Nå slip­per du å sjek­ke inn nåår du skal vi­de­re in­nen­lands

For­vir­ret, over­vel­det og gått deg bort på fly­plas­sen? Her får du guid­en til nye Oslo Luft­havn.

Faedrelandsvennen - - TEMA - TEKST: CAMILLA FLAATTEN camilla.flaatten@schib­sted.no -

I slut­ten av april åp­net fly­plas­sen på «ny» etter seks år med ut­byg­ging.

Fort­satt byg­ges det en god del, men den nye pi­ren, de fles­te nye res­tau­ran­te­ne og bu­tik­ke­ne har åp­net. En ny sik­ker­hets­kon­troll, ba­ga­sje­om­rå­de og av­gangs­hall er for lengst tatt i bruk.

Det­te må du vite:

AVGANG OG SIK­KER­HET

Av­gangs­hal­len er dob­let i stør­rel­se og delt i to. I den nye de­len lig­ger Nor­we­gi­an og i den gam­le lig­ger SAS.

Det er satt opp 40 nye inn­sjek­kings­auto­ma­ter – og du kan sjek­ke inn hos SAS, Nor­we­gi­an og and­re og and­re fly­sel­skap uav­hen­gig av hvor du er på fly­plas­sen.

Det skal også gå ras­ke­re å kom­me seg gjen­nom sik­ker­hets­kon­trol­len med to­talt 30 lin­jer og en del nye ru­ti­ner som at det er slutt på kropps­vi­si­te­rin­gen.

TALL OG BOKSTAVER

Ut­gan­ge­ne på in­nen­riks har fått bok­sta­ve­ne A og B, mens E og F an­gir uten­lands­ga­te­ne på Schen­gen og Non-schen­gen. Tal­le­ne er 1-28 på in­nen­riks og 30-59 på uten­riks.

I nye pir nord slip­per fly­ene å taxe fra en inn­lands­gate til en uten­lands­gate. Når et fly lan­der fra Ber­gen og pas­sa­sje­re­ne går av, kan det fly­et like gjer­ne ta med seg pas­sa­sje­rer vi­de­re til Gran Ca­na­ria.

Den mye om­tal­te «gate 19», hvor det tar ti mi­nut­ter len­ger å gå enn til de and­re ut­gan­ge­ne, har fått nav­ne­ne B1-B8.

NY PASSKONTROLL

Pass­kon­trol­len for rei­sen­de på vei ut av Schen­gen-om­rå­det er blitt mer enn for­dob­let. I vår åp­net ni nye pass­kon­troll­bok­ser, og an­tal­let blir to­talt 14 i et helt nytt om­rå­de.

Po­li­ti­et tror det vil sør­ge for at kø­pro­ble­me­ne mins­kes be­trak­te­lig når høy­se­son­gen star­ter.

Bå­de an­komst- og av­gangs­om­rå­det på ut­land har fått hver sin tax­free­bu­tikk.

Rett in­nen­for por­te­ne på den nye pi­ren lig­ger de to bu­tik­ke­ne. Bu­tik­ken til venst­re er mer­ket med gate­nav­ne­ne A-D og den til høy­re hvis du skal rei­se fra E-F.

De to tax­free­bu­tik­ke­ne er stør­re enn tid­li­ge­re og har et bre­de­re ut­valg av va­rer.

«HEMMELIG» SNARVEI

Kri­tik­ken hag­let etter slu­sing gjen­nom tax­free­bu­tik­ke­ne for noen år si­den. Det har ført til end­ring. Mel­lom de to sto­re tax­free­bu­tik­ke­ne går en bred ave­ny – den er ikke plas­sert til­fel­dig.

Nå kan du gå uten­om.

– Det­te har vært plan­lagt i man­ge år og nå kan folk vel­ge å gå uten­om du­ty­free-bu­tik­ke­ne. I 2014 fikk vi kri­tikk på grunn an­komst-tax­free, da lyt­tet vi og vi har gjort noe med det, sier kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Joa­chim Wes­ter An­der­sen ved Oslo Luft­havn.

NYE RESTAURANTER

An­tal­let bu­tik­ker og res­tau­ran­te­ne er blitt nær for­dob­let. An­tall bu­tik­ker er gått fra 12 til 21, mens res­tau­ran­te­ne har økt fra 20 til 37.

Nå er piz­za og bur­ge­re byt­tet ut med et mer nor­disk mat­til­bud.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Øy­vind Hasaas ved Oslo Luft­havn me­ner de har fun­net en god ba­lan­se mel­lom nors­ke og in­ter­na­sjo­na­le kon­sep­ter.

– Det er ikke bare piz­za og pøl­ser som gjel­der len­ger. Vi må ha med bå­de in­ter­na­sjo­na­le og nors­ke kon­sep­ter. Vi tror det blir et bed­re og mer va­riert til­bud, og hå­per vi har truf­fet seg­men­tet av rei­sen­de vi har – bå­de bu­si­ness og fri­tids­rei­sen, har Hasaas ut­talt til oss tid­li­ge­re.

Fri­sør og negle­bar er to and­re nye til­bud på fly­plas­sen.

SLIP­PER å SJEK­KE INN På NYTT

For å bli den in­ter­na­sjo­na­le fly­plas­sen og knute­punk­tet Oslo Luft­havn øns­ker å bli i Nor­den, måt­te do­me­stic trans­fer på plass. Det be­tyr rett og slett at du slip­per å sjek­ke inn på ny hvis du kom­mer fra ut­lan­det og skal vi­de­re inn­lands.

In­for­ma­sjons­med­ar­bei­der Marie-loui­se Wahl står ved det nye om­rå­det og sva­rer på spørs­mål i reise­hver­da­gen.

– Hva spør folk flest om? – Hvor de kan røy­ke og hvor ut­gan­gen er, ler hun.

Og leg­ger til:

– De som skal vi­de­re inn­lands spør om ba­ga­sjen går rett gjen­nom, sier Wahl.

En stor tav­le vi­ser om ba­ga­sjen er toll­kla­rert. Når det står «klar» ved si­den av flyv­nin­gen din, kan du gå vi­de­re til inn­lands­ga­te­ne.

– Det skal ta 20 til 25 mi­nut­ter fra du har lan­det til ba­ga­sjen er gjen­nom. De fles­te går da i tax­free­bu­tik­ken el­ler tar seg en mat­bit, sier Wahl.

Fra og med nå skal luft­hav­nen kun­ne hånd­te­re syv mil­lio­ner fle­re rei­sen­de enn før – 32 mil­lio­ner år­lig.

FOTO: CAMILLA FLAATTEN

Det er blitt langt fle­re spise­ste­der og sitte­grup­per. Fle­re ste­der er det også masse­vis av grøn­ne plan­ter.

FOTO: CAMILLA FLAATTEN

Tax­free­bu­tik­ken på avgang er på 2400 kvad­rat­me­ter og har fått inn en del nye mer­ker.

FOTO: CAMILLA FLAATTEN

Når det står klar bak av­gan­gen din, er ba­ga­sjen din kla­rert og du kan gå igjen­nom til inn­lands­flyv­nin­gen din.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.