– Kan ikke vise oss i Grim­stad om vi ta­per

Faedrelandsvennen - - SPORT - HÅVARD KARLSEN

Glenn An­der­sen for­ven­ter et tøft lo­kal­opp­gjør når Aren­dal Fot­ball tar imot Jerv lør­dag.

– Det er det­te fot­ball drei­er seg om, sier Glenn An­der­sen.

Lør­dag spil­les det førs­te av to­talt seks lo­kal­opp­gjør i årets 1. di­vi­sjon. Både Aren­dal og Jerv har fått en dår­lig start på se­son­gen, uten at det har re­du­sert in­ter­es­sen for kam­pen.

Den er ut­solgt, noe som vil si 1120 til­skue­re på My­ra.

– De kun­ne sik­kert ha solgt 4000 bil­let­ter til. Det er synd at Nor­ges Fot­ball­for­bund (NFF) ikke har tenkt litt når de har satt opp dis­se lo­kal­opp­gjø­re­ne, sier An­der­sen.

Aren­dal rus­ter opp Bjøn­nes, og den står klar til sis­te halv­del av se­son­gen. Der blir det plass til 4000 til­skue­re.

– For­ven­ter du at det blir en krig lør­dag?

– Jeg vil ikke bru­ke or­det «krig» i sam­men­heng med sports­ar­ran­ge­ment. Det blir litt vold­somt. Det blir en gøy opp­le­vel­se, med for­hå­pent­lig­vis litt tøf­fe tak, sier An­der­sen.

– Er det kjørt for Jerv med tan­ke på en topplas­se­ring med tap mot Aren­dal?

– Nei, det er det ikke. Med tan­ke på å lig­ge helt i toppen, er det nok kjørt. Men ikke i det hele tatt med tan­ke på kva­lik, sier An­der­sen, og leg­ger til.

– Men der­som vi ta­per, kan vi ikke vise oss i Grim­stad.

Jerv ble tip­pet i toppen før årets se­song. Etter de fem førs­te kam­pe­ne, lig­ger la­get på en 14. plass, 11 po­eng bak tet­trio­en Bodø/glimt, Ull/ki­sa og Ran­heim.

– Selv­til­li­ten har fått seg noen knekk un­der­veis, men jeg fø­ler i hvert fall at vi har hengt med, og sta­ti­stik­ken er god i de kam­pe­ne vi har tapt el­ler spilt uav­gjort. Men man vin­ner ikke kam­per på sta­ti­stikk. Vi har ikke vært dyk­ti­ge nok i beg­ge bok­se­ne, sier An­der­sen.

– Er det kje­de­lig at det­te blir et bunn­opp­gjør?

– Er det ikke det som gjør det litt eks­tra spen­nen­de? Det er kje­de­lig at vi lig­ger i bun­nen, men jeg skal ikke si at det er kje­de­lig at Aren­dal lig­ger der.

Sven Fred­rik Stray gle­der seg også til lo­kal­opp­gjø­ret.

– Det blir vel­dig gøy, og jeg tror på en hjemme­sei­er, sier midt­stop­pe­ren.

Aren­dal Fot­ball tok sin førs­te sei­er i 1. di­vi­sjon i sin for­ri­ge hjemme­kamp, men har i lik­het med Jerv slitt så langt.

– Det­te kan kan­skje være sjan­sen til et vende­punkt for beg­ge lag. Vin­ner man et lo­kal­opp­gjør, så tar man med seg litt po­si­tiv ener­gi vi­de­re, sier Stray.

– Hva skal til for at dere skal vin­ne kam­pen?

– At vi tar kri­gen, kli­ner til i du­el­le­ne, og er med på den bi­ten. Vi må også få til vår of­fen­si­ve spill, og få i gang over­gangs­spil­let vårt, der blir vik­tig, sier Stray.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Glenn An­der­sen og Jerv mø­ter Aren­dal Fot­ball til årets førs­te lo­kal­opp­gjør lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.