Sta­fett­suk­sess før Hol­men­koll­sta­fet­ten

Faedrelandsvennen - - SPORT - FINN KOLLSTAD, Kris­tian­sand Løpe­klubb

Kris­tian­sand Løpe­klubb pres­set fa­vo­rit­ten Gu­lar fra start til mål i den tra­di­sjons­rike Ask-sta­fet­ten.

Kris­tian­sand Løpe­klubb var in­vi­tert som gjeste­lag til Ask-sta­fet­ten, som ble ar­ran­gert for 65. gang på Askøy uten­for Ber­gen. Det var ven­tet tøf­fe du­el­ler med både Ber­gens­klub­be­ne Gu­lar IL og Gneist, som beg­ge sik­ter mot me­dal­jer un­der årets Hol­men­koll­sta­fett i Oslo 13. mai.

Kris­tian­sand løpe­klubb har som am­bi­sjon om å løpe inn blant de seks bes­te la­ge­ne på årets sta­fett, og vil­le bru­ke Ask-sta­fet­ten som en nyt­tig gjen­nom­kjø­ring. Til al­les over­ras­kel­se klar­te løpe- klub­ben å pres­se for­hånds­fa­vo­rit­ten Gu­lar fra start til mål.

På førs­te etap­pe veks­let Ben­dik Skaale­rud to se­kun­der bak Ber­gen-la­get og send­te ut Kris­ti­an Tjørn­hom, som løp 10 km un­der Sen­trums­lø­pet to da­ger før, ut i du­ell med Vi­dar Dahle. Kris­ti­an veks­let sju se­kun­der bak da han send­te det unge ta­len­tet Si­gurd Tvedt ut på kort­etap­pen, som løp inn til ny løype­re­kord på 47 se­kun­der. Her knap­pet han inn to se­kun­der på Ber­gens­klub­ben.

Erik Udø Pedersen fikk da en god du­ell med den fers­ke nor­ges­mes­te­ren i ter­reng­løp, Ma­ri­us Ved­vik, på den 1700 m lan­ge etap­pen i ku­pert ter­reng. De løp like fort, og den fers­ke vin­ne­ren av årets sen­trums­sprint, Håkon Mus­hom, gikk ut fem sek- un­der bak Gu­lar. Håkon løp også en strå­len­de etap­pe og knap­pet inn tre se­kun­der på le­der­la­get og send­te ut 18 år gam­le Ben­ja­min Malz i rygg på Gu­lar. Malz sat­te fart, og 200 m før mål var Ben­ja­min oppe i tet. Han måt­te der­imot gi tapt for 800 m spe­sia­lis­ten Sond­re Dings­ør inn mot mål.

Ask- sta­fet­ten har lan­ge tra­di­sjo­ner, og det var Oslo­klub­ben Tjal­ve som had­de løype­re­kor­den i den tøf­fe løy­pa på 14:37. I den tøf­fe du­el­len med Gu­lar løp la­get fra Kris­tian­sand Løpe­klubb 11 se­kun­der ras­ke­re enn den tid­li­ge­re løype­re­kor­den fra 1997, men var alt­så se­kun­det bak Gu­lar som nå har den nye løype­re­kor­den på 14:25.

FOTO: BREDE SKAALE­RUD

Kris­tian­sand Løpe­klubbs lag i Ask­sta­fet­ten. Ben­dik Lille­moen Skaaleud, Kris­ti­an Tjørn­hom, Si­gurd Tvedt, Erik Udø Pedersen, Håkon Mus­hom, og Ben­ja­min Malz.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.