skri­vel­se for å kom­me seg med bil fra Stav­an­ger til Preike­sto­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.