Høyre­si­den på fram­marsj i Start

I fle­re år har Start slitt med å fin­ne en høyre­side som fun­ge­rer – helt til Ei­rik Wich­ne og Da­ni­el Aase fant to­nen.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: PÅL WOLLEBÆK JØR­GEN­SEN paal.joer­gen­sen@fvn.no -

– In­gen­ting gle­der meg mer enn det. Da­ni­el er flink i kom­bi­na­sjons­spil­let med Ei­rik, og Ei­rik tren­ger du ikke be to gan­ger før han lø­per. Den go­de tren­den der skal vi for­bed­re og for­ster­ke, sier Stei­nar Pedersen til Fædre­lands­ven­nen før over­ras­kel­ses­la­get Ul­lens­aker/ki­sa kom­mer på be­søk til topp­kamp i Kris­tian­sand søn­dag.

Kant­spil­let blir tro­lig et av Starts vik­tigs­te vå­pen for å bry­te ned nok et lag som leg­ger seg bak­på på Spare­ban­ken Sør Are­na. Men i mot­set­ning til tid­li­ge­re har Start nå også en høyre­side som fun­ge­rer. Den­ne se­son­gen har syv av Starts 12 se­rie­sco­rin­ger kom­met etter an­grep langs den si­den Start i fle­re år har slitt med å få nok ut av.

– Ob­ser­va­sjo­nen om at det har fun­gert bed­re til venst­re enn høy­re tid­li­ge­re er rik­tig. Vi har ana­ly­sert og fun­net ut at vi har an­gre­pet mer til venst­re før årets se­song. Det har kan­skje gjort oss litt for­ut­sig­ba­re. Å være ufort­sig­bar fra beg­ge si­der er vel­dig vik­tig, sier Pedersen.

KOM TIL 30 INN­LEGG SIST

Mot Bodø/glimt sist kom Start, iføl­ge eg­ne tall, til 30 inn­legg (uten­om død­bal­ler) – det er bra og uvan­lig i topp­fot­ball­sam­men­heng. Flest av dem fra høyre­si­den, der Wich­ne ble spilt fri av Aase, el­ler der Aase fikk slått inn for­di Wich­ne kom i hund­re på over­lapp for å gi rekke­kom­pi­sen plass.

– Det er utro­lig gøy å spil­le med Ei­rik. Han har så mye kraft i lø­pe­ne sine og det hjel­per meg, sier Aase, som sam­ti­dig er opp­tatt av å un­der­stre­ke en ting.

– Det er vik­tig å ten­ke på at det er tid­lig i se­son­gen. Ting har fun- gert bra der, men vi må le­ve­re gang på gang, sier han.

Kris­tian­san­de­ren har fått en ny vår i Start-drakt og har i føl­ge Fædre­lands­ven­nens spil­ler­børs vært klub­bens bes­te spil­ler så langt i år, med et im­po­ne­ren­de gjen­nom­snitt på 6,33 etter fem kam­per (Aase har spilt tre). Rett bak ham på lis­ten er man­nen som også er rett bak ham på ba­nen.

– Det har fun­gert bra til nå. Da­ni­el er van­vit­tig gøy å spil­le med. Det er bare å løpe, sier Wich­ne.

Man­da­lit­ten ser ut til å ha tatt sto­re steg fra i fjor og har le­vert godt på en «pro­blemp­lass» for Start de sis­te åre­ne.

Stei­nar Pedersen me­ner for­kla­rin­gen inne­hol­der en del mer enn at de to som spil­ler der har fun­net to­nen.

LARSEN HAR LØF­TET LA­GET

– Det hand­ler også en del om de som spil­ler sen­tralt i ba­nen, om kon­stel­la­sjo­ne­ne, hva slags føt­ter de har (høy­re el­ler venst­re) og hvor flin­ke vi er til å ven­de spil­let vårt, sier Pedersen.

– For ek­sem­pel det at vi har fått inn Simon Larsen tror jeg be­tyr mye. Han er god med bal­len og flink til å set­te opp meg og Da­ni­el, sier Wich­ne, som også er litt kri­tisk til seg selv etter fem kam­per.

– Inn­leggs­kva­li­te­ten må opp man­ge hakk. Mot Bodø/glimt kom jeg til vel­dig man­ge inn­legg, men kun 10 pro­sent av dem var go­de. Det skal jeg ha en del fo­kus på frem­over. Jeg må slå dem har­de­re og mer pre­sist, sier 19-årin­gen, og leg­ger til:

– Det skal bli bed­re al­le­re­de på søn­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.