Stil­ler tro­lig sam­me lag som sist

Faedrelandsvennen - - SPORT - HÅVARD KARLSEN

Ull/ki­sa har vun­net fire av sine fem sis­te kam­per, og lig­ger helt i toppen av 1. di­vi­sjon før tu­ren til Sør­lan­det. Start er på fem­te­plass etter ta­pet mot Bodø/glimt sist.

– Ull/ki­sa har fått en vel­dig fin start å se­son­gen, og de har klart å bik­ke noen jev­ne kam­per i sin fa­vør. De har noen en­kelt­spil­le­re som har fer­dig­he­ter til å av­gjø­re jev­ne kam­per, sier Pedersen.

Han kom­mer tro­lig til å sen­de sam­me mann­skap på ba­nen som tap­te 2–3 sist.

Håkon Op­dal – Ei­rik Wich­ne, Simon Larsen, Tapio Heik­kilä, Hen­rik Rob­stad – Da­ni­el Aase, Gud­mun­dur Kristjáns­son, Erlend Seg­berg, Espen Børuf­sen – Den­nis An­twi, Ni­els Vort­ho­ren.

– Er Da­ny N’gues­san nær­me­re en start­plass etter sco­rin­gen sist?

– Det går litt på prio­ri­te­rin­ger, og hvil­ke kon­stel­la­sjo­ner vi vel­ger både på midt­ba­nen og fram­me, sier Pedersen.

Den­nis An­twi har ikke fått det helt til å stem­me i se­son­g­inn­led­nin­gen, sett bort fra en glim­ren­de om­gang borte mot Kongs­vin­ger, der han sco­ret og skaf­fet Start et straffe­spark i 2–0-sei­e­ren.

– Det kom­mer an på hvor­dan det må­les. Hva er å være god? Den­nis har mye å gå på, det er vi eni­ge om. Det går på de­tal­jer, ti­ming, og det å være på rik­tig sted til rik­tig tid. Han gjør en vel­dig

god jobb for la­get, spe­si­elt i det de­fen­si­ve, og også i and­re fa­ser av spil­let. Men vi øns­ker å få enda mer ut av Den­nis, og job­ber hardt med det, sier Pedersen.

FOTO: HÅVARD KARLSEN

Ei­rik Wich­ne og Da­ni­el Aase etter fre­da­gens Start-tre­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.