Ras­ke­re tog - nå!

For un­der ett år si­den fikk Re­gje­rin­gen et klart råd fra Jern­bane­ver­ket – bygg Gr­en­lands­ba­nen og kort ned reise­tida mel­lom Oslo og Kris­tian­sand til un­der tre og en halv time.

Faedrelandsvennen - - MENING - MA­LI STEIRO TRONSMOEN, Stor­tings­kan­di­dat for Vest-ag­der SV GUTTORM STRANDE SYRRIST, Leder for Kris­tian­sand SV

ISV vil vi ta kam­pen for geni­stre­ken, selv om en ny kon­su­lent­rap­port nå sår tvil om Jern­bane­ver­kets kla­re råd. Jern­bane­ver­kets kon­sept­valgut­red­ning (KVU) kom i juli i fjor. Der var kon­klu­sjo­nen at Sør­lands­ba­nen og Vest­fold­ba­nen bør kob­les sam­men, gjen­nom byg­ging av den så­kal­te geni­stre­ken, strekningen som også kal­les Gr­en­lands­ba­nen. Det vil kut­te ned reise­tida mel­lom Kris­tian­sand og Oslo fra da­gens 4 ti­mer og 28 mi­nut­ter, til 3 ti­mer og 23 mi­nut­ter. F or oss som bor på Sør­lan­det, er det in­gen tvil om at vi har alt å vin­ne på at dis­se pla­ne­ne gjen­nom­fø­res. Det er åpen­bart, en­ten man vil til Oslo for å be­sø­ke ven­ner og slekt­nin­ger der, el­ler man er sør­landsk stu­dent som vil hjem til mam­ma i Kris­tian­sand, at det er bed­re å kom­me for­te­re fram. Og for miljø­be­viss­te sør­len­din­ger er det helt topp at en ras­ke­re jern­bane vil gjø­re det let­te­re for man­ge å vel­ge bort bå­de fly og bil. Alle sør­lands­po­li­ti­ke­re bør der­for kjem­pe for geni­stre­ken.

Men når en re­gje­ring skal vur­de­re hvil­ke strek­nin­ger som skal byg­ges, er det ikke bare sør­len­din­ge­nes bes­te som står i fo­kus. Jern­bane­ver­kets kon­sept­valgut­red­ning (KVU) had­de til man­dat å un­der­sø­ke hvor god prio­ri­te­ring det er for hele lan­det og for sam­fun­net å bru­ke pen­ger på Gr­en­lands­ba­nen. Sam­funns­må­let som ble lagt til grunn var føl­gen­de: ”In­nen 2035 skal fle­re rei­ser mel­lom Ag­der, Gr­en­land, Vest­fold og Oslo-om­rå­det kun­ne gjen­nom­fø­res med et miljø­venn­lig, raskt og ef­fek­tivt trans­port­til­bud. Trans­port­til­bu­det skal gi re­gio­nal ut­vik­ling og et stør­re fel­les bo- og ar­beids­mar­ked.” I til­legg ble det de­fi­nert ef­fekt­mål om­hand­len­de mil­jø, re­gio­nal ut­vik­ling og av­stands­kost­na­der. Kon­klu­sjo­nen ble da at ut­byg­gin­gen bur­de gjen­nom­fø­res. M ye ty­der på at Frp/høy­re-re­gje­rin­gen var lite for­nøy­de med kon­klu­sjo­nen. De har i hvert fall vist svært li­ten vil­je til å prio­ri­te­re Sør­lands­ba­nen. Da de i vår la fram Na­sjo­nal Trans­port­plan for pe­rio­den fram til 2029, var byg-

Det vil knyt­te Gr­en­land, Vest­fold og Ag­der tet­te­re sam­men – også uten å ta Oslo i be­trakt­ning.

ging av geni­stre­ken tatt med. Men ikke før helt i sut­ten av pe­rio­den, og kun med 1,5 mil­li­ar­der til plan­leg­ging og opp­start. Mens en­kel­te Sør­lands­po­li­ti­ke­re prøv­de å sel­ge det­te inn som en sei­er, var vi i SV sjok­ker­te over Re­gje­rin­gens man- glen­de evne til å prio­ri­te­re jern­ba­nen vår.

