Fryk­ter tigge­for­bud

Ar­ne Tho­mas­sen (H) sier tigge­for­bu­det i Lil­le­sand er en av de vans­ke­ligs­te sa­ke­ne han har hånd­tert i lø­pet av sine snart 14 år som ord­fø­rer. Han står fast på at for­bud er det ret­te.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - LIL­LE­SAND TEKST: TORMOD FLEM VEGGE tormod.vegge@fvn.no

Tig­ger­ne i Mar­kens mer­ker end­ring i hvor­dan kris­tian­san­de­re for­hol­der seg til dem. Folk hjel­per ikke som før.

– Det­te har vært en av de mest kre­ven­de sa­ke­ne jeg har vært borti som ord­fø­rer, for­tel­ler Ar­ne Tho­mas­sen (H).

Man­nen som snart har vært Lil­le­sands ord­fø­rer i 14 år, has­ter fra det ene mø­tet til det and­re den­ne da­gen. Han kom­mer i hur­tig gan­ge inn på kon­to­ret sitt for å bli in­ter­vju­et av Fædre­lands­ven­nen.

– Jeg har gru­et meg til det­te in­ter­vju­et, sier han.

– Hvor­for det?

– Det­te hand­ler om men­nes­ker i en vans­ke­lig si­tua­sjon. Og så sy­nes jeg det er ube­ha­ge­lig at par­te­ne bru­ker så hardt skyts mot hver­and­re i sa­ken. Det kom­mer be­skyld­nin­ger om at po­li­ti- ke­re med vårt syn ikke er var­me men­nes­ker, at vi ikke har om­sorg for and­re. Men jeg me­ner jeg har sam­me men­neske­syn som dem som øns­ker å opp­he­ve tigge­for­bu­det i Lil­le­sand.

FULG­TE ETTER FOLK

Som­mer­en 2014 åp­net Stor­tin­get opp for å inn­føre lo­ka­le, kom­mu­na­le tigge­for­bud i Nor­ge.

– Sær­lig vår­en 2013 og 2014 ble si­tua­sjo­nen knyt­tet til tig­ging kre­ven­de i Lil­le­sand sen­trum, der mel­lom 10 og 15 tiggere dag­lig møt­te opp. De var svært of­fen­si­ve, og de fulg­te ofte etter folk på gata. Man­ge føl­te seg tvun­get til å gi dem pen­ger. Blant and­re ble en dame ra­net for et stør­re penge­be­løp da no­en fulg­te etter hen­ne hjem, for­tel­ler ord­fø­re­ren, som i 2014 fikk man­ge hen­ven­del­ser fra eld­re som føl­te seg utryg­ge.

Po­li­ti­ker­ne en­ga­sjer­te seg i sa­ken, noe som re­sul­ter­te i et knapt fler­tall for lo­kalt tigge­for­bud i byen – med 14 mot 13 stem­mer.

Lil­le­sand er nå den enes­te kom­mu­nen i Nor­ge med for­bud. Aren­dal ved­tok tigge­for­bud i au­gust 2014, men for­bu­det ble sei­ne­re opp­he­vet.

– STEI­LE FRON­TER

Tho­mas­sen har inn­trykk at by­ens inn­byg­ge­re har vært og fort­satt er delt i sy­net på tigge­for­bud.

– Man­ge sy­nes det er flaut å bo i en by med tigge­for­bud, mens and­re ro­ser po­li­ti­ker­ne for et mo­dig valg. Man­ge i næ­rings­li­vet og han­dels­stan­den har talt varmt for et for­bud, mens and­re har ment at det er uri­me­lig. Blant ven­ner og fa­mi­lie har sy­net vært delt. Og fron­te­ne har vært stei­le, fort­set­ter ord­fø­re­ren.

– Sa­ken er ube­ha­ge­lig, kom­pli­sert og vans­ke­lig, og man må re­spek­te­re uli­ke syn. Jeg vil også hjel­pe fat­ti­ge og dem som er i nød, men på en an­nen måte enn via tig­ging. Dis­se men­nes­ke­ne bør hjel­pes på uli­ke må­ter i hjem- lan­det.

– Hvor­dan har ef­fek­ten av for­bu­det vært?

– To-tre ru­me­ne­re sel­ger nå bla­der el­ler uli­ke pro­duk­ter i sen­trum. Jeg har ikke inn­trykk at de be­dri­ver tig­ging med kopp, men no­en gir dem ga­ver. Vi skal re­spek­te­re dis­se ru­me­ner­ne. Jeg sier selv hei til dem og spør hvor­dan de har det.

KAN BLI OPP­HE­VET

Ord­fø­re­ren tror fler­tal­let som er for tigge­for­bud kan ryke til høs­ten, da det er sig­na­ler om at en­kel­te po­li­ti­ke­re kan snu i sa­ken.

– Jeg står fast på at tigge­for­bud er rik­tig. Jeg hå­per at det blir et na­sjo­nalt for­bud, sier han.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Ar­ne Tho­mas­sen (H), ord­fø­rer i Lil­le­sand kom­mu­ne, i Lil­le­sand sen­trum, der det for ti­den er tigge­for­bud. Det har ført til at rom­folk som opp­hol­der seg der stort sel­ger va­rer fram­for å tig­ge, iføl­ge Tho­mas­sen.

FÆDRE­LANDS­VEN­NEN 9. MAI 2017

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.