En­de­lig sa­bel­gull til Kris­tian­sand-fek­ter

Faedrelandsvennen - - SPORT - MA­RI­AN­NE WILSON, for Kris­tian­sand Fekte­klubb

Etter man­ge go­de re­sul­ta­ter i sa­bel­stev­ner de sis­te par åre­ne, vant Andje­li­ka

ikke bare ett, men to gull i hel­gens Vi­king Open Sa­bel­stev­ne i Roskilde.

Vi er vel­dig stol­te over Andje­li­ka (17) som har job­bet vel­dig bra på klubb­tre­nin­ger den­ne vår­en, og der­med var i stor­form og fek­tet på sitt bes­te, både tek­nisk og tak­tisk. Det ga ut­tel­ling for hen­ne med fire me­dal­jer: gull se­nior dame, gull junior dame, bron­se ka­dett dame og bron­se lag dame.

Andje­li­ka star­tet i Krs FK vår­en 2014, etter å ha vært med på fekte­kurs på Mot­taks­sko­len høs­ten 2012. Kur­set ble støt­tet med Stor­by­pro­sjekt- mid­ler fra idretts­rå­det. Tek­nikk­tre­ning med gjeste­tre­ne­re og klubb­le­der/ ho­ved­tre­ner Ma­ri­an­ne Wilson, og spar­ring med go­de klubb­ka­me­ra­ter har gitt Andje­li­ka mu­lig­het til å ut­vik­le sitt ta­lent til et nivå der hun nå er på Ser­bias lands­lag i sa­bel­fek­ting.

Su­pert også at Andje­li­kas fa­mi­lie kom med som heia­gjeng. Vi tok også bron­se i dame lag­fek­ting (Ju­dith, Ma­ri­an­ne og Andje­li­ka), og Ma­ri­an­ne fikk bron­se i se­nior dame etter tap mot Andje­li­ka i semi-fi­na­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.