For­ri­ge uke kom så en ny mel­ding fra re­gje­rin­gen. Et kon­su­lent­fir­ma har kon­klu­dert med at Gr­en­lands­ba­nen har ne­ga­tiv sam­funns­nyt­te og der­for bør skrin­leg­ges. Det er en kon­klu­sjon SV ikke kan god­ta, og som in­gen sør­lands­po­li­ti­ker bør slå seg til ro med. Kon­su­lent­fir­ma­et har lagt inn man­ge for­ut­set­nin­ger som det kan være uli­ke me­nin­ger om, og som det er vanskelig å kvan­ti­fi­se­re. Ikke minst når det kom­mer til hvor man­ge som vil be­nyt­te to­get når reise­ti­den går ned og av­gan­ge­ne blir fle­re. Kon­su­len­te­ne har blant an­net lagt en til­brin­ger- og vente­tid på førti­fem mi­nut­ter på top­pen av reise­ti­den når de vur­de­rer det­te. I den nye ana­ly­sen er det hel­ler ikke lagt vekt på hva ut­byg­gin­gen kan bety for næ­rings­ut­vik­ling i re­gio­nen. Det leg­ges dess­uten til grunn en pes­si­mis­tisk frem­skri­ving av folke­tal­let i re­gio­nen. Så det er li­ten grunn til å la seg bli slått ut av dis- se nye be­reg­nin­ge­ne. S kal vir­ke­lig Sør­lands­ba­nen, slik den er i dag med en reise­tid på fire og en halv time, være enes­te to­g­al­ter­na­tiv mel­lom Kris­tian­sand og Oslo for all fram­tid? Mens reise­ti­den med bil sta­dig min­ker, og er be­reg­net til å være un­der tre og en halv time i 2035? Byg­gin­gen av Gr­en­lands­ba­nen, sam­men med In­ter­city-ut­byg­gin­gen, vil re­du­se­re reise­ti­den med tog med over en time. Det vil kun­ne bi­dra til en øk­ning i kol­lek­tiv­an­de­len på strekningen, som er bra for mil­jø­et. Det vil knyt­te Gr­en­land, Vest­fold og Ag­der tet­te­re sam­men – også uten å ta Oslo i be­trakt­ning. Så får vi hel­ler vur­de­re hva som bør veie tyngst – å opp­nå de må­le­ne vi har satt oss, el­ler snev­re lønn­som­hets­vur­de­rin­ger. I ana­ly­se­ne reg­ner rap­por­ten 40 år fram i tid. Det er ikke så vel­dig len­ge i en jern­bane­strek­nings livs­løp. Til sam­men­lik­ning er det i år 108 år si­den Ber­gens­ba­nen åp­net. Og den had­de kan­skje hel­ler ikke blitt fore- spei­let som sam­funns­øko­no­misk lønn­som om de sam­me ana­ly­se­ne had­de blitt lagt til grunn på slut­ten av 1800-tal­let. Men du ver­den – for en geni­al in­ves­te­ring det har vært for Vest­lan­det! S

V vil ald­ri gi opp kam­pen for opp­rust­ning av Sør­lands­ba­nen, og vil fort­set­te å kjem­pe for geni­stre­ken som kut­ter reise­tida med over en time. I til­legg øns­ker vi å set­te i gang byg­gin­gen av et høy­has­tig­hets­nett som kan ut­kon­kur­re­re fly­tra­fik­ken mel­lom de sto­re by­ene. I SV tror vi på fram­ti­da, vi tror på Sør­lan­det og vi er vil­li­ge til å prio­ri­te­re miljø­venn­li­ge løs­nin­ger som folk flest vil få stor gle­de av!

FOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

Skal vir­ke­lig Sør­lands­ba­nen, slik den er i dag med en reise­tid på fire og en halv time, være enes­te to­g­al­ter­na­tiv mel­lom Kris­tian­sand og Oslo for all fram­tid, sprø kro­nikk­for­fat­ter­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.