Fler­tal­let vil for­by tig­ging

600 kris­tian­san­de­re er spurt om de er for el­ler imot et tigge­for­bud i byen. Et fler­tall på 52 pro­sent er for et for­bud. Me­nings­må­ling: – Er du for el­ler imot et for­bud mot tig­ging?

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TORMOD FLEM VEGGE tormod.vegge@fvn.no -

■■ Kris­tian­sands inn­byg­ge­re øns­ker tigge­for­bud i byen sin. Det kom­mer fram i en ny un­der­sø­kel­se. Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H) me­ner et lo­kalt for­bud har lite for seg.

– Re­sul­ta­te­ne er nok pre­get av at un­der­sø­kel­sen er gjen­nom­ført like etter NRK Brenn­punkt sin do­ku­men­tar, me­ner Jørgen Kristiansen (KRF), vara­ord­fø­rer i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

– I do­ku­men­ta­ren be­skri­ves en si­tua­sjon i Ber­gen som ikke er di­rek­te sam­men­lign­bar med si­tua­sjo­nen i Kris­tian­sand, sup­ple­rer Mette Gundersen, gruppe­le­der i Ap.

– Den­ne un­der­sø­kel­sen vi­ser at at fler­tal­let av by­sty­ret, in­klu­dert KRF og Ap, er i utakt med hva be­folk­nin­gen i Kris­tian­sand me­ner om tig­gin­gen i byen, fort­set­ter Stian Stor­buk­ås, gruppe­le­der i Frp.

En un­der­sø­kel­se Re­spons har gjen­nom­ført i Kris­tian­sand, vi­ser at 52 pro­sent av de spur­te er for tigge­for­bud. An­de­len imot er 29 pro­sent, mens 19 pro­sent sva­rer at de er usik­re.

Spørs­må­let inn­byg­ger­ne har fått er som føl­ger: «Er du for el­ler mot at det inn­fø­res et for­bud mot tig­ging i Kris­tian­sand?»

FOR OG IMOT

Vi møt­te Kristiansen, Gundersen og Stor­buk­ås midt i Mar­kens gate, der syn­lig tig­ging har pre­get gate­bil­det i åre­vis. Mens Kristiansen og Gundersen er klart imot et tigge­for­bud i Kris­tian­sand, er Stor­buk­ås for.

– Re­sul­tat i un­der­sø­kel­sen over­ras­ker meg ikke i det hele tatt. Pro­sen­ten av dem som er for et for­bud er så stor at det­te be­vi­ser at ikke bare Frp-vel­ge­re øns­ker et tigge­for­bud. Do­ku­men­ta­ren på NRK be­kref­ter bare det kris­tian­san­der­ne har trodd om tig­ging, me­ner Stor­buk­ås.

– Det er vi po­li­ti­ke­res lodd å ta upo­pu­læ­re av­gjø­rel­ser. Ved å for­by tig­ging, vil vi åpne opp for nye, ukjen­te pro­blem­stil­lin­ger. Skal ek­sem­pel­vis fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner få lov til å tig­ge pen­ger på gata? Og skal vi po­li­ti­ke­re få lov til å tig­ge stem­mer, spør Gundersen, som un­der­stre­ker at hun me­ner det er svært pro­ble­ma­tisk hvis tig­ging skal for­bys på bak­grunn av et­ni­si­tet.

– Det er ulo­gisk å for­by men­nes­ker å be om hjelp, på­pe­ker Kristiansen.

– GI TIL OR­GA­NI­SA­SJO­NER

Vara­ord­fø­re­ren vur­de­rer å opp­ford­re folk til ikke å gi pen­ger til tig­ger­ne i byen, da han me­ner tig- ging ikke lø­ser fat­tig­doms­pro­ble­me­ne.

– Gi hel­ler pen­ge­ne til or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne som hjel­per ru­me­ner­ne, som først og fremst tren­ger ut­dan­nel­se og ar­beids­tre­ning. Det er hel­ler ikke de fat­tigs­te som kom­mer fra Vest-euro­pa til byen vår. Det har de fat­tigs­te ikke res­sur­ser til, sier han.

– Du er alt­så imot et tigge­for­bud sam­ti­dig som du vur­de­rer å opp­ford­re folk til ikke å gi pen­ger til tig­ger­ne, Kristiansen?

– Ja, men jeg vil ikke slut­te å hjel­pe. Hvis man gir pen­ger di­rek­te til fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner, som «Fra Tig­ger­kopp Nor­ge», så vil pen­ge­ne bli brukt langt bed­re. Hvis man ikke gir pen­ger til

❞ Det­te be­vi­ser at ikke bare Frp­vel­ge­re øns­ker et tigge­for­bud.

STIAN STOBUKÅS

Gi hel­ler pen­ge­ne til or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne som hjel­per ru­me­ner­ne.

JØRGEN KRISTIANSEN

Pro­ble­me­ne for­svin­ne ikke, de vil bare for­flyt­te seg.

METTE GUNDERSEN

tig­ger­ne, vil sam­ti­dig noe av tig­gin­gen for­svin­ne av seg selv for­di den ikke er bære­kraf­tig – det ska­pes in­gen ar­beids­plas­ser når man sit­ter der med en kopp. Fat­tig­dom­men opp­rett­hol­des.

– NAIVT

– Vi skal lyt­te til vara­ord­fø­re­ren, som har opp­ar­bei­det seg mye kunn­skap om sa­ken, leg­ger Gundersen til, før Stor­buk­ås tar or­det:

– Det er naivt å tro at si­tua­sjo­nen i Kris­tian­sand er så an­ner­le­des enn and­re ste­der. Også her har ru­me­ne­re bi­dratt til øko­no­misk kri­mi­na­li­tet og nar­ko­tika­virk­som­het. Og un­der Ves­ter­brua har det vært kniv­stik­king.

– Jeg ikke bare tror at si­tua­sjo- nen er an­ner­le­des i Kris­tian­sand enn i Ber­gen. Jeg vet det. I Kris­tian­sand er det for ek­sem­pel in­gen pro­sti­tu­sjon knyt­tet til tig­ger­mil­jø­et. Det fore­går pille­salg, men det er noe po­li­ti­et må ord­ne opp i, sier Kristiansen.

– HVA SKJER VED ET FOR­BUD?

– Hva tror dere at et tigge­for­bud

vil føre til?

– Vi kan ikke for­by fat­tig­dom. Pro­ble­met lø­ses ikke ved å fjer­ne tig­ging fra gate­bil­det, sier Kristiansen.

– Til syv­en­de og sist vil ikke pro­ble­me­ne for­svin­ne, de vil bare for­flyt­te seg. Skal vi vir­ke­lig sten­ge kom­mune­gren­sen vår for dis­se men­nes­ke­ne? sier Gundersen.

– Grunn­la­get for at tig­ger­ne opp­hol­der seg i Nor­ge vil for­svin­ne ved et tigge­for­bud, og der­med vil også pro­ble­me­ne for­svin­ne, me­ner Stor­buk­ås.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Fra venst­re: Stian Stor­buk­ås, gruppe­le­der i Frp, Mette Gundersen, gruppe­le­der i Ap, og Jørgen Kristiansen (KRF), vara­ord­fø­rer i Kris­tian­sand kom­mu­ne. Her dis­ku­te­rer de re­sul­ta­te­ne av Fædre­lands­ven­nens spørre­un­der­sø­kel­se.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Det­te øns­ker ikke fler­tal­let av folk i Kris­tian­sand å se: At det sit­ter men­nes­ker på gata og tig­ger and­re for pen­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.