– Jeg blir gjer­ne kom­mu­nal­mi­nis­ter

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: jar­le.mar­tin­sen@fvn.no

Man­dal-ord­fø­rer Alf Erik An­der­sen lan­se­rer seg selv som kom­mu­nal­mi­nis­ter der­som Frp fort­set­ter i re­gje­ring etter høs­tens valg.

– Jeg ten­ker at det ikke nyt­ter å være be­skje­den. Ikke bare på veg­ne av meg selv, men også på ve­gen av Sør­lan­det som nå ikke er re­pre­sen­tert i re­gje­rings­ap­pa­ra­tet i det hele tatt, sier An­der­sen.

På Frp-lands­mø­tet i hel­gen ble han valgt inn i sen­tral­sty­ret etter å ha dan­ket ut eks-stats­råd Ro­bert Eriks­son. Så nå sit­ter An­der­sen i sen­tral­sty­ret med blant and­re parti­le­de­ren, fire stats­rå­der og to stor­tings­re­pre­sen­tan­ter.

TILLITSERKLÆRING

– Det er en stor tillitserklæring å hav­ne i sen­tral­sty­ret. Og jeg skal være så ær­lig å si at det har vært en boost for selv­til­li­ten, sier An­der­sen.

Det var i Nrk-in­ter­vju tirs­dag at An­der­sen lan­ser­te seg selv som kom­mu­nal­mi­nis­ter.

– Det er jo ikke noe jeg har tatt opp med and­re før. Men når jeg blir spurt om po­li­tis­ke am­bi­sjo­ner er det stats­råds­post som er ak­tu­elt for meg. Det å lede et de­par­te­ment, det å dra po­li­tik­ken i en ret­ning, sier han.

SA NEI

Av blant an­net den grunn sa han nei til å kom­me på stor­tings­lis­ta for Vest-ag­der til kom­men­de valg. Og han kom­mer til å si nei til en even­tu­ell fore­spør­sel om å bli stats­sek­re­tær.

– Da er det å være ord­fø­rer mye mer gi­ven­de og spen­nen­de. Jeg li­ker å lede og å set­te i gang pro­ses­ser. Det kan jeg som ord­fø­rer, det vil jeg som stats­råd.

– Er du et makt­men­nes­ke? – Jeg me­ner jeg ikke er det i or­dets ne­ga­ti­ve be­tyd­ning. Men jeg li­ker selv­sagt inn­fly­tel­se, det lig­ger jo i po­li­tik­kens ve­sen.

LI­KER IKKE SPILLET

Han sier han ikke li­ker det po­li­tis­ke spillet en­ten det er på rik­sel­ler lo­kal­plan, det å po­si­sjo­ne­re seg bak luk­ke­de dø­rer.

– Man må kun­ne stå for det man me­ner fra en ta­ler­stolt, en­ten det er på egne am­bi­sjo­ners veg­ne el­ler sa­ker man kjem­per for. Det gjør jeg.

– Li­ke­vel, det er ikke mye sør­landsk over å lan­se­re seg selv som stats­råd?

– Nei, det kan du si. Men sam­ti­dig er be­skje­den­het nep­pe det bes­te hel­ler når man har am­bi­sjo­ner. Men det hand­ler jo ikke bare om meg selv, men også et øns­ke om at Sør­lan­det i nes­te stor- tings­pe­rio­de er re­pre­sen­tert i re­gje­rings­ap­pa­ra­tet, sier An­der­sen.

Må KREVE FRA SØR­LAN­DET

Han me­ner at det er noe alle par­ti­er på Sør­lan­det som kom­mer i re­gje­ring må kreve.

– Ta Ro­ga­land el­ler Horda­land. De vil­le ald­ri fun­net seg i å ikke ha sen­tra­le verv med eget par­ti i re­gje­rings­po­si­sjon. Det er dess­ver­re noe vi på Sør­lan­det ikke ro­per for høyt om, uan­sett par­ti. Det er uhel­dig, sier An­der­sen.

Han sier også at selv om Ag­der­fyl­ke­ne blir slått sam­men, vil det­te fort­satt være en li­ten re­gion der inn­fly­tel­se i Oslo ikke er en selv­føl­ge.

SPEN­NEN­DE FELT

– Hvor­for er kom­mu­nal­mi­nis­ter noe som fris­ter?

– Det er et de­par­te­ment som er del­ak­tig i det al­ler fles­te pro­ses­ser som an­går Kom­mu­ne-nor­ge. Det er et kjempe­spen­nen­de felt, sier han.

– Så om Siv rin­ger og spør om du vil bli kom­mu­nal­mi­nis­ter etter val­get, hva sier du da?

– Ja, da skal jeg vur­de­re det. Sjan­sen er ab­so­lutt til ste­de for at jeg vil si ja.

FOTO: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Alf Erik An­der­sen stor­tri­ves som ord­fø­rer i Man­dal og vil hel­ler fort­set­te med det enn å bli stats­sek­re­tær el­ler stor­tings­re­pre­sen­tant. Der­med må det kom­me et til­bud om å bli stats­råd for å få ham inn i stor­po­li­tik­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.