Gut­ten som drep­te Al­ma (14) har vært fot­fulgt og pas­set på døg­net rundt. Nå er barne­ver­net dømt for ulov­lig tvangs­bruk.

Kris­tian­sand ting­rett har dømt barne­ver­net til å opp­he­ve sik­ker­hets­til­ta­ke­ne rundt den nå 16 år gam­le gut­ten som drep­te Al­ma Gab­rie­la Kn­ut­sen (14) i 2015.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: EIVIND KRISTENSEN eivind.kristensen@fvn.no

Det sis­te året har det vært et svært strengt sik­ker­hets­re­gi­me rundt den nå 16 år gam­le gut­ten. År­sa­ken er at ri­si­ko­en for at han skal begå ny vold er vur­dert som høy.

Men i en dom fra før påske, kom­mer Kris­tian­sand ting­rett med sterk kri­tikk av hvor­dan han be­hand­les av barne­ver­net. Gut­ten er blitt ut­satt for ulov­lig tvang og fri­hets­be­rø­vel­se, etter grunn­lo­ven og de euro­pe­is­ke men­neske­ret­tig­he­te­ne.

– Dom­men er knu­sen­de, og kon­sta­te­rer at gut­ten fra april i fjor har vært ut­satt for om­sorgs­svikt fra det of­fent­li­ge, sier Ås­hild Sch­midt, som er ad­vo­kat for Søg­ne-gut­tens far.

Sam­men med sin sønn sak­søk­te han Søg­ne kom­mu­ne, som i prak­sis be­tyr barne­verns­tje­nes­ten i Kris­tian­sand-re­gio­nen.

OMGITT AV TEAM På 22

– Kon­se­kven­sen av dom­men er at til­bu­det som han har fått leg­ges ned, for­di det er i strid med barne­verns­lo­ven. Det er ikke et eg­net til­tak, sier Sch­midt.

16-årin­gen bor ale­ne sam­men med kun voks­ne men­nes­ker på en stat­lig barne­verns­in­sti­tu­sjon uten­for Ag­der. Et team på to­talt 22 an­sat­te er di­rek­te in­volvert i opp­leg­get som er et av de mest kost­ba­re i Nor­ge.

24 ti­mer i døg­net hele uken har gut­ten blitt pas­set på. Minst tre an­sat­te har all­tid vært på jobb.

Han blir fot­fulgt av an­sat­te i og uten­for in­sti­tu­sjo­nen, også på sko­len han får time­un­der­vis­ning på, og un­der sam­vær med fa­mi­lie i hjem­kom­mu­nen.

Gut­ten har hatt be­gren­set kon­takt med jevn­ald­ren­de og mu­lig­het til å ha be­søk. Også bruk av in­ter­nett og te­le­fon har vært be­gren­set.

ERKJENTE PLAN­LAGT DRAP

I slut­ten av au­gust 2015 ble 14 år gam­le Al­ma Gab­rie­la Kn­ut­sen fun­net drept ved Søg­ne-elva. To uker sei­ne­re erkjente en da 14 år gam­mel gutt fra kom­mu­nen å ha tatt li­vet av hen­ne. Drapet var plan­lagt og had­de bak­grunn i en kon­flikt.

Had­de gut­ten vært fire må­ne­der eld­re, vil­le han mest sann­syn­lig blitt dømt til en leng­re feng­sels­straff. Men i Nor­ge er den kri­mi­nel­le lav­al­der 15 år.

Barne­ver­net over­tok om­sor­gen for gut­ten, og han ble flyt­tet til Bu­f­etats stat­lig barne­verns­in­sti­tu­sjon.

Sam­ti­dig ved­tok Fyl­kes­nem­da at han kun­ne bli tvangs­plas­sert og få tvangs­be­hand­ling, etter pa­ra­graf 4.24 som gjel­der barn som har be­gått al­vor­lig kri­mi­na­li­te­ten.

