Sky­ene.

Faedrelandsvennen - - SØNDAG - SVEIN VERSLAND, DESKSJEF

Alt det go­de kom­mer oven­fra, sies det. Man­na fra him­me­len. Sol­strå­le­ne. Regn­vær for bøn­de­ne. Ak­ku­rat i dis­se da­ger er det er ikke så mye sky­er i ho­ri­son­ten. Og det er jo bra for vår­fø­lel­sen. Men det er også sky­er vi ikke ser. Jeg snak­ker ikke da om de men­ta­le sky­ene som kan skyg­ge for livs­ly­set. Nei, sna­re­re de sky­ene som lig­ger uti der et sted hvor in­for­ma­sjo­nen lag­res. De er litt skum­le­re enn de sky­ene man ser. Sis­te uka har Fædre­lands­ven­nen pub­li­sert tanke­vek­ken­de ar­tik­ler om te­ma­et datasikkerhet (in­klu­dert åtte si­der i da­gens avis). Det vi­ser at vi er sårbare. Sto­re ak­tø­rer skyr ikke en fight. La ikke det skye til og øde­leg­ge hel­ga. Men det er vik­tig å være obs på det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.