Alarm om man­gel­full kon­troll

Ha­vari­kom­mi­sjo­nen me­ner kon­trol­len av mo­bil­kra­ner kan være så man­gel­full at det er kri­tisk for tra­fikk­sik­ker­he­ten.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ER­LEND OLSBU er­lend.olsbu@fvn.no

7. mars døde en fem år gam­mel gutt etter å ha blitt truf­fet av en mo­bil­kran ved Ka­russ barne­hage i Vågs­bygd. Kra­na sto par­kert på top­pen av en bak­ke da den be­gyn­te å skli el­ler rul­le bak­over. En fem år gam­mel gutt som var på vei barne­ha­gen, ble klemt fast og døde av ska­de­ne.

MAN­GEL­FULL KON­TROLL

No­en da­ger etter ulyk­ken ble det klart at kra­na had­de en al­vor­lig bremse­svikt. I hvil­ken grad det­te var av­gjø­ren­de for ulyk­ken er ennå ikke klar­lagt, men det­te un­der­sø­kes vi­de­re av både po­li­ti­et og Sta­tens ha­vari­kom­mi­sjon for trans­port.

Ha­vari­kom­mi­sjo­nen ad­var­te mot man­gel­full kon­troll av mo­bil­kra­ner i 2010.

Etter å ha un­der­søkt ulyk­ken i Kris­tian­sand har kom­mi­sjo­nen nå vars­let Ar­beids­til­sy­net og Sta­tens veg­ve­sen om at det er fun­net for­hold som kan være kri­tisk for tra­fikk­sik­ker­he­ten.

«Fore­lø­pig un­der­sø­kel­ser av ulyk­ken i Kris­tian­sand ty­der på at ved­li­ke­hold, opp­føl­ging og bremse­kon­troll av mo­bil­kra­ner som er re­gist­rert før 2012 fort­satt er man­gel­ful­le», skri­ver kom­mi­sjo­nen i vars­let som ble pub­li­sert tirs­dag.

❞ Med bak­grunn i funn og vur­de­rin­ger fra dis­se to ulyk­ke­ne, vel­ger SHT å vars­le om at bremse­kon­troll på mo­bil­kra­ner og til­sva­ren­de mo­tor­red­skap som bru­kes i tra­fik­ken, bør føl­ges bed­re opp.

AVDEKKET IKKE BREMSE­SVIKT

Den ak­tu­el­le mo­bil­kra­na ble god­kjent for bruk etter en sak­kyn­dig kon­troll 5. ja­nu­ar. Un­der den­ne kon­trol­len ble det ikke avdekket no­en bremse­svikt.

Fir­ma­et som ut­før­te kon­trol­len har tid­li­ge­re ut­talt til Fædre­lands­ven­nen at den ble ut­ført i hen­hold til pro­se­dy­re­ne. Det er i dag 700 mo­bil­kra­ner i Nor­ge som er un­der­lagt det­te kon­troll­sys­te­met som SHT me­ner kan være for dår­lig.

«Det må li­ke­vel på­pe­kes at brem­se­nes til­stand på den­ne kra­nen kan ha end­ret seg etter den sis­te kon­trol­len. Det­te er imid­ler­tid ikke do­ku­men­tert og det­te for­hol­det vil bli en del av den vi­de­re un­der­sø­kel­sen», skri­ver kom­mi­sjo­nen.

Det fram­går ikke av kom­mi­sjo­nens var­sel om brem­se­ne fak­tisk ble kon­trol­lert un­der den sak­kyn­di­ge kon­trol­len 5. ja­nu­ar, el­ler hvor­dan det­te ble gjort.

SHT skri­ver i sitt var­sel tirs­dag at fore­lø­pi­ge un­der­sø­kel­ser har vist at hel­ler ikke kran­fir­ma­ets egen­kon­troll avdekket no­en bremse­feil.

Dag­lig leder i Nor­dic Cra­ne Sør, Hå­vard Jah­ren, har tid­li­ge­re sagt til Fædre­lands­ven­nen at fir­ma­et ikke har mer­ket at det har vært noe galt etter den sak­kyn­di­ge kon­trol­len.

KRI­TISK FOR SIKKERHETEN

I 2010 avdekket ha­vari­kom­mi­sjo­nen at mo­bil­kra­ner med dår­li­ge brem­ser had­de vært in­volvert i fle­re uhell og ulyk­ker i 2006 og 2007. Rap­por­ten ble skre­vet etter en mo­bil­kran­ulyk­ke i Oslo, hvor en mo­tor­syk­kel­fø­rer ble let­te­re ska­det da han ble truf­fet av en mo­bil­kran i et lys­kryss.

«Med bak­grunn i funn og vur­de­rin­ger fra dis­se to ulyk­ke­ne vel­ger SHT å vars­le om at bremse­kon­troll på mo­bil­kra­ner og til­sva­ren­de mo­tor­red­skap som bru­kes i tra­fik­ken, bør føl­ges bed­re opp», skri­ver kom­mi­sjo­nen i var­se­let som ble pub­li­sert tirs­dag.

Ha­vari­kom­mi­sjo­nen sen­der var­se­let til Ar­beids­til­sy­net og Sta­tens veg­ve­sen, etter­som kom­mi­sjo­nen skal un­der­ret­te re­le­van­te or­ga­ner om «al­vor­li­ge for­hold som av­dek­kes i lø­pet av un­der­sø­kel­sen, og sine egne fore­lø­pi­ge vur­de­rin­ger av dis­se, i den grad det­te an­se­es kri­tisk for tra­fikk­sik­ker­he­ten».

HA­VARI­KOM­MI­SJO­NEN

FOTO: TORBJØRN WITZØE

Tirs­dag 7. mars døde en fem år gam­mel gutt da han ble truf­fet av den­ne mo­bil­kra­nen på en gang- og syk­kel­vei i Vågs­bygd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.