Ved­ta­ket gjaldt i ett år fra 11. sep­tem­ber 2015. I tråd med lo­ven, ble det­te ved­ta­ket i no­vem­ber i fjor for­len­get i ett år til fram til 11. sep­tem­ber 2017.

Fa­ren me­ner in­sti­tu­sjo­nen langt på vei bæ­rer preg av å være et feng­sel. Han fryk­ter søn­nen får iso­la­sjons­ska­der og dår­li­ge for­ut­set­nin­ger for å ven­de til­ba­ke til sam­fun­net.

Nå har alt­så ting­ret­ten opp­he­vet Fyl­kes­nem­das tvangs­ved­tak. Gut­tens ad­vo­kat, Jar­le Ru­di, øns­ker ikke å kom­men­te­re dom­men.

Iføl­ge dom­men har in­sti­tu­sjo­nen be­grun­net sik­ker­hets­re­gi­met med hen­sy­net til gut­ten ikke skal «på­fø­re seg selv nye kri­mi­nel­le hand­lin­ger, sam­fun­nets sik­ker­het og at (han) skal sik­res mot trus­ler uten­fra og hind­res i å lese om draps­sa­ken».

Psy­kia­trisk vur­de­rin­ger har iføl­ge dom­men kon­klu­dert med at det er «høy grad av ri­si­ko for gjen­ta­kel­se av vol­de­li­ge hand­lin­ger, med bak­grunn i al­vo­ret i (draps-) hand­lin­gen, plan­leg­gin­gen og mang­len­de an­ger».

Både barne­verns­tje­nes­ten og Bu­f­etat var i ret­ten enig i at reg­le­ne bry­tes. Men en­hets­le­der i Bu­f­etat, Bjørn Ro­bert Or­ten Gro­ven, ut­tal­te i at de vil­le fort­set­te tvan­gen og ikke for­plik­te seg til å føl­ge ret­tig­hets­for­skrif­ten.

– MIND­RE END­RIN­GER

I dom­men si­te­res sak­kyn­dig vit­ne, psy­ko­log Egil Lau­nes, på at han «ikke kan hus­ke å ha sett et in­sti­tu­sjons­opp­legg med så lite kon­takt med jevn­ald­ren­de, og så lite so­si­al tre­ning uten­for in­sti­tu­sjons­mil­jø­et».

Han og ret­ten me­ner re­gi­met har hatt kla­re ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser for be­hand­lin­gen av 16-årin­gen.

Dom­mer slår at at­fer­den hans har hatt en ne­ga­tiv ut­vik­ling, og at gut­ten fort­satt har be­hov for lang­va­rig be­hand­ling.

Ret­ten be­mer­ker at da­gens lov­verk dår­lig fan­ger opp pro­blem­stil­lin­ge­ne som den­ne type barn rei­ser.

«Imid­ler­tid er det ret­tens kla­re opp­fat­ning at en barne­verns­in­sti­tu­sjon som ikke kla­rer å dri­ve in­nen­for de ram­mer ek­sis-

te­ren­de lov­verk set­ter og som må løse sitt opp­drag ved sys­te­ma­tis­ke brudd på ret­tig­hets­for­skrif­ten ikke er i fag­lig stand til å gi bar­net til­freds­stil­len­de hjelp i hen­hold til for­må­let med plas­se­rin­gen», he­ter det.

– I dag er det fire uker si­den dom­men falt, og det er gjort noen end­rin­ger i opp­leg­get. Men det er mind­re end­rin­ger. Vi ven­ter fort­satt på at Bu­f­etat skal få plass et nytt til­bud til gut­ten, sier fa­rens ad­vo­kat Ås­hild Sch­midt til Fædre­lands­ven­nen.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Krim­tek­ni­ke­re på ste­det hvor 14 år gam­le Al­ma Gab­rie­la Kn­ut­sen fun­net drept i slut­ten av au­gust 2015.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.