Det blir nær­mest en re­no­va­sjon, hvor folk vil ryd­de ga­te­ne for tiggere.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: LENA RUSTAN FIDJESTAD lena.fidjestad@fvn.no

Felt­ser­sjant i Frel­ses­ar­me­en, Ka­ri Klings­heim, og styre­le­der i «Fra tig­ger­kopp – Nor­ge», Bjørn Øy­vind Fjeld, rea­ge­rer på fler­tall for å for­by tig­ging.

– Det er skrem­men­de. Det blir nær­mest en re­no­va­sjon, hvor folk vil ryd­de ga­te­ne for tiggere. Det lø­ser ab­so­lutt ikke fat­tig­doms­pro­ble­met. I ste­det ri­si­ke­rer vi en skjult virk­som­het som er mind­re over­sikt­lig. Et tigge­for­bud er en li­ten del av et stør­re bil­de, ar­gu­men­te­rer Klings­heim.

I en me­nings­må­ling Re­spons ana­ly­se har ut­ført på opp­drag for Fædre­lands­ven­nen, sva­rer 52 pro­sent at de er for for­bud mot tig­ging, mens 29 pro­sent er mot. 19 pro­sent av de to­talt 600 re­spon­den­te­ne sva­rer at de er usik­re.

Klings­heim me­ner de sto­re mas­se­ne er lett på­vir­ke­li­ge og end­rer hold­nin­ge­ne raskt med på­virk­ning fra blant an­net media. Se­nest som føl­ge av Brenn­punkt­do­ku­men­ta­ren «Lykke­lan­det».

Hun har en­ga­sjert seg i tig­ger­sa­ken si­den 2007, like etter at de ru­mens­ke tig­ger­ne kom til Kris­ti- an­sand etter opp­he­ving av da­væ­ren­de tigge­for­bud.

Nå er Frel­ses­ar­me­en in­volvert i nødover­nat­tin­ger i vin­ter­halv­året og ar­ran­ge­rer strikke­til­bud. De har vel­ferd­skafé to gan­ger i uka hvor folk le­ve­rer mat og klær.

– KAN IKKE NEKTE

– Vi kan ikke nekte fat­ti­ge men­nes­ker å be om hjelp. Nå får vi stå støtt og håpe pro­sent­an­de­len som er usik­re lar seg på­vir­ke av men­nes­ker med grunn­leg­gen­de hold­nin­ger til men­neske­verd og gode ver­di­er, sier Klings­heim.

Hun me­ner man ikke skal slå seg til ro med å la men­nes­ker tig­ge, men at det hel­ler bør fo­ku­se­res på å fin­ne en løs­ning for hvor­dan man kan hjel­pe.

– Kort­sik­tig drei­er det seg om hvor­dan vi kan hjel­pe dem her og for­hol­de oss til dem i Kris­tian­sand. Lang­sik­tig hand­ler det om å opp­ret­te ar­beids­plas­ser og føl­ge opp rom­folk i hjem­lan­det, be­skri­ver felt­ser­sjan­ten.

– TRIST å ØNSKE FOR­BUD

Or­ga­ni­sa­sjo­nen «Fra tig­ger­kopp – Nor­ge» ar­bei­der lang­sik­tig for å bed­re for­hol­de­ne til rom­folk i de­res hjem­land. Styre­le­der Bjørn Øy­vind Fjeld er mot tigge­for­bud.

– Jeg sy­nes det er trist at så man­ge øns­ker for­bud. Å nekte fat­ti­ge men­nes­ker å be om hjelp, ikke er ver­dig en kul­tur­na­sjon som set­ter men­neske­ver­det høyt. Jeg er mot tigge­for­bud, for men­nes­ker – og me­ner vi må gjø­re det vi kan for å hjel­pe dem, for­kla­rer han.

Fjeld sier han har for­stå­el­se for at man­ge ten­ker slik etter Brenn­punkt-do­ku­men­ta­ren, men me­ner vi ikke skal la oss skrem­me til å mene at alle ru­mens­ke tiggere er kri­mi­nel­le.

– VI Må STILLE KRAV

– Man­ge av dem er vel­dig fat­ti­ge, og dem må vi vise venn­lig­het og god­het. Når det er sagt sy­nes jeg ikke tig­ger­kop­pen er rett måte. Den be­kref­ter det sva­ke bil­det grup­pen har om seg selv. Vi må i ste­det hjel­pe dem der de kan få lang­va­rig og bære­kraf­tig hjelp, nem­lig på hjem­ste­det. Tigge­pro­ble­met blir hel­ler ikke løst før vi får stør­re lik­het mel­lom øst og vest, me­ner han.

Or­ga­ni­sa­sjo­nen har en tre­led­det mål­set­ting med vekt på at tig­ger­ne skal skaf­fe seg inn­tekt på lov­lig måte.

– Ikke alle tiggere øns­ker hjelp, men vi må gjø­re alt vi kan for å hjel­pe dem som øns­ker det. Li­ke­vel må vi stille krav til egen­inn­sats bå­de i Nor­ge og Ro­ma­nia, for er de ikke vil­li­ge til å føl­ge enk­le krav til for­and­ring, er ar­bei­det for­gje­ves. Det hand­ler om å ikke være blå­øyd, be­skri­ver Fjeld.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Ka­ri Klings­heim, felt­sjer­sant i Frel­ses­ar­me­en, har en­ga­sjert seg for tig­ger­ne si­den 2007.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Ka­ri Klings­heim og Frel­ses­ar­me­en or­ga­ni­se­rer nødover­nat­ting, strikke­til­bud og vel­ferd­skafe. – Vi kan ikke nekte fat­ti­ge men­nes­ker å be om hjelp, sier hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.