– Folk hil­ser ikke len­ger, og hjel­per ikke som før

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: LENA RUSTAN FIDJESTAD lena.fidjestad@fvn.no

Tig­ger­ne Mihae­la Mar­gel og Cálda­varu Cerasela har mer­ket en end­ring i hvor­dan kris­tian­san­de­re for­hol­der seg til dem. De fryk­ter et tigge­for­bud.

Mihae­la Mar­gel (31), som har tig­get i Kris­tian­sand i seks år, for­tel­ler via tolk at hun er over­ras­ket over tal­le­ne som kom­mer fram i me­nings­må­lin­gen.

– Vi ei­er jo in­gen­ting, og har ikke gjort noe galt. I det sis­te har vi mer­ket en end­ring her i Kris­tian­sand. Folk hil­ser ikke leng­re, og hjel­per oss ikke som før. Vi får hel­ler ikke solgt mye av det vi strik­ker, for­tel­ler hun.

Cálda­varu Cerasela (28), som sit­ter et kvar­tal unna, sier det sam­me som Mar­gel.

– Det har blitt en stør­re av­stand mel­lom oss og kris­tian­san­de­re. Folk har blitt kal­de­re, for­kla­rer hun.

END­RING ETTER BRENNPUNKT

Beg­ge me­ner end­rin­ge­ne har skjedd som føl­ge av Brenn­punkt­do­ku­men­ta­ren «Lykke­lan­det» som ble vist på NRK i april. De har blitt in­for­mert om ho­ved­inn­hol­det i pro­gram­met via be­kjen­te som har sett det.

– Vi kan ikke stå til an­svar for det and­re har gjort i Ber­gen. Nord­menn har vært gode mot oss. Det er dumt at no­en skal øde­leg­ge for oss alle, me­ner Mar­gel.

Hun for­tel­ler at hun ikke har noe i Ro­ma­nia, og at pen­ge­ne hun tje­ner på tig­ging sen­des hjem til fa­mi­li­en for å for­sør­ge dem.

FRYK­TER TIGGE­FOR­BUD

– Pen­ge­ne går til mat på bor­det og ut­dan­ning for søn­nen min Nar­chis (11). Jeg vil ikke at han skal ende opp som meg. Jeg li­ker ikke å være her i Nor­ge, men jeg må, sier Mar­gel.

Cerasela sier hun har tre barn i hjem­lan­det, og fryk­ter tigge­for­bud.

– Vi tren­ger pen­ge­ne. For oss er det in­gen al­ter­na­ti­ver ver­ken her el­ler i Ro­ma­nia. Om vi had­de hatt en jobb der, vil­le vi ikke vært i Nor­ge. Vi får hel­ler ikke jobb i Nor­ge, selv om vi øns­ker det, ar­gu­men­te­rer hun.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Ka­ri Klings­heim fra Frel­ses­ar­me­en med Cálda­varu Cerasela.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Mihae­la Mar­gel med søn­nen Nar­chis i hjem­met de­res i Ro­ma­nia au­gust 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.