Det er kamp mot inn­vand­ring som nok en gang skal red­de Frps valg­re­sul­tat.

Hvis noen var i tvil før Siv Jen­sens lands­møte­tale: Det er kamp mot inn­vand­ring som nok en gang skal red­de Frps valg­re­sul­tat.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - Vi­dar Ud­jus, po­li­tisk re­dak­tør

Siv Jen­sen åp­net Frps lands­møte sam­me dag som Vårt Land pre­sen­ter­te en elen­dig må­ling for par­ti­et. Fire pro­sent til­ba­ke og langt unna bor­ger­lig fler­tall på Stor­tin­get.

Parti­le­der­nes lands­møte­ta­ler ut­ar­bei­des over lang tid, uav­hen­gig av en­kelt­må­lin­ger. Men Frp-le­del­sen vet bed­re enn noen and­re at det er ett saks­om­rå­de par­ti­et har ei­er­skap til, som mo­bi­li­se­rer bed­re enn noen and­re: inn­vand­ring. En av tre vel­ge­re opp­gir at de sy­nes Frp har den bes­te po­li­tik­ken på det­te om­rå­det. Det er nes­ten tre gan­ger så man­ge som de drøyt 11 pro­sen­te­ne som i nevn­te må­ling sa at de vil­le stem­me på Frp.

Jak­ten på alle dis­se vel­ger­ne er nå i gang. Og den førs­te tre­de­len av Siv Jen­sens tale var ret­tet til dem.

De fikk høre at «høy inn­vand­ring har sto­re kon­se­kven­ser», at «for man­ge ste­der er pre­get av for høy inn­vand­rer­tett­het», at «vi kan ikke ta imot fle­re enn vi kla­rer å in­te­gre­re» og at «vi skal møte nye kul­tu­rer med krav om å til­pas­se seg slik vi le­ver her». Jen­sen an­grep også po­li­ti­ke­re på venstre­si­den som «hele li­vet har vært re­li­gions­kri­tis­ke», men som i møte med islam ikke tør heve stem­men.

Til tross for at et nær sam­let stor­ting står bak et strengt asyl­kom­pro­miss, ad­var­te også Frp-le­de­ren mot «et nytt inn­vand­rings­eks­pe­ri­ment» ved en rødgrønn re­gje­ring. Og igjen ble Sve­ri­ge truk­ket fram som det sto­re strekk­ek­sem­pe­let. «I dag er det vans­ke­lig å fat­te hva som har skjedd i vårt nabo­land», sa Siv Jen­sen. Og min­net ikke lite om Do­nald Trumps be­ryk­te­de ut­fall: “Sve­ri­ge. Hvem vil­le trodd det? Sve­ri­ge”.

I det hele tatt var fle­re de­ler av Jen­sens re­to­rikk så skarp at den vil­le pas­set inn hos høyre­po­pu­lis­tis­ke par­ti­er som Frp el­lers be­tak­ker seg for å sam­men­lik­nes med. Både Na­sjo­nal Front i Frank­ri­ke og Sve­ri­ge­de­mo­kra­te­ne vil­le nik­ket gjen­kjen­nen­de til gjen­tat­te un­der­strek­nin­ger av at vi skal være stol­te av lan­det vårt og ad­vars­ler mot å «unn­skyl­de oss for de vi er».

Før hun la til: «Vi skal ikke skam­me oss over vår rik­dom». Som om man­ge­len på selv­be­visst­het er ut­ford­rin­gen ved vår enor­me vel­stand, i en ver­den der for­skjel­le­ne til de fat­ti­ge er skri­ken­de. Og der nett­opp øken­de for­skjel­ler gjør at folk i and­re ver­dens­de­ler drar til fots og på synke­fer­di­ge skip for å kom­me til våre om­rå­der. Men der til­tak for å hol­de dem borte igjen blir en ho­ved­sak for Frp.

Men det skal Siv Jen­sen ha: Hun mak­tet å hol­de en of­fen­siv tale. Det var svært få spor av fire års tungt re­gje­rings­an­svar. Til tross for vans­ke­li­ge kom­pro­mis­ser både in­ternt i re­gje­rin­gen og med sam­ar­beids­par­ti­ene i Stor­tin­get.

Frp-le­de­ren var frem­over­lent fra førs­te set­ning. Fo­kus var på vei­en vi­de­re. Og på nye sei­re som må vin­nes. I én set­ning, un­der te­ma­et eldre­om­sorg, kom bud­ska­pet opp­sum­mert: «En­de­lig skjer det noe, men vi vil mer».

Så spørs det om vel­ger­ne vil mer.

De­ler av Jen­sens re­to­rikk var så skarp at den vil­le pas­set inn hos høyre­po­pu­lis­tis­ke par­ti­er som Frp el­lers be­tak­ker seg for å sam­men­lik­nes med.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.