Reo-co­ker får tro­lig de­bu­ten søn­dag

Faedrelandsvennen - - SPORT - HÅVARD KARLSEN

Den tid­li­ge­re Pre­mi­er League-kap­tei­nen er i trop­pen mot Ull/ki­sa på Spare­ban­ken Sør Are­na i søn­da­gens topp­kamp i 1.di­vi­sjon.

Ons­dag sig­ner­te Ni­gel Reo-co­ker en kon­trakt ut se­son­gen med Start. 32-årin­gen, som blant an­net har spilt for West Ham og As­ton Vil­la i Pre­mi­er League, fikk 75 mi­nut­ter for Start 2 la­get slo Fløy 5–3 sam­me dag.

Søn­dag er en­gelsk­man­nen i trop­pen når Jess­heim-klub­ben Ull/ki­sa kom­mer på be­søk til topp­kamp på Spare­ban­ken Sør Are­na.

– Vi har ikke hen­tet ham inn for at han skal sit­te på tri­bu­nen og se på. Vi skal ha en 18-mann­s­tropp, og det er vel ak­ku­rat det an­tal­let vi er per nå, sier Start-tre­ner Stei­nar Pedersen og ler.

TREN­GER TID

Han er klar på at Reo-co­ker tren­ger litt tid for å kom­me or­dent­lig i kamp­form. Midt­bane­spil­le­ren har vært klubb­løs si­den ja­nu­ar 2016.

– Du ser at det bor en del kva­li­te­ter i ham, du hø­rer ham på tre­ning, og du ser at det er en bra spil­ler. De and­re hos oss er også i god form, og det er man­ge som pres­te­rer bra. Jeg sy­nes at Erlend (Seg­berg, red. anm.) i Bodø tok et langt steg i rik­tig ret­ning i for­hold til de fore­gå­en­de kam­pe­ne. Ni­els (Vort­ho­ren, red.anm.) er an­ven­de­lig, og har gjort det bra på topp, sier Pedersen.

VET LITE OM ULL/KI­SA

Reo-co­ker er klar om han får sjan­sen.

– Selv om jeg ikke har spilt på en stund, så vet jeg hva som kre­ves for å pres­te­rer på det­te ni­vå­et. Man mis­ter ikke er­fa­rin­gen, el­ler kva­li­te­ten i spil­let sitt. Det var bra at jeg fikk noen mi­nut­ter for andre­la­get, og nå er jeg klar, sier 32-årin­gen.

Han un­der­stre­ker at en over­gang til nest øvers­te nivå i Nor­ge ikke er noen ned­tur for ham per­son­lig.

– Man spil­ler sin bes­te fot­ball når man er glad, og når man tri­ves. Det gjør jeg nå, sier Reo-co­ker.

– Det er litt an­ner­le­des enn å løpe ut i Pre­mi­er League?

– Ja, det er det. Men det er fort­satt bare fot­ball. Alt hand­ler om å spil­le, og å vin­ne kam­per, sier Reo-co­ker.

– Hva vet du om Ull/ki­sa, la­get de­res skal møte?

– Jeg vet ikke alt­for mye. Jeg vet hvor­dan de spil­ler, for jeg har sett litt vi­deo, og har vært i mø­ter der vi har snak­ket om la­get. Det kom­mer til å bli tett og jevnt, og de vil tro­lig sat­se en del på kont­rin­ger, sier Re­oCo­ker.

FOTO: HÅVARD KARLSEN

Ni­gel Reo-co­ker får tro­lig sin de­but for første­la­get til Start søn­dag. Her er han i ak­sjon på fre­da­gens tre­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.