Kris­tian­sand får stor­by­til­skudd fra 2018

Kris­tian­sand får over 30 mil­lio­ner i stor­by­til­skudd al­le­re­de fra 2018. Be­lø­pet økes etter sam­men­slå­ing med Søg­ne og Song­da­len i 2020.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no

Det går fram av kom­mune­pro­po­si­sjo­nen som re­gje­rin­gen pre­sen­te­rer tors­dag.

Der fore­slår de som ven­tet at Kris­tian­sand, Søg­ne og Song­da­len slås sam­men til én kom­mu­ne fra 1. ja­nu­ar 2020. Men stor­by­pen­ge­ne kom­mer tid­li­ge­re.

– Når ved­ta­ket er gjort om sam­men­slå­ing av Kris­tian­sand, Søg­ne og Song­da­len, øns­ker vi at Kris­tian­sand skal få stor­by­til­skudd al­le­re­de fra 2018, sier kom­mu­na­log mo­der­ni­se­rings­mi­nis­ter Jan To­re San­ner (H) til Fædre­lands­ven­nen.

– En glad­mel­ding, kon­sta­te­rer ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H), som får mid­le­ne til fri dis­po­si­sjon for kom­mu­na­le be­hov.

FREMSKYNDER

– Kris­tian­sand har i man­ge år po­si­sjo­nert seg som en av stor­by­ene i Nor­ge. De job­ber godt med by­ut­vik­ling, og har også en del stor­by­ut­ford­rin­ger. Når det nå skal byg­ges en ny, stor kom­mu­ne fore­slår vi å frem­skyn­de tids­punk­tet for ut­be­ta­ling av stor­by­til­legg, sier San­ner.

Kom­mu­nen har i dag om lag 89.000 inn­byg­ge­re, og har ikke nådd gren­sen for stor­by­mid­ler som er 100.000. Li­ke­vel vil byen få til­skud­det som i dag bare til­fal­ler Oslo, Ber­gen, Stav­an­ger og Trond­heim.

– Ba­sert på da­gens inn­byg­ger­tall, vil be­lø­pet være 33 mil­lio­ner kro­ner. Men etter 2020 vil kom­mu­nen ha rundt 106.000 inn­byg­ge­re, og da øker det til 40 mil­lio­ner, sier San­ner.

SKJØRT FLER­TALL

Stor­tin­get be­hand­ler kom­mune­pro­po­si­sjo­nen 8. juni, og ved­tar da den nye kom­mune­struk­tu­ren. Det er fort­satt mot­stand mot sam­men­slå­in­gen både i Søg­ne og Song­da­len, og en­kel­te lu­rer på om av­ta­len mel­lom Høy­re, Frp og Ven­st­re om å bru­ke tvang, vil sprek­ke. KRF er ikke med på for­li­ket, og bare tre «ut­bry­te­re» fra de and­re par­ti­ene kan end­re ba­lan­sen.

– Jeg leg­ger til grunn at det er fler­tall for den nye kom­mune­struk­tu­ren i Stor­tin­get, sier Jan To­re San­ner.

Fra 2003 mot­tok Kris­tian­sand stor­by­til­skudd, og be­lø­pet var førs­te året sju mil­lio­ner kro­ner. Men i 2011 ble inn­byg­ger­gren­sen satt til 100.000, og da for­svant pen­ge­ne.

SO­SIA­LE UTFORDRINGER

Ha­rald Fur­re er glad de kom­mer til­ba­ke, og med høy­ere be­løp:

– Som and­re stor­byer er også Kris­tian­sand i den si­tua­sjon at folk med so­sia­le utfordringer flyt­ter fra mind­re kom­mu­ner og inn til byen der de kan leve mer ano­nymt. Det­te gjør at vi har re­la­tivt sett stør­re so­sia­le utfordringer enn and­re kom­mu­ner, og det er blant an­net i den­ne sam­men­hen­gen pen­ge­ne skal bru­kes, sier Fur­re.

FLE­RE GULRØTTER

For­uten stor­by­til­skudd, føl­ger det også et par and­re gulrøtter med sam­men­slå­in­gen mel­lom Kris­tian­sand, Søg­ne og Song­da­len.

– Med en gang sam­men­slå­ings­ved­ta­ket er gjort, vil det kom­me 46 mil­lio­ner kro­ner i støt­te til en­gangs­kost­na­der. Det er pen­ger som skal ut­be­ta­les raskt, opp­ly­ser kom­mu­nal­mi­nis­ter Jan To­re San­ner.

– I til­legg kom­mer det 31 mil­lio­ner kro­ner i re­form­støt­te i 2020. Også det er en­gangs­ut­be­ta­ling, men stor­by­til­leg­get vil kom­me hver år, sier han.

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

Kris­tian­sand får over 100.000 inn­byg­ge­re når kom­mu­nen slås sam­men med Søg­ne og Song­da­len i 2020. Men stor­by­mid­le­ne kom­mer al­le­re­de i 2018.

FOTO: NTB SCANPIX

– Kris­tian­sand job­ber godt med by­ut­vik­ling og har en del stor­by­ut­ford­rin­ger, sier stats­råd Jan To­er San­ner (H).

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

– Vi har re­la­tivt sett stør­re so­sia­le utfordringer enn and­re kom­mu­ner, sier ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.