Kost­na­de­ne ved pri­vat­sko­ler

Kris­te­lig Folke­par­ti kan sik­re fler­tall mot kris­ten pri­vat­sko­le i Ven­ne­sla. Det vil i så fall være et rik­tig stand­punkt.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

Det hø­res umid­del­bart ut som et pa­ra­doks at Kris­te­lig Folke­par­ti kan sik­re fler­tall mot opp­ret­tel­sen av en kris­ten pri­vat­sko­le i Ven­ne­sla. Sen­tralt har par­ti­et vært en for­kjem­per for sli­ke sko­ler, og i Kris­tian­sand har lo­kal­par­ti­et bi­dratt til etab­le­ring av fle­re sli­ke. I Ven­ne­sla er Krf-po­li­ti­ker­ne i kom­mune­sty­ret split­tet, slik at det fort­satt er usik­kert hva ut­fal­let vil bli.

De Krf-er­ne som sier nei til en kris­ten pri­vat­sko­le i Ven­ne­sla, ser at den­ne sa­ken har fle­re si­der. En slik sko­le vil kos­te kom­mu­nen be­ty­de­li­ge sum­mer – råd­man­nen an­slår fem mil­lio­ner kro­ner. Opp­ret­tel­sen av en pri­vat­sko­le kan også føre til ned­leg­gel­se av of­fent­li­ge sko­ler, for­di elev­tal­let der blir re­du­sert. Og Ven­ne­sla har i dag det som ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal (KRF) kal­ler en «raus» skole­struk­tur.

Li­ke­vel er det al­ler vik­tigs­te ar­gu­men­tet at etab­le­rin­gen av en pri­vat­sko­le vil fjer­ne man­ge ele­ver fra den vik­tigs­te fel­les­are­na­en som er igjen i vårt sam­funn. Sam­fun­net in­di­vi­dua­li­se­res sta­dig mer. Det har man­ge po­si­ti­ve kon­se­kven­ser. Men blant de ne­ga­ti­ve kon­se­kven­se­ne er at fel­les­ska­pet sam­ti­dig frag­men­te­res. Sko­len er snart den enes­te sto­re fel­les­are­na­en som står igjen. Sær­lig i mind­re kom­mu­ner bør den heg­nes om som nett­opp det.

Det­te be­tyr ikke at det of­fent­li­ge ge­ne­relt bør si nei til pri­vat­sko­ler som et sup­ple­ment til den of­fent­li­ge sko­len. Men or­det «sup­ple­ment» bør tol­kes med var­som­het og inn i en stør­re sam­men­heng.

I den­ne de­bat­ten bør man også kun­ne stil­le det prin­si­pi­el­le spørs­må­let: Bør det være en selv­føl­ge at det of­fent­li­ge fi­nan­sie­rer et pri­vat al­ter­na­tiv? Det kan ar­gu­men­te­res mot at of­fent­li­ge pen­ger skal bru­kes til å be­ta­le for sko­ler som opp­ret­tes for å kon­kur­re­re med det of­fent­li­ges egne - og for å få ele­ver bort fra den fel­les­are­na­en som den of­fent­li­ge sko­len ut­gjør.

De folke­valg­te i Ven­ne­sla som skal ta stil­ling til den­ne sa­ken i kom­mune­styre­mø­tet 18. mai, bør ta ut­gangs­punkt i hva som er til kom­mu­nens og inn­byg­ger­nes bes­te. I den vur­de­rin­gen bør hen­sy­net til fel­les­ska­pet og den fel­les­are­na­en som sko­len fort­satt ut­gjør, veie tungt.

Sko­len er snart den enes­te sto­re fel­les­are­na­en som står igjen

Ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal på ta­ler­sto­len Ven­ne­sla kom­mune­sty­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.