Bil­let­te­ne ri­ves bort

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅVARD KARLSEN ha­vard.karlsen@fvn.no

Tors­dag kl. 12.00 åp­net bil­lett­sal­get til slutt­spill­fi­na­len mel­lom Vi­pers og Lar­vik. Nær­me­re 90 pro­sent av bil­let­te­ne er al­le­re­de re­vet bort.

har blant an­net rundt 200 sitte­plas­ser på me­sa­ni­nen. Folk vil fort­satt kun­ne få plass, sier Mar­cus­sen.

– JEG DIGGER DET­TE

Han for­ven­ter at det blir gans­ke kao­tisk da­gen etter na­sjo­nal­da­gen, når Vi­pers skal prø­ve å rys­te Lar­vik nok en gang.

La­get tok som kjent en his­to­risk sei­er mot gull­gros­sis­ten i årets sis­te se­rie­kamp på borte­bane. Vi­pers vant med to mål (3230) da Lar­vik fikk ut­delt gull­me­dal­je­ne 29. mars.

– Det blir så pass mye kaos. VI må bare an­be­fa­le folk om å kom­me tid­lig, sier Mar­cus­sen, som sam­men­lig­ner in­ter­es­sen med da Fløy spil­te opp­rykk­s­kamp mot Hauge­sund i 2005.

Da møt­te 3500 til­skue­re opp på Flek­ker­øy.

– Jeg digger det­te og var oppe fle­re gan­ger i natt for å se om tal­let had­de økt, og om folk had­de be­stilt bil­lett, sier Mar­cus­sen.

Vi­pers kom­mer til å åpne dø­re­ne to ti­mer før kamp­start i Aqua­ra­ma 18. mai.

HAR NÅDD ALLE MÅ­LE­NE

Vi­pers har hatt en even­tyr­lig se­song. Søl­vet ble sik­ret da Glass­ver­ket ble ban­ket med 20 mål i Aqua­ra­ma 26. mars.

Noen da­ger se­ne­re ble Lar­vik slått 32-30 på borte­bane.

Ons­dag sik­ret Ken­neth Gab­ri­el­sen og Co. en plass i slutt­spill­fi­na­len, og kva­li­fi­se­ring til nes­te se­songs Cham­pions League.

Vi­pers har der­med inn­fridd på alle punk­ter i 2017/2018.

– Vi kan kla­re å slå Lar­vik. Vi har uan­sett nådd mål­set­tin­gen, så jeg tror jeg kan slip­pe ned skuld­re­ne 100 hakk, sa Mar­cus­sen etter sei­e­ren over Stor­ha­mar ons­dag kveld.

ARKIVFOTO

Det blir smekk­fullt i Aqua­ra­ma un­der slutt­spill­fi­na­len mel­lom Vi­pers og Lar­vik 18. mai.